Sterk måned for Landkreditt Extra

Ny månedsrapport for landkreditt extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 1,09 prosent avkastning til andelseierne i mars.

Det norske høyrentemarkedet opplevde en positiv utvikling i mars, i likhet med internasjonale kapitalmarkeder. Risikopremien (kredittpåslag) på høyrentekreditter i norske kroner falt markant gjennom måneden, noe som bidro positivt til avkastningen i fondet. De aller fleste posisjonene i fondet bidro positivt til avkastningen, med ekstra bidrag fra shippingselskapet Höegh LNG og fergeselskapet Color Line.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne nyter godt av stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 43 ulike obligasjoner fordelt på 31 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.