Ordliste

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W

 

A

Aksje

En aksje er en eierandel i et selskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

Aksjefond

Et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Vanligvis investerer ikke aksjefond i rentebærende papirer.

Aksjeindeksobligasjon

En aksjeindeksobligasjon består av en obligasjonsdel og en opsjonsdel. Obligasjonsdelen gjør at du får tilbake en prosentandel av det garanterte beløpet (ofte er det garanterte beløpet lik 100% av investeringen), og opsjonsdelen gir deg avkastning som er avhengig av kursutviklingen i aksjemarkedene.

Andel i verdipapirfond

En kunde som plasserer midler i et verdipapirfond vil få tildelt andeler i fondet. Antall andeler man får tildelt avhenger av fondets netto andelsverdi, som angir verdien av én andel i dette fondet på tegningstidspunktet. Hver andel i et verdipapirfond har samme verdi, og hver andel gir lik rett i fondet.

Andelseier i verdipapirfond

Ved å plassere midler i et verdipapirfond får man tildelt andeler i verdipapirfondet, man blir andelseier. Som andelseier har man ingen økonomiske forpliktelser i verdipapirfondet ut over de midler man har i fondet. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et fond.

Annuitetslån

Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Terminbeløpet består av avdragene og rentekostnadene.

Automatisk trekk

Med automatisk trekk på lånet ditt blir det betalt automatisk fra din konto på forfallsdato.

Avkastning

Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet. Avkastningstall for alle norskregistrerte verdipapirfond finner du i kursstatistikken som administreres av Oslo Børs for Verdipapirfondenes forening.

Avtalegiro

En tjeneste med faste betalinger fra en konto til bestemte mottakere. Regninger som egner seg for AvtaleGiro kan være telefonregninger, husleie og renter og avdrag på lån.

B

BankID

En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys av bankene i Norge og er tilgjengelig via nettbanken.

Bankklagenemnda

Klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond.

Bankkode

Bankkoden består av tall, og benyttes til å identifisere mottakers bank. Hvis du bruker IBAN skal du ikke fylle ut bankkoden.

BIC

Bank Identifier Codes, også kjent som SWIFT-koder, er det banker bruker for å gjenkjenne hverandre. Består av 8 til 11 bokstaver og tall.

Brannmur

Sikkerhetsmekanisme i form av et program som beskytter datamaskiner mot uautorisert tilgang fra internett. Styrer også interne brukeres adgang til eksterne datatjenester.

Børs

En børs er en autorisert markedsplass som organiserer eller driver et marked for finansielle instrumenter der det legges til rette for handel ved regelmessig og offentlig kursnotering. En børs må ha konsesjon av de lovgivende myndigheter for å bedrive sin virksomhet. Børsvirksomhet for verdipapirer er det de fleste forbinder med ordet børs (for eksempel Oslo Børs), men det finnes også andre børser som for eksempel råvarebørs og børs for handel med elektrisk kraft.

C

Chip

Et Visa-kort med en mikrochip har mer lagringskapasitet, gir bedre sikkerhet og gir nye betalingsmuligheter. Informasjonen i chipkortet er beskyttet av kryptering, noe som gjør at det er ekstremt vanskelig å få tilgang til den på ulovlig vis.

CRS

CRS er forkortelsen for «Common Reporting Standard» fastsatt av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som er internasjonalt rammeverk for utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i de respektive land. 

CVV2 kode (CVC2 kode)

CVV2 kode er en kontrollkode for transaksjoner hvor kortet ikke er fysisk tilstede, for eksempel ved netthandel. Koden består av de tre siste sifrene i den syvsifrede koden bak på kortet i signaturfeltet.

