Uppigard Fjone i Nissedal - Strandlinje, jakt- og fiskerett og hyttefelt. Tot. 3710 daa og 1/2 part i sameie på 4615 daa

Nissedal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til gårdsbruket Uppigard Fjone i Nissedal kommune. Gårdsbruket ligger idyllisk til på vestsiden med strandlinje til Nisser. Her har også eiendommen fiskerett. Tunet består av et romslig våningshus og en låve med kjørebru, et eldre sauefjøs, låverom og gjødselkjeller. I tillegg til dette er det et innredet eldhus, stabbur og en garasje. Eiendommen er på totalt ca. 3710,9 daa hvorav 42 daa er fulldyrket jord med vanningsanlegg, 9,6 daa innmarksbeite, 2249 daa produktiv skog og ca. 938 daa annet markslag.

Eiendommen har i tillegg 50% andel i Meselheia Sameige som er på totalt 4615,2 dekar. I utmarka er det en seter bestående av en enkel koie og en gammel tømmerbod. Eiendommen er del av Mesel/Dahle jaktlag som disponerer et område på ca. 18.300 dekar med jakt på elg, hjort og villrein. I tillegg er det småviltjakt.

Til eiendommen hører det også til et hyttefelt, Fjone hyttefelt, hvor det er to ledige tomter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til flotte turområder og bademuligheter. Her kan du nyte naturens skjønnhet i rolige omgivelser med en enestående utsikt over Nisser. Denne eiendommen er det perfekte tilfluktsstedet for de som søker ro og avslapning i vakre omgivelser. Nisser er en av innsjøene i  Nord Europa med flest sandstrender.

For vinterentusiaster er det bare en kort kjøretur til nærmeste alpinanlegg. Kort avstand til Skisenter i Vrådal eller Gautefall. Eller ca. 10 min til Kyrkjebygdheia med milevis med skiløyper. 20 min til golfbane i Vrådal. I tillegg er det kun 20 minutter til Straand Sommerland, som tilbyr en rekke morsomme aktiviteter som bading, hesteridning, klatretårn og sykkelutleie, perfekt for familieunderholdning.

Nærbutikker og Dagligvarehandel:
Dagligvarehandelen kan enkelt gjøres i den lokale nærbutikken som har døgnåpent. Hvis du trenger et bredere utvalg, er det omtrent 20 min til Treungen og 20 min til Vrådal som tilbyr et større utvalg av matvarer og daglige nødvendigheter.

Adkomst

Tunet har adkomst fra fylkesvegen. Fylkesvegen ender ca. 2-3 kilometer nord for tunet.  Fra enden av fylkesvegen er det ferge for kryssing av Fjonesundet.

Jord, skog og tun

Eiendommens totale produktive skogareal ihht. Nibios Gårdskart er oppgitt til 3.710,9 dekar. Dette avviker noe fra hovedtallsrapport og skogbruksplan fra 2015.
- Gårdskart 3710,9 dekar
- Hovedtallsrapport 3740 dekar (diff 29,1 dekar ifht Gårdskart)
- Skogbruksplanen fra 2015 3727 dekar (diff 16,1 dekar ifht Gårdskart)

Skogen er delt i 3 teiger. Merket 1,2 og 3 i skogbruksplanen av 2015.
Skogsteig nr 3 med nærhet til tun og bosted begynner rett på vestsiden av fylkesvegen og strekker seg 1,8-2km nordover.
Skogsteig nr 1 ligger ca. 3 km (luftlinje) sørvest for tunet og har en utstrekning der med ca. 2,5 km i vestlig retning. Der er i dette området skogskoia ligger. I ytre vestre del av teigen ligger Smørkollen med en høyde på rundt 700 m.o.h.
Skogsteig nr. 2. litt i underkant av 2 km lenger vest (langs skogsveg) ligger skogsområdet der høyest punktet ligger på 900 m.o.h.

Informasjon fra fremskrevet rapport
- Total kubikkmasse 31508m3
- Total kubikkmasse på drivbare arealer 28234m3
- Gjennomsnittlig tilvekstprosent 3,8%

Produktivt skogsareal
- Høy bonitet (17 og høyere) 22%, 485,1 dekar
- Middels bonitet (11 og 14) 53%, 1.199 dekar
- Lav bonitet (8 og lavere) 25%, 564,9 dekar
- Totalt 2.249 dekar
- Produktivt skogareal ikke i bruk 233,5 dekar
- Total 2.482,5 dekar

Uproduktiv skogsareal er total 1257,6 dekar.

MIS-Registreringer, nøkkelbiotoper: Det er registrert 61 dekar med nøkkelbiotoper som utgjør ca. 2,5% av skogsarealet.

