Syv fete år. Og så…?

Aksjefondet Landkreditt Utbytte A runder syv år ved utgangen av februar. Det har vært syv fete år; investert kapital har gitt 160 prosent avkastning i perioden. Kan vi vente like høy avkastning de neste syv årene?

Vi har bak oss en uvanlig lang periode med positiv utvikling i aksjemarkedene. Oppgangsperioden startet våren 2009, i hekkbølgen etter den store finanskrisen som ble utløst av Lehman Brothers-kollapsen høsten 2008.

I februar 2013 hadde gjennomsnittsaksjen på Oslo Børs økt rundt regnet 150 prosent i verdi på fire år. Et børsrally var godt etablert. Dette til tross; mange var bekymret. Alle husket tsunamien som noen år tidligere hadde smadret store verdier i finansmarkedene.

Det sto ikke skrevet i stjernene at Landkreditt Utbytte skulle gi andelseierne 15 prosent årlig avkastning de første syv årene. Det var heller ikke målsettingen. Målsettingen var – og er fortsatt – å levere best mulig risikojustert avkastning, samtidig som risikoen i fondet (målt ved kurssvingninger) skulle være lavere enn risikoen i markedet.

Forventet avkastning

Det var med andre ord forventet at Landkreditt Utbytte over tid ville gi lavere avkastning enn markedsgjennomsnittet. Det er normalt en sammenheng mellom risiko og avkastning, og det må forventes at fond med lavere risiko enn markedsgjennomsnittet over tid vil levere lavere avkastning enn markedsgjennomsnittet.

Her passer det å gi plass til bransjens standard tekststreng til bruk når fondsavkastning omtales: «Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Fondets avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.»

Prognose-standard

Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til forventet avkastning i aksjefond. Fondsforvaltere gir derfor ikke avkastningsprognoser.

Men det er det mange andre som gjør. Finans Norge har eksempelvis utarbeidet en bransjestandard for avkastningsprognoser, til bruk blant medlemsbedrifter som tilbyr pensjonsprodukter med investeringsvalg. I henhold til denne standarden skal aksjeinvesteringer forventes å gi 5,75 prosent årlig avkastning. Risikopremien utover pengemarkedsrenten stipuleres til 3,25 prosent.

Investorer krever risikopåslag på rundt regnet fem prosentenheter for å investere i en bredt sammensatt aksjeportefølje på Oslo Børs.

Basert på føringene som er nedfelt i Finans Norge-standarden, vil forventet avkastning fra Landkreditt Utbytte A kunne anslås til knapt fire prosent pro anno.

Kunder i pensjonsspareordninger har trolig hatt altfor liten risikoeksponering – og de har følgelig gått glipp av mye avkastning på sine pensjonskonti – som følge av at forventet avkastning fra aksjeinvesteringer har vært altfor lave, i alle fall sett i lys av verdiutviklingen i aksjemarkedene de siste årene.

Forutsigbarhet

Jeg har vært ansvarlig porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte siden etableringen i februar 2013. Det har alltid vært en bærebjelke i investeringsstrategien at porteføljeselskapene skal betale utbytte basert på kontant inntjening og at fremtidig inntjening skal være forbundet med en høy grad av forutsigbarhet.

Forvaltningsresultatene viser så langt at fondet har levert høyere avkastning enn markedsgjennomsnittet på Oslo Børs, samtidig som risikoen (målt ved kurssvingninger) har vært betydelig lavere enn markedsgjennomsnittet.

Dagens porteføljeselskaper ventes å gi fem prosent direkteavkastning det neste året. Direkteavkastning er her beregnet som neste års utbyttebetalinger i forhold til dagens børskurser. Det ventes videre at selskapene vil utbetale to tredjedeler av neste års inntjening og at samlet inntjening vil øke med mellom fem og syv prosent per år de neste par årene.

Med utsikter til stabilitet i rentemarkedet her hjemme – i alle fall i det kortsiktige pengemarkedet – og en vedvarende migrering av kapital til aksjemarkedene, er Landkreditt Utbytte fortsatt godt posisjonert til å levere god risikojustert avkastning.

Det finnes (nesten) alltid gode investeringsmuligheter på børsen, og det er min oppgave å samle et utvalg av disse i fondsporteføljen, på vegne av andelseierne. Det vil helt sikkert komme perioder med kursnedgang, og nettopp da er det viktig å holde fast ved en langsiktig investeringsstrategi.

Jeg kan ikke love 15 prosent årlig avkastning de neste syv årene. Men jeg kan love at jeg skal gjøre mitt beste, med sikte på å skape god risikojustert avkastning på vegne av alle andelseiere i Landkreditt Utbytte.