D

Depotmottaker

Det er lovbestemt at alle verdipapirfond skal ha en depotmottaker som skal ta i mot og oppbevare fondets aktiva. Det betyr at alle midler som inngår i et verdipapirfond (verdipapirer, likvide midler) skal oppbevares eller føres på en konto i en verdipapirsentral av denne depotmottakeren. Det er også depotmottakeren som etter instruksjon fra forvaltningsselskapet mottar innbetalinger til verdipapirfondet og foretar utbetalinger fra fondet, enten som følge av handel med verdipapirer som forvaltningsselskapet har foretatt på vegne av fondet eller som følge av tegninger eller innløsninger i fondet fra andelseiere. I tillegg har depotmottakeren også en kontrollerende oppgave, ved at den skal påse at forvaltningsselskapets transaksjoner i det enkelte fond er i overensstemmelse med verdipapirfondloven og fondets vedtekter. Funksjonen som et verdipapirfonds depotmottaker utføres som regel av en bank, men kan også utføres av et verdipapirforetak. Depotmottakeren er helt uavhengig av forvaltningsselskapet, og skal påse at forvaltningsselskapets disposisjoner og instruksjoner er hjemlet i loven eller verdipapirfondets vedtekter. Depotmottakerens rolle er lovregulert for beskytte andelseierne gjennom å holde verdipapirfondets midler atskilt fra forvaltningsselskapets, samt å kontrollere forvaltningsselskapets disposisjoner.

Derivater

En fellesbetegnelse på opsjoner, forward og futures.

Digital signatur

Digital signatur er en juridisk godkjent løsning for å signere elektroniske dokumenter - på samme måte som et navnetrekk kan signere papirdokumenter.

Disponibel saldo

Det tar en dag før penger er bokført på konto. Penger på vei inn eller ut vil påvirke disponibel saldo.

Diversifisering (risikospredning)

Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer. Da blir det mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte: gjennom å diversifisere verdipapirfondets portefølje oppnår fondet risikospredning. Verdipapirfondloven setter minstekrav til fondets diversifisering.

Durasjon

Et begrep som litt forenklet uttrykt angir en veiet gjennomsnittlig løpetid (hvor lang tid det er til rentepapirene forfaller) på porteføljen i et rentefond.

E

Effektiv rente (yield)

Den effektive renten (ofte også kalt ”yield”) uttrykker hvilken avkastning et pengemarkedsfond vil gi kommende 12 måneder, forutsatt at rentenivået og fondets rentefølsomhet ikke endrer seg i denne perioden. Effektiv rente er oppgitt etter fradrag for forvaltningshonorar, og framgår i kursstatistikken her og i en rekke andre medier som jevnlig publiserer fondsdata.

Egenkapitalinstrument

Et dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis.

Engangskode

En kode fra din kodebrikke som du skal taste i nettbanken i tillegg til ditt personlige passord. Koden er forskjellig hver gang du logger deg inn.

F

FATCA

FATCA er forkortelsen for «Foreign Account Tax Compliance Act» som er amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller virksomheter som har finansielle eiendeler utenfor USA. 

Fond-i-fond

Et fond-i-fond er et verdipapirfond som investerer sine midler i ett (eller eventuelt flere) underliggende verdipapirfond.

Fondsforsikring

Fondsforsikring, unit linked eller forsikring med investeringsvalg er tre betegnelser på det samme: en form for forsikringssparing, hvor den enkelte selv velger hvordan sparemidlene skal plasseres for eksempel i hvilke verdipapirfond.

Forvaltningshonorar

Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.

Forvaltningsselskap

Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Kredittilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

Forvaltningsstil (aktiv/passiv)

Verdipapirfondene forvaltes etter ulike retningslinjer. Noen verdipapirfond forvaltes mer eller mindre passivt, i den forstand at investeringene gjøres med relativt små avvik fra den referanseindeksen fondet følger. Andre verdipapirfond forvaltes mer aktivt, noe som innebærer at fondsforvalteren gjennom å ha en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn hva fondets referanseindeks tilsier, forsøker å finne verdipapirer som gir et bedre forhold mellom avkastning og risiko enn hva tilsvarende passiv forvaltning ville ha gitt. Også aktivt forvaltede fond kan forvaltes med ulike typer forvaltningsstil.

