FNs bærekraftsmål

Bærekraft handler ikke bare om hvordan vi driver vår egen virksomhet. Det handler vel så mye om hvordan vi kan bidra i et større perspektiv.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig fremtid. Vi har plukket ut fem av de totalt 17 bærekraftsmålene, hvor vi ser at vår virksomhet kan ha en særlig påvirkning. 

 

mål 3- bokmål.png

Bærekraftsmål 3: God helse 

Bonden er den aller viktigste ressursen på gården. Samtidig er bondeyrket et av Norges tøffeste, og bonden er dermed mer utsatt for ulykker. 

I Landkreditt er vi opptatt av at bøndene forsikrer liv og helse. Vi ønsker at alle bønder skal ha råd til å forsikre seg, og tilbyr blant annet spesielt gunstige produkter til medlemmer av Norges Bondelag. 

Vi jobber med skadeforebygging for bonden gjennom blant annet HMS-tiltak. 

mål 8- bokmål.png

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

I over hundre år har vi i Landkreditt arbeidet for å bedre bondens økonomi og bidra til økt landbruksproduksjon, gjennom å utvikle og tilby gode finansielle tjenester tilpasset bondens behov. 

Matindustrien er Norges største fastlandsindustri, og vi er glade for å kunne bidra i en verdikjede som sørger for god og trygg norsk mat i butikkhyllene våre. 

I Landkreditt har vi et sterkt kompetansemiljø som forstår bondens behov ved etablering og drift av gårdsbruk. Vi tilbyr produkter med gunstige betingelser som er utviklet for å gjøre det lettere å drive som bondemed inntekter som varierer mellom årstider og avlinger. 

Driftskreditt er et eksempel på et slikt produkt. Vi har over tid hatt blant markedets beste vilkår på driftskreditt til landbruket, og har tatt en aktiv rolle som prispresser i markedet. Tidligere undersøkelser gjort av NILF har vist at dette har ført til betydelige besparelser for landbruket. 

Vi tilbyr også skreddersydde forsikringsprodukter som gjør at den norske bonden kan forsikre både seg selv, dyrene, utstyret og annet som inngår i den daglige driften. 

Landkreditt har over tid jobbet for å påvirke myndighetene til å etablere en risikolåneordning for landbruket. Med en kombinasjon av lavrisikolån fra bankene, nytt risikolån, tilskudd og egenkapital, vil langt flere spennende og økonomisk lønnsomme prosjekter i landbruket kunne realiseres, der lave panteverdier begrenser lånetilgangen i dag.  

mål 11- bokmål.png

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

Avfolking er én av utfordringene norske distriktskommuner står overfor. For at vi skal kunne opprettholde og øke matproduksjonen vår, er det avgjørende at vi har en god rekruttering til landbruket.  

Det er kapitalkrevende å etablere seg som bondeDet er ofte også behov for betydelige investeringer for å opprettholde et driftsapparat som gir en effektiv og rasjonell drift.  Derfor satser vi i Landkreditt på unge og nye bønder, med en rekke produkter utviklet for å hjelpe neste generasjons bønder inn i næringen.  

Gårdssparing for Unge (GSU) er ett av disse. Med GSU kan kommende bønder, i kombinasjon med BSU, spare med svært gode betingelser til kjøp av landbrukseiendom.  

Vårt Ny bonde-lån har gunstige betingelser for nye bønder, enten de skal ta over gård etter forrige generasjon eller kjøpe ny gård. 

Vi støtter og samarbeider med organisasjoner som 4H Norge, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Norges Bygdekvinnelag, som alle gjør en betydelig jobb for et fortsatt aktivt bygdeliv i Norge.  

mål 13- bokmål.png

Bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene 

Landbrukssektoren er kanskje ekstra sårbar for klimaendringene, med vekstsesonger som i stor grad blir påvirket av store variasjoner i klimatiske forhold 

Landbruket er den første sektoren som har inngått en egen klimaavtale med regjeringen. Denne avtalen forplikter jordbruket til å redusere utslippene med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter frem til 2030. 

Landkreditt skal hjelpe bonden til å nå målene i landbrukets klimaplan. Dette vil vi blant annet gjøre ved å tilby ekstra gode miljølån som gjør at bonden kan legge om til en mer bærekraftig matproduksjon.  

Vi gir også ekstra gode betingelser på investeringer til skadeforebyggende tiltak som gjør at vi for eksempel unngår brann på gård, eller at man ved hjelp av grøfting kan unngå flom og dermed spare avlinger.   

Vi stiller stadig større krav til våre samarbeidspartnere når det kommer til bærekraft. Det handler for eksempel om i størst mulig grad reparere fremfor å erstatte med nytt ved skade. Når vi erstatter med nytt, ønsker vi å erstatte med brukte deler der det er hensiktsmessig 

Også i privatmarkedet vil vi legge til rette for at kundene skal kunne ta mer bærekraftige valg, med ekstra gode betingelser til boligeiere som eier miljøvennlige boliger. 

 

mål 17- bokmål.png

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene 

Landkreditt er en del av interesseorganisasjonen Norsk LandbrukssamvirkeNorsk Landbrukssamvirke gir samvirkeforetakene i landbruket en arena til å diskutere, utveksler erfaringer og samarbeide om hvordan vi i enda større grad kan bidra til å nå de målene som er satt, blant annet FNs bærekraftsmål og landbrukets klimaavtale. 

Vårt gode samarbeid med Norges Bondelag gjør at vi kan tilby bondelagsmedlemmene bank- og forsikringsprodukter med svært gode betingelser. 

Vi ser på hvordan vi kan samarbeide tettere med Norsk Landbruksrådgivning, for eksempel i det å legge til rette for at bønder i større grad tar i bruk klimakalkulatoren.  

Det er viktig å redusere antall branner på norske gårdsbrukLandkreditt Forsikring er derfor samarbeidspartner for Elsikkerhet i landbruket i Hunderfossen. Gjennom kurs rettet mot elever, lærlinger, elektrikere, el-kontrollører i landbruket og andre faggrupper, er målet at økt kompetanse skal forbedre brann- og elsikkerheten i landbruket.  

Landkreditt støtter og samarbeider med flere ulike organisasjoner som har fokus på aktivt bygdeliv, som 4H Norge, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Norges Bygdekvinnelag.  

Vi jobber for å få på plass enda flere samarbeid som vil understøtte vårt arbeid med bærekraft.