Perspektiver på høyrentefond

I denne artikkelen skal vi se nærmere på risikojustert avkastning fra vårt høyrentefond Landkreditt Extra, egnet tidshorisont ved investering og variasjon i avkastning fra fondet.

Landkreditt Forvaltning har investert i høyrenteobligasjoner siden november 2005, da vårt første rentefond, Landkreditt Høyrente, ble etablert. Landkreditt Høyrente er et fond som investerer minimum 65 prosent av fondet i solide bank- og finansobligasjoner, og inntil 35 prosent i høyrenteobligasjoner. Landkreditt Extra ble etablert i oktober 2012 og er et fond som utelukkende investerer i høyrenteobligasjoner. I denne artikkelen vil vi fokusere på historikken til Landkreditt Extra. 

Solid risikojustert avkastning

Høyrenteobligasjoner har gitt god avkastning utover risikofri rente den siste fireårsperioden, samtidig som risikoen (målt ved kurssvingninger) har vært begrenset. Ved utgangen av februar 2020 hadde Landkreditt Extra levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 6,1 prosent over de siste fire årene. Den årlige gjennomsnittlige risikofrie renten i samme periode var 0,7 prosent. De siste fire årene har dermed Landkreditt Extra levert en årlig meravkastning utover risikofri rente på 5,4 prosent. Denne meravkastningen har blitt levert med en årlig gjennomsnittlig volatilitet (svingninger) på 1,7 prosent. Til sammenligning hadde fondsindeksen på Oslo Børs i samme måleperiode levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 9,9 prosent, med en årlig gjennomsnittlig volatilitet på 10,5 prosent. 

Vi kan beregne risikojustert avkastning ved å benytte det såkalte Sharpe-forholdstallet (heretter bare kalt Sharpe). Sharpe er et mye brukt nøkkeltall for å beregne risikojustert avkastning. Sharpe er definert som avkastning utover risikofri rente i forhold til fondets risiko. I denne sammenhengen er risiko og historiske kurssvingninger (volatilitet) to sider av samme sak. Jo høyere Sharpe, jo høyere er risikojustert avkastning. Den beregnede Sharpe for Landkreditt Extra og fondsindeksen på Oslo Børs over de siste fire årene er henholdsvis 3,8 og 0,9. Målt etter Sharpe har dermed risikojustert avkastning fra Landkreditt Extra vært betydelig høyere enn den risikojusterte avkastningen til fondsindeksen på Oslo Børs over de siste fire årene.  

Tidshorisont

En viktig faktor for enhver investor i fond, er hvor lang tidshorisont man bør ha på investeringen. Høyrentefond vil normalt svinge mindre enn aksjefond, men svinge mer enn pengemarkedsfond og obligasjonsfond med lav kredittrisiko. Men, hvor lang tidshorisont bør man påregne seg ved investering i høyrentefond?

Vi kan illustrere dette temaet ved å se på figur 1, som viser løpende ett-, to-, tre- og fire-års avkastning for Landkreditt Extra, basert på månedlige observasjoner. Løpende ett-års avkastning starter 12 måneder etter oppstart, mens løpende to-års avkastning starter 24 måneder etter oppstart og så videre. Perioden fra høsten 2014 og frem til starten av 2016 var utfordrende for norske høyrentefond, da et kraftig fall i oljeprisen førte til betydelig kursnedgang på oljerelaterte obligasjoner. Dette fikk også Landkreditt Extra merke, da løpende ett-års avkastning fra fondet var negativ i en sammenhengende periode på 12 måneder fra høsten 2015 til høsten 2016.

Hvis vi deretter ser på løpende to-års avkastning, var denne negativ i en sammenhengende periode på åtte måneder i 2016. For å sette dette i en større kontekst, har løpende to-års avkastning vært negativ i åtte av totalt 64 observasjoner.

Figuren viser videre at løpende tre-års avkastning for fondet aldri har vært negativ. Med andre ord, har man vært investert i Landkreditt Extra i minst tre år, har man alltid oppnådd positiv avkastning. Med dette som bakteppe, vil det være naturlig for en investor som vurderer høyrentefond å ha en investeringshorisont på minst to år. 


 Figur 1: Løpende ett-, to-, tre- og fire-års avkastning for Landkreditt Extra siden oppstart av fondet i oktober 2012.  

Variasjon i avkastning

En annen faktor man bør vurdere ved investering i høyrentefond er variasjon i avkastning. Ved utgangen av februar 2020 hadde Landkreditt Extra levert 88 kalendermåneder med avkastning siden oppstart. Fordelingen i avkastning fra fondet vises i figur 2. Grovt regnet kan man hevde at fondet har gitt en avkastning på mellom 0,0 og 1,0 prosent i fire av fem måneder (totalt 68 av 88 kalendermåneder). Videre har fondet levert negativ avkastning i totalt 13 av 88 måneder, eller rundt regnet 15% av månedene.

Den høyeste avkastningen i en kalendermåned for Landkreditt Extra hittil i historien er 1,65 prosent, mens den laveste avkastningen i en kalendermåned er minus 2,03 prosent. Gjennomsnittlig månedsavkastning for fondet i hele måleperioden var 0,35 prosent ved utgangen av februar 2020, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,2 prosent siden oppstart.   

Figur 2: Normalfordeling for månedlig avkastning i Landkreditt Extra siden oppstart av fondet i oktober 2012.

Vi forventer at Landkreditt Extra vil fortsette å gi god risikojustert avkastning i årene som kommer. Det er dog viktig å påpeke at det er risiko forbundet med å investere i høyrentefond og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.