H

Hedgefond

Det finnes ingen eksakt definisjon av begrepet hedgefond, og variasjonen mellom de enkelte fondene som kalles hedgefond kan være meget stor med hensyn til investeringsvalg og risikoprofil. Et hedgefond tar vanligvis vesentlig høyere risiko enn et vanlig verdipapirfond, og er derfor et produkt for svært risikovillige profesjonelle investorer. Et hedgefond er ikke pålagt å følge den norske verdipapirfondloven eller EUs UCITS-direktiv, og hedgefondene står fritt til å benytte ulike finansielle instrumenter. Det kan som oftest ta opp lån, og står vanligvis ganske fritt til å bruke ulike derivater. Et hedgefond kan også handle verdipapirer ”short”, noe som innebærer at fondet selger lånte verdipapirer, for så å kjøpe de lånte papirene på et senere tidspunkt (med andre ord et forsøk på å få fortjeneste i et fallende marked).

I

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk når du overfører penger til land i EU og EØS. Du finner IBAN på fakturaen, eller på kontoutskriften fra mottakerbanken. Du kan også bruke vår IBAN-kalkulator >>

Indeksfond

Et indeksfond er et verdipapirfond som forvaltes relativt passivt i forhold til fondets referanseindeks (se forvaltningsstil). Indeksert forvaltning kan grovt sett utføres på tre måter: Full replikering, som innebærer at fondet investerer i de samme verdipapirer som indeksen består av, og der papirene inngår i porteføljen med samme vekt som i indeksen. Delvis (partiell) replikering innebærer at indeksen splittes i ulike faktorer (som for eksempel ulike bransjer), og at fondet følger indeks gjennom å investere i samsvar med de ulike faktorenes betydning i indeksen, uten å investere i nøyaktig de samme verdipapirene som inngår i indeksen. Såkalt optimalisert utvelgelse, som innebærer at fondet avveier kostnaden av å investere i tråd med indeks mot konsekvensen i form av forventet avkastningsavvik ved å avvike fra indeks. Det gjøres en lønnsomhetsanalyse for å vurdere om fondet vil være best tjent med å følge indeks eller avvike fra denne. Uansett valg av tilnærming, innebærer indeksforvaltning at avkastningen i indeksfondet vil samvariere ganske nært med utviklingen i indeks.

Innløsningsgebyr

Avgift som belastes andelseierne for å innløse andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av innløst beløp.

Innskuddsbasert tjenestepensjonsordning

Lovverket åpner for at man kan velge mellom to ulike alternativer; enten en kollektiv ordning uten investeringsvalg, eller en individuell ordning med investeringsvalg for den enkelte. Verdipapirfond kan benyttes som plasseringsalternativ i det sistnevnte alternativet. En innskuddsbasert tjenestepensjonsordning skiller seg fra ytelsesbaserte ordninger (dvs. de tjenestepensjonsordninger som tradisjonelt har vært skattefavoriserte) ved at innskuddet er kjent, mens utbetalingen avhenger av innskutt beløp og avkastning i spareperioden. I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon ble det også åpnet for at selvstendig næringsdrivende kan spare til egen pensjon i tilsvarende ordning.

Investeringsmandat

Et investeringsmandat gir retningslinjer for hvordan et forvaltningsselskap skal plassere det enkelte verdipapirfonds midler. Investeringsmandatet kan i tillegg til investeringsuniverset også inneholde retningslinjer for verdipapirfondets forvaltningsstil.

Investeringsunivers

Et investeringsunivers definerer hvordan et verdipapirfonds midler kan plasseres. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

J

K

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som ikke defineres som et rent aksjefond eller rentefond. Et kombinasjonsfond kan ha en tilnærmet fast overvekt av aksjer eller rentepapirer, men andelen av ulike papirer kan også endres i løpet av fondets levetid (livssyklusfond).

L

Landbrukseiendom

Eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

M

Mine meldinger

I nettbanken finner du dine meldinger. Her kan du lese meldinger fra oss, og sende oss e-post. Dine kontoutskrifter, årsoppgaver og bilag blir sendt inn i nettpostkassen din. Her blir de liggende i 6 måneder før de slettes. Du vil alltid finne dine utskrifter helt siden kundeforholdet startet i dokumentarkivet.

N

Nasjonalt fond

Blant de norskregistrerte verdipapirfondene finnes det noen fond som ikke oppfyller alle krav i EUs UCITS-direktiv – i første rekke knyttet til investeringsbegrensningene, men som likevel er godkjent av Kredittilsynet. Disse benevnes vanligvis som nasjonale fond. Nasjonale fond kan, i motsetning til fond som oppfyller UCITS-direktivet, ikke fritt markedsføres og selges i øvrige land innenfor EØS enn der det er registrert.

