God start på året for Extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 1,34 prosent avkastning til andelseierne i januar og er opp 10,54 prosent det siste året.

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 1,34 prosent avkastning til andelseierne i januar og er opp 10,54 prosent det siste året.

Det norske høyrentemarkedet har startet det nye året i en positiv tone, drevet av fallende risikopremier (kredittpåslag) på høyrentekreditter i norske kroner. Det er godt med likviditet i annenhåndsmarkedet, samt god risikoappetitt for nye høyrentelån. Fondet opplevde en sterk måned, der alle posisjonene, med ett unntak, bidro positivt til avkastningen. Det ene unntaket var vår investering i møbelprodusenten Ekornes, som falt moderat i kurs i løpet av januar.

Flytende rente og god risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i selskapsobligasjoner innenfor høyrentemarkedet. Fondet investerer i flytende rente obligasjoner utstedt i norske kroner og med inntil fem års løpetid til endelig forfall. Alt annet likt, vil fond med flytende rente obligasjoner oppnå høyere løpende avkastning i takt med stigende renter og vice versa med fallende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 55 ulike obligasjoner fordelt på 35 utstedere.

Investeringsfilosofi

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt første bud er at vi investerer i selskaper som kan betjene sine forpliktelser gjennom kontantstrøm fra drift og unngår dermed å investere i oppstartselskaper og selskaper uten kontantstrøm. Vi har fokus på selskaper med etablert historikk som har vært aktive i obligasjonsmarkedet over lengre tid og vi har et langsiktig perspektiv på våre investeringer.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.