Attraktiv løpende rente i høyrentefond

Norske høyrentefond er i vinden om dagen, hjulpet av solid avkastning og en høy effektiv rente.

Norske høyrentefond er i vinden om dagen, hjulpet av solid avkastning og en høy effektiv rente.

Investorer i norske høyrentefond har hatt en fin reise det siste året, med god risikojustert avkastning. En viktig bidragsyter til avkastning det siste året er den generelle økningen i rentenivået, da norske høyrentefond hovedsakelig investerer i flytende rente obligasjoner. Alt annet likt, vil fond med flytende rente obligasjoner oppnå høyere løpende avkastning i takt med stigende renter.

Høy løpende effektiv rente i Landkreditt Extra

Et nøkkeltall som er mye i fokus når man snakker om rentefond, er fondets effektive rente. Dette nøkkeltallet er definert som gjennomsnittlig løpende avkastning fra alle posisjonene i fondet. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. En viktig forutsetning for effektiv rente er at det forutsetter uendrede renter og kredittpåslag, samt ingen mislighold på posisjonene.

Gitt at de strenge forutsetningene om uendret rentenivå, uendrede kredittpåslag og ingen mislighold er oppfylt, kan effektiv rente tolkes som et anslag på forventet avkastning de kommende 12 månedene. Faktisk avkastning fra rentefond kan avvike betydelig fra den løpende effektive renten i perioder med mye uro i markedet, men historien viser at effektiv rente kan være et godt anslag på forventet avkastning i rentefond med lav kredittrisiko.

Ved utgangen av september 2023 er den effektive renten (før forvaltningshonorar) i vårt høyrentefond Landkreditt Extra omtrent 8,9 prosent. Netto effektiv rente fratrukket årlig forvaltningshonorar er omtrent 8,3 prosent. Nøkkeltallet har steget markant gjennom de to siste årene, drevet av stigende renter, da Landkreditt Extra kun investerer i flytende rente obligasjoner.

Bilde1.png

 

Figur 1: Netto effektiv rente (etter honorar) på porteføljenivå i Landkreditt Extra.

Flytende rente obligasjoner er et verdipapir der utsteder betaler et fast kredittpåslag over en markedsrente, ofte betegnet som referanserente. I Norge er denne referanserenten tre måneders Nibor og det innebærer at kupongen på flytende rente obligasjoner justeres hver tredje måned. Ved utgangen av september 2023 er referanserenten i Norge 4,7 prosent.

En investor i en flytende rente obligasjon er derfor i praksis beskyttet mot renterisiko og vil alt annet like nyte godt av høyere løpende avkastning i takt med stigende renter, ettersom kupongen blir justert på høyere nivåer.

Vi har tegnet oss i flere emisjoner fra etablerte selskaper innenfor høyrentemarkedet denne høsten, der årlig forventet avkastning med gjeldende rentenivå ligger i intervallet 8-12 prosent. Dette fremstår som attraktiv risikojustert avkastning sammenlignet med aksjefond, da høyrentefond historisk sett svinger mindre enn aksjefond. Det siste var ikke tilfellet under pandemiens inntog i mars 2020, men det var en ekstrem volatil periode som kun varte i to uker.

Den største risikofaktoren ved å investere i høyrentefond er mislighold på enkeltposisjoner og misligholdene har en tendens til å stige med stigende rentenivå. Selskaper med ulønnsom drift og/eller høy gjeldsbyrde vil etter hvert slite med gjeldsbetjeningsevnen med stigende renter. Vi bygger en kredittmodell på hvert enkelt porteføljeselskap i våre rentefond, følger utviklingen nøye og har per utgangen av september 2023 ingen posisjoner der vi er bekymret for mislighold.

God interesse for høyrentefond

Norske høyrentefond har også vært et populært investeringsalternativ for fondskunder inneværende år ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) Vi har tatt utgangspunkt i kategorien «Rente, NOK High Yield» på Morningstar.no og inkludert 13 relevante fond fra fondsforvaltere som er medlemmer av VFF.

De 13 fondene som er inkludert i vårt utvalg opplevde netto innløsning gjennom 2022, det vil si at innløsningene oversteg tegningene. I år har bildet vært stikk motsatt, da de samme fondene har hatt en samlet netto tegning på omtrent 4,5 milliarder per utgangen av august. Fondene har opplevd netto tegning hver eneste måned inneværende år, med unntak av mars.

De samme 13 fondene hadde per utgangen av august levert en gjennomsnittlig avkastning på 7,3 prosent. Tilfeldigvis hadde Landkreditt Extra også levert 7,3 prosent avkastning på samme måletidspunkt.

Bilde2.png

 

Figur 2: Netto tegning i 13 utvalgte norske høyrentefond. Data hentet fra Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.