Netto andelsverdi (NAV)

Netto andelsverdi (ofte også kalt basiskurs) angir markedsverdien til én fondsandel. Netto andelsverdi framkommer ved å summere markedsverdien til alle verdipapirer som fondet har investert sine midler i. Deretter trekkes samtlige kostnader som påløper for fondet den aktuelle dagen i fra, og beløpet deles på antall utstedte andeler i fondet. Netto andelsverdi beregnes på daglig basis for de fleste verdipapirfond. Antall andeler i et verdipapirfond øker når det tegnes nye andeler i fondet, og reduseres når det innløses andeler. Verdiutviklingen for netto andelsverdi i en bestemt periode gir uttrykk for den netto avkastning verdipapirfondet har oppnådd i perioden.

Norsk Oppgjørssentral (NOS)

NOS er en oppgjørsvirksomhet for det norske derivatmarkedet. De organiserer oppgjøret mellom partene i en handel eller lån med finansielle instrumenter.

Nsafe

Merkeordning som skal gjøre handel på internett tryggere og enklere, både for forbrukere og bransje. Nsafe er resultatet av et samarbeid mellom Forbrukerrådet og eforum.

O

Obligasjon

En obligasjon er et rentebærende verdipapir, et lånebevis, som ved utstedelse har en løpetid på mer enn ett år. Obligasjonsutsteder (låntaker) kan for eksempel være offentlige myndigheter, banker eller store private foretak. Obligasjonen innfris av utsteder ved forfall, og i perioden fra utstedelse til forfall betaler utsteder en rente, ofte kalt kupongrente, til eier av obligasjonen. Obligasjoner er normalt fritt omsettelige, og det eksisterer et annenhåndsmarked hvor papirene kjøpes og selges. Det er et omvendt forhold mellom kursen på en obligasjon og endringer i markedsrenten. Dersom for eksempel markedsrenten stiger vil kursen på en obligasjon, og dermed kursen på et obligasjonsfond, umiddelbart falle.

Obligasjonsfond

Et obligasjonsfond investerer vanligvis i rentebærende papirer (fortrinnsvis obligasjoner) med lengre løpetid enn det pengemarkedsfondene har anledning til å gjøre. I Verdipapirfondenes Forenings standard defineres et obligasjonsfond som et rentefond som ikke er et pengemarkedsfond.

Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning må sørge for at ordningen tilfredsstiller lovens minstekrav. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte. I tillegg ble det åpnet for at selvstendig næringsdrivende kan spare til egen pensjon i tilsvarende ordning. Brorparten av bedriftene som opprettet OTP i løpet av 2006 har valgt innskuddsbasert tjenestepensjon (se også Innskuddsbasert tjenestepensjon).

Ormer

Likner virus, men kopierer seg selv fra en maskin til den neste automatisk og trenger ingen handling fra brukeren for å aktiveres.

P

Passord

Når du skal logge deg inn i nettbanken trenger du et passord. Du kan ha forskjellig passord til innlogging med og uten BankID. Har du glemt passordet, må du kontakte Kundeservice. Krav til passord ved pålogging uten BankID er minimum 6 tegn. Tegnene kan kun være tall eller bokstaver.

Paynet

En sikker elektronisk betalingsløsning som distribueres av Paynet AS og Europay Norge.

Pengemarkedsfond

Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i pengemarkedsinstrumenter, det vil si at fondet ikke kan investere i instrumenter med en rentebindingstid over 1 år.

Pengemarkedsinstrumenter

Rentebærende papirer med kort løpetid (under ett år), det vil primært si sertifikater og obligasjoner med gjenstående løpetid under ett år.

Phishing

Tyveri av persondata, for eksempel passord og PIN-koder, via epost. Avsenderne forsøker å lokke kunder til en falsk nettside i håp om å få tak i kontoopplysninger.