Tilvekst
Gjennomsnittlig tilvekstprosent 3,4%
Total tilvekst 951m3

Kommentarer:
Den indre teigen (teig 2) har et areal på 1189 dekar, ca. 50% av arealet ligger innenfor vernskogområde. Skogbruksmyndighetene kan benytte vernskogbestemmelsen i skogbrukslovens § 12 som et verktøy til å regulere og ha kontroll med skogbruksaktiviteten i et område der det er spesielt viktig å sikre at skogen opprettholder vern-funksjonen. Dette formaliseres ved at Fylkesmannen fastsetter en lokal forskrift om vernskog. Vernskog er ikke det samme som skogvern (skog vernet av hensyn til naturmangfold).

Innestående på skogfondkonto er oppgitt til å være et ca. kr. 20.000,-.

Vegdekning
Eiendommen er med i 3 veglag :
Mesel - Haatveitvegen, organisert veglag med styre og regnskap.
Denne vegen gir tilgjengelighet til teig 1 og 2
Fra møtereferat den 16.06.2023 er det bestemt at det skal innbetales kr. 100.000,- til grøfterensk som for denne eiendommen utgjør kr. 13.800,- (13,8%) Det er 12 parter i vegen. Skogavgift kan brukes til denne type utgifter.

Grytstøylvegen veglag
Eiendommen er fortsatt med i dette veglaget, men det har nok ikke så stor betydning lenger da Mesel-Haatveitvegen dekker opp behovet ved uttak av tømmer. For skogsteig 3 som har nærhet til tunet er det markerte traktorsleper. Alle traktorveger i de 3 teigene er digitaliserte.

Norheim Veglag
Denne eiendommen har 4 % i dette veilaget. Det har ved jordskifte blir avgjort at veien skal oppgraderes med maks 200.000,-. Andel til denne eiendommen blir da ca. 8.000 kr. Dette er imidlertidig ikke avgjort. Sist møte var 01.06.24. Det skal blant annet innhentes tilbud. Senere blir
det en årlig avgift på kr. 2.000,- hvor dette fordeles %vis på eiendommene.

Jordsmonn - verdiklasse
Jordsmonnet i området er ikke kartlagt i et jordsmonnkart og kan da ikke legges i kategorien "svært stor verdi".
Det er kartlagt under AR5/DMK som gir noe svakere grunnlag for å differensiere verdien av jorda.
Den fulldyrkajorda (42 dekar) er imidlertid i kategorien "stor verdi".
Innmarksbeite (9,6 dekar) har middels verdi.

Jorda leies ut til en nabo som driver med grasproduksjon / sauehold.
Det er inngått en kontrakt om leie :
Avtaleperiode 01.01.2019 - 31.12.2023
Leie av uthuset
Leie av jordene (beiting og grasproduksjon)
Avtalt leie kr. 27.000,- pr. år inkl. mva.

Nordskogbukta hyttefelt og brygge
Denne eiendommen har ansvar for at hovedveiene i hyttefeltet bli brøyta. Vei opp til feltet skal ryddest for kratt ved behov.
Eiendommen har også stått for strøm til VA anlegget til hyttefeltet. Dette har blitt fakturert videre til hytteierne. I 2023 ble det fakturert kr. 65.000,- for vei, vann og kloakk til hytteeierne. Utgifter i perioden var på kr. 33.600,-. I 2021 var det utskiftning av kloakkpumpe på kr. 16.000,-. Det har blitt fakturert 8 hytteiere for leie av plass på brygga. Årlig leie har vært kr. 1.000,- pr plass. Eiendommen står for vedlikehold av brygga, samt opp og nedtakning av brygga

Meselheia sameige
Eiendommen gnr 28 bnr 1 er medeier i Meselheia sameige gnr 28 bnr 52 med 50%, eiendommen gnr 28 bnr 17 de resterende 50%.
Sameiet ble registrert i grunnboken 12.04.2019.
Sameiet har et totalareal på 4615,2 dekar (iflg. gårdskart)
Arealfordeling:
- Annet markslag 4057,1 dekar
- Produktiv skog 227,7 dekar
- Vann 330,4 dekar
- Samlet 4615,2 dekar.
Sameiets arealer hører til jaktterrenget for storviltjakt.
Det er ikke opplyst om noen bygninger inne i dette området.
Skogen som står der er ikke drivverdig eller har noen betydning for verdien av eiendommen annet enn som et bidrag til en mer variert utmark.

