Barnåler

Ny positiv måned for Extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,43 prosent avkastning til andelseierne i september og er opp 7,74 prosent hittil i år.

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,43 prosent avkastning til andelseierne i september og er opp 7,74 prosent hittil i år.

Det var et høyt aktivitetsnivå i det norske høyrentemarkedet forrige måned, drevet av et stort utbud av emisjoner og mange kjøpere av høyrenteobligasjoner. Risikopåslagene (kredittpåslag) på høyrentekreditter i norske kroner holdt seg stort sett stabile, med noen få unntak. De aller fleste posisjonene i fondet bidro positivt til avkastningen, men vår investering i næringsmiddelselskapet Jordanes falt en del i kurs og bidro negativt.

Flytende rente og god risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i selskapsobligasjoner innenfor høyrentemarkedet. Fondet investerer i flytende rente obligasjoner utstedt i norske kroner og med inntil fem års løpetid til endelig forfall. Alt annet likt, vil fond med flytende rente obligasjoner oppnå høyere løpende avkastning i takt med stigende renter og vice versa med fallende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 52 ulike obligasjoner fordelt på 34 utstedere.

Investeringsfilosofi

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt første bud er at vi investerer i selskaper som kan betjene sine forpliktelser gjennom kontantstrøm fra drift og unngår dermed å investere i oppstartselskaper og selskaper uten kontantstrøm. Vi har fokus på selskaper med etablert historikk som har vært aktive i obligasjonsmarkedet over lengre tid og vi har et langsiktig perspektiv på våre investeringer.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.