PIN-kode

Dette er din firesifrede kode til ditt bankkort/kredittkort. Koden finner du i nettbanken under linken Meny - "Kort - Hent PIN-kode". Når du henter koden i nettbanken blir du bedt om å taste inn CVV2-koden fra kortet ditt. Denne finner du på baksiden av kortet i signaturfeltet. Koden består av de tre siste tallene. PIN-koden vil alltid ligge i nettbanken din om du skulle glemme den. Det er ikke mulig å endre koden av sikkerhetsmessige årsaker.

Politisk eksponert person (PEP)

Med PEP menes person som innehar eller har innehatt en stilling eller verv som:

 1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. Medlem av nasjonalforsamlingen
 3. Medlem av styrende organ i politisk parti
 4. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Med nær relasjon menes:

 1. Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer
 2. Nær forretningsforbindelse/medarbeider
 3. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
 4. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 5. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

Portefølje

Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

Prospekt

Forvaltningsselskapene er pålagt å utarbeide et prospekt for hvert av de verdipapirfondene de forvalter. Prospektet skal vise verdipapirfondets vedtekter, gi en kort redegjørelse av de gjeldende skatteregler for verdipapirfondet og andelseierne, samt gi opplysning om rettigheter og plikter som en andel i verdipapirfondet innebærer. Prospektet er tilgjengelig hos det enkelte forvaltningsselskap.

R

Reell rettighetshaver

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel, alene eller sammen med andre, kontrollerer virksomheten. Overstiger eierandelen eller stemmeandelen 25 % er denne personen en reell rettighetshaver. Også en fysisk person som har rett til å utnevne eller avsette minimum 50 % av medlemmene i virksomhetens styrende organer er en reell rettighetshaver.

Referanseindeks

En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det investeringsmandatet fondet har. En referanseindeks kan derfor benyttes til å sammenligne i hvilken grad forvaltningsselskapet har lyktes med forvaltningen av sine fond. Hvis for eksempel fondets avkastning i en bestemt periode har vært høyere enn referanseindeksens avkastning har forvaltningsselskapet gjort en god jobb.

Relativ volatilitet

Relativ volatilitet er uttrykk for hvordan avkastningen i et verdipapirfond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at verdipapirfondets avkastning ikke reflekteres i referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Lav relativ volatilitet innebærer at verdipapirfondets og referanseindeksens porteføljesammensetning har vært relativt like, med tilhørende sterk samvariasjon mellom fondets og referanseindeksens avkastning. Rent matematisk defineres verdipapirfondenes relative volatilitet som annualisert standardavvik til de månedlige avkastningsdifferanser mellom fondets og referanseindeksens avkastning.

Rentebindingstid

Kupongrenten på et rentebærende verdipapir er som regel fast for en gitt periode, rentebindingstiden. Periodens varighet kan variere fra papir til papir, for eksempel kan én obligasjon justere rentekupongen hvert tredje år, mens det for en annen obligasjon kan foretas en rentejustering hvert annet år. De fleste obligasjoner har imidlertid en fast rentekupong for hele lånets løpetid.

Rentebærende verdipapirer

Et rentebærende verdipapir er et krav på et tilgodehavende hos en låntaker. De rentebærende papirene kan ha ulik løpetid (løpetid er tiden til lånet tilbakebetales). Pengemarkedsfond investerer i korte rentebærende papirer, i første rekke sertifikater, med løpetid under 1 år, mens obligasjonsfondene som navnet tilsier, investerer i obligasjoner; det vil si rentebærende papirer med lengre løpetid.

Rentefond

Et rentefond er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings standarder et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Et rentefonds rentefølsomhet gir uttrykk for den umiddelbare prosentvise endring i fondets netto andelsverdi, hvis effektiv rente for alle verdipapirene som inngår i fondets portefølje endres med 1 prosentpoeng. Et fall i rentenivået øker rentefondets netto andelsverdi, mens en økning i rentenivået reduserer rentefondets markedsverdi. Hvis fondet har høy rentefølsomhet vil et fall i rentenivået gi en relativ sterk økning i netto andelsverdi og vice versa. Over tid vil vanligvis det enkelte fonds rentefølsomhet variere i området rundt referanseindeksens. Avvik mellom fondets og referanseindeksens rentefølsomhet oppstår når forvalteren aktivt forsøker å øke rentefondets avkastning i forhold til referanseindeksens. ”Min/maks rentefølsomhet” viser hvilke yttergrenser forvaltningsselskapet kan bevege fondets rentefølsomhet innenfor. Eksempel: Hvis referanseindeksen til et rentefond har en rentefølsomhet på 3, og rentenivået øker med en prosentenhet, vil referanseindeksen få et umiddelbart verdifall på 1,5 prosent. Kursen på et fond som benytter denne referanseindeksen, og som for eksempel er underlagt min/maks-grenser for rentefølsomhet på henholdsvis 1 og 4, vil falle med minst 1 prosent og maksimalt 4 prosent per prosentenhet endring i rentenivået, avhengig av hvilken rentefølsomhet fondet har på det tidspunktet renteøkningen finner sted.