Informasjon fra Bjørg Dalen(fullmektig) etter samtale med Halvor Fjone.
Dette sameiget er eit heiområde, nå uten drivverdig skog, men med jaktrettar. Det blei oppretta på 1920 tallet. Det var seterdrift på støylen Nipa. Skogen var fordela etter treslag, der den eine parten kunne hogge furu, den andre gran, Dette var veldig upraktisk, og i starten av 1980 talet var der eit jordskifte der det blei gjort enkelte tilpasningar for dei to eigerane. Vegen opp til Mesel og Nipa blei bygd på samme tid.
Sameiget blei så formalisert i 2019.
Kommentarer til seter: Koia står på steinpunkter. Innvendig gulvareal/BRA : 5,98m x 4,19m = 25m2.
Rominndeling : stue / peis, kjøkken, soveplass. Koia er oppført i tømmer, men utvendig kledd med stående trekledning.
Tømmerveggen mot terrenget (langvegg uten vindu) er kraftig ut av loddposisjon, men ved montering av ytterkledningen så er det rettet opp, dvs. kledningen. Taket er tekket med stålplater.
Vinduene er i dårlig stand. Strøm og vann : nei. I tillegg til tømmerkoia står det ei lita bodskur oppført i tømmer. Denne ble målt opp utvendig : 3.46m x 3.42m = 11.8m2

Jakt

Mesel/Dahle jaktlag
Jaktlaget har terreng i de 2 teigene nær tunet, Heimskogen og teigen mot elva. Antall parter : 5 jevnstore parter
Valdet : 18300 dekar. Kvote:
- Elg : 14 elg fordelt over 5 år
- Hjort : fritt
- Villrein : 1 reinskort pr år i Våmur-Roan området som er heiområdet mot Fyresdalsgrensa (sameiet).
Jakta leies ut for kr. 3.000,- pr. år.
Småviltjakt har vært leid ut for kr. 500,- pr. år. (svært rimelig).

Innhold og standard

Våningshus romfordeling:
1. etasje: Entré, trapperom, gang, bad/WC/vaskerom, soverom, spisestue, stue, TV-stue og kjøkken
2. etasje: Trapperom, gang, toalettrom, kontor, stue/soverom, 4 soverom og bad.
Kjeller: Kjelleren har for lavt under taket for oppmåling, men gulvflate er målt til 51 kvm.

Etter gammel oppmålingsstandard har hovedhuset 235 kvm P-rom og 17 kvm S-rom.

Bygningers arealer

Våningshus
Totalt BRA (bruksareal): 252 kvm

BRA-i totalt: 252 kvm
1. etasje:  117 kvm.
2. etasje:  118 kvm.
Kjeller:  0kvm.

BRA-e totalt: 0 kvm

BRA-b totalt: 0 kvm

TBA totalt: 7 kvm

TBA totalt: 7 kvm

Eldhuset:
Totalt BRA(bruksareal): 103 kvm
1. etasje: 52 kvm
2. etasje: 51 kvm.

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset har to stk teglsteinspiper med 6 ildsteder.
Forøvrig elektrisk oppvarming.

Reguleringsforhold

Ingen byggesaker for eiendommen i arkiv Nissedal kommune

Avsatt til annet enn LNFR : Det aller meste er LNF område, men i 2006 (godkjent plan) ble det avsatt et område til hyttefelt, der de fleste er solgt som eiendomstomter.
Totalt areal som ble regulert var 132,67 daa. Egen reguleringsplan foreligger for dette område.
Området disponeres til byggeområder for fritidsboliger B1-B4 37,14 daa.
- Landbruksområder 20,82 daa.
- Offentlige trafikkområder 8,75 daa.
- Spesialområde private veier 4,17 daa.
- Spesialområde friluftsområde vann 20,66 daa.
- Spesialområder friluftsområde land 38,58 daa.
- Spesialområde kommunalteknisk 0,21 daa.
- Spesialområde småbåtanlegg 2,31 daa.

Kommuneplan
Planidentifikasjon : 2019001
Plantype : Kommuneplanens arealdel
Ikraftredelsesdato : 25.03.2021
Plannavn : Kommuneplan Nissedal 2020-2031
Arealbruk : LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
Arealbruk: § 4.2 LNFR-område avsett til spreidde fritidsbustader (PBL § 11-7 2.ledd nr 5b)

Reguleringsplan
Egen reguleringsplan med bestemmelser for Nordskogbukta hyttegrend.
Godkjent 04.05.2006
Revidert 23.10.2014

Hensynssone for høyspentledning nord på eiendommen grensende mot Nisser.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er/er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 28
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 40
  • Fylkesnavn: Telemark
  • Kommunenummer: 4030
  • Kommuneområde: Nissedal
Les mer