Risikospredning

Se Diversifisering

Router

En datateknisk enhet som er spesialisert for å transportere informasjon i et nettverk. Routerne kommuniserer ved hjelp av forskjellige typer datalinjer

S

Saldo

Det beløpet som er bokført på en konto. Disponibelt beløp er det du faktisk kan bruke.

Serielån

Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig mindre etter som lånet minsker. Resultatet er at terminbeløpet blir mindre for hver termininnbetaling til banken.

Sertifikat

Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år.

SET

Forkortelse for Secure Electronic Transaction. Standard for sikker korthandel på internett.

SICAV (paraplyfond)

SICAV er forkortelse for ”Société d'Investissement à Capital Variable”. Direkte oversatt betyr det investeringsselskap med bevegelig aksjekapital, og kan juridisk sett betraktes som en mellomting mellom et investeringsselskap og et verdipapirfond. Aksjekapitalen i et SICAV tilsvarer i praksis forvaltningskapitalen i flere ulike verdipapirfond. På norsk benyttes ofte betegnelsen paraplyfond om et SICAV fordi et SICAV vanligvis er en konstruksjon bestående av flere ulike fond, der investorene fritt velger hvilke av fondene de vil plassere sine midler i. En rekke Luxembourg-registrerte UCITS-fond som markedsføres i det norske markedet er organisert som SICAV.

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN eller tilsvarende) er et unikt nummer som både personer og enheter får tildelt av skattemyndighetene for identifisering. For personer er skatteidentifikasjonsnummer vanligvis deres personnummer. Mer detaljert informasjon om respektive lands skatteidentifikasjonsnummer, finnes på OECDs hjemmesider. 

Skattemessig hjemmehørende

Virksomheter regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der de har skattemessige forpliktelser etter det relevante landets interne rett på grunnlag av sted for ledelse, stiftelse, registrering mv. En virksomhet kan være skattemessig hjemmehørende i flere land. Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende i USA dersom vedkommende har gyldig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Dersom det er spørsmål om hvor virksomheten/reelle rettighetshavere er skattemessig hjemmehørende, ta kontakt med skatterådgiver eller det lokale skattekontoret. 

Skimming

Er et begrep som brukes om ulovlig kopiering av kort. Et eksempel på skimming er hvor en avleser ("skimmer") blir montert på en minibankautomat for å kopiere innholdet i magnetstripen på et kort.

Skjermingsfradrag, skjermingsrente og skjermingsgrunnlag

Når du innløser andelene dine får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på skjermingsrenten er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten. Skjermingsrenten fastsettes årlig av Finansdepartementet, og settes lik årsgjennomsnittet av renten etter skatt på statskasseveksler med tre måneders løpetid. Dette tilsvarer omtrent rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank. Skjermingsgrunnlaget fastsettes årlig og beregnes særskilt for hver enkelt aksje/andel. Skjermingsgrunnlaget settes til verdipapirfondsandelens inngangsverdi, tillagt andelens ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år. For aksje/andel ervervet før 1. januar 2006 skal skjermingsgrunnlaget som utgangspunkt settes til aksjens/andelens historiske kostpris tillagt akkumulert RISK i eiertiden, til og med den siste RISK-reguleringen per 1. januar 2006.

Skjøte

Er en erklæring om overdragelse av fast eiendom.

Spam

Masseutsendt uønsket epostreklame.

Spoofing

Forfalskning av epostavsender eller webadresse.

Spyware

Spionprogrammer som samler informasjon om dine surfevaner. Kan også lagre passord og annen personlig informasjon.

SSL

SSL er en kommunikasjonsprotokoll for overføring av privat informasjon over internett. Landkreditt Bank bruker SSL i nettbanken for å sikre at dine data sikkert overføres fra din PC til nettbanken. Vi benytter også SSL på alle våre skjema slik at all konfidensiell informasjon du legger inn blir behandlet på en sikker måte.

SWIFT

Kjennetegn på banker, som består av mellom 8 og 11 bokstaver og tall. Du kan søke etter SWIFT-adresser på swift.com. Vår SWIFT-adresse er DNBANOKK.

T

Takst

Den prisen en takstmann mener boligen kan bli solgt for i et normalmarked. Kun en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn verditaksten.

Tegningsgebyr

Avgift som betales for å tegne andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av innløst beløp.

Terminforfall

Frist for innbetaling av renter og avdrag på lån.

Tjenestepensjon

Pensjonssparing i regi av arbeidsgiver. Obligatorisk for de fleste arbeidstakere.

Transaksjon

Er det samme som overføring, for eksempel penger fra en konto til en annen.

Trojansk hest

Program som kommer inn på maskinen under dekke av å være noe annet enn det er. Åpner ofte en bakdør på maskinen der uvedkommende kan hente data.

U

UCITS-direktivet

UCITS er en benevnelse på verdipapirfond som omfattes av EUs verdipapirfondsdirektiv (Council Directive 85/611/EEC 20 December 1985). UCITS står for "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities" (en konstruksjon som tar imot kollektive plasseringer fra andelseierne, som i fondets navn plasseres i likvide verdipapirer). UCITS-direktivet er som følge av EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven. Dette medfører at norskregulerte verdipapirfond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven §§ 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater (”derivatforskriften”) er innenfor UCITS-rammeverket. Det finnes noen såkalte nasjonale fond i Norge som har unntak fra disse bestemmelsene, og disse fondene faller utenfor UCITS-rammeverket. Hvorvidt et norskregulert fond er UCITS-fond opplyses i fondets vedtekter. Det følger av direktivet at et UCITS-fond som har godkjennelse i ett land i EØS-området er tillatt å markedsføre i øvrige EØS-land. UCITS direktivet har således bidratt til å realisere et fritt indre marked for tegning av verdipapirfondsandeler.

Underkurs

Det motsatte av overkurs. Når renten på ditt nye fastrentelån er høyere enn da du tok opp lånet ditt, blir du godskrevet rentegevinsten ved å innfri lånet før termintiden.

V

Varsel

Øverst i nettbanken finner du et valg som heter Varsel. Der ligger: Mine meldinger, Bankmeldinger og tilbudskurv. Har du eFaktura til godkjenning, nye avtalegiro i forfallsmappen eller stoppede betalinger vil disse også vises under varsel.

Vedtekter

Alle verdipapirfond er pålagt å utarbeide vedtekter for fondet. Vedtektene skal inneholde all vesentlig informasjon om fondet og forvaltningen av dette. Vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet.

Verdipapir

Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer: egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (obligasjoner og sertifikater).

Verdipapirfond

Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap.

Verge

En person som ivaretar en umyndigs interesser og handler på dennes vegne i formuesaker.

Verified by Visa

Verified by Visa er en tjeneste som lar deg handle på internett med ekstra trygghet. Løsningen sørger for at partene blir autentisert overfor hverandre.

Virus

Et program som sprer seg via andre programmer, og som gjerne gjør skade samtidig. Krever som regel at brukeren gjør en aktiv handling.

Volatilitet

Et mål på i hvor stor grad avkastningen av et verdipapir har svingt i forhold til gjennomsnittet i en bestemt måleperiode. En høy volatilitet innebærer høyere risiko.

VPS (Verdipapirsentralen)

VPS er et rettighetsregister som blant annet registrerer eiere og eierskifter av norske verdipapirer. Institusjonen leverer transaksjons- og servicetjenester for utstedere av verdipapirer, investorer og deres mellommenn. VPS fører også andelseierregister for flere norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Våningshus

Bolighus på gård.

W

WEP

Kryptering som skal hindre uvedkommende tilgang i trådløse nett.