Sirkulær økonomi

Det neste året vil Landkreditt Utbytte motta 160 millioner kroner som utbytte fra porteføljeselskapene. Dette tilsvarer fem prosent av kapitalen i fondet nå. Frigjorte midler vil bli investert på nytt i selskaper med utsikter til å skape attraktiv risikojustert avkastning til eierne.

Årets samlede utbytteinntekter til Landkreditt Utbytte vil ende 22 prosent høyere enn foregående år. I dette regnestykket legges forventede utbyttebetalinger til grunn for de av selskapene som ennå ikke har fremlagt sine resultater etter fjoråret – og følgelig heller ikke har sagt noe om størrelsen på årets utbytteutbetalinger.

Fjorårets utbetalinger var i noen grad preget av restriksjoner og anbefalinger fra myndigheter, med referanse til konsekvenser av koronapandemien – og tiltak for å støtte virksomheter og privatpersoner med midler gjennom denne.

Fjorårets inntjening til børsselskapene endte også i betydelig grad høyere enn inntjeningen i 2020, så det er som forventet at årets utbyttebetalinger viser vekst fra foregående år.

Like fullt er det muligens litt overraskende at et bredt sammensatt fond bestående av solide og lønnsomme selskaper har utsikter til å levere fem prosent direkteavkastning i året som nå ligger foran oss. Jeg føler meg ganske trygg på at dette er så attraktivt til at investorer vil plassere langsiktige midler i denne typen fond.

Perpetuum mobile

Til forskjell fra rentebærende investeringer som bankinnskudd og obligasjoner – som normalt skal innfris på en avtalt sluttdato – er investeringer i aksjer og egenkapitalbevis i prinsippet plasseringer som har evighetens perspektiv.

Som investor i aksjemarkedene velger man bort mer eller mindre sikre avdrags- og rentebetalinger til fordel for muligheten til utbyttebetalinger og økte aksjeverdier som følge av kursoppgang på børsen. Og mens gjeldsinstrumenter normalt skal innfris til et avtalt beløp som definerer den maksimale tilbakebetalingen investorene kan forvente, er det i prinsippet ingen øvre grense for verdien på en aksje.

Aksjeinvesteringer gir utbyttebetalinger som investeres i aksjer som gir utbyttebetalinger. Kall det gjerne en evighetsmaskin. Eller perpetuum mobile, som det heter på latin…

Kontinuitet og forutsigbarhet

Landkreditt Utbytte A ble etablert i februar 2013. Fondet har til nå levert 15,2 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. Det forvaltes med sikte på å over tid gi høyest mulig risikojustert avkastning. Fondets midler investeres i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis i det norske aksjemarkedet. Jeg har hatt ansvar for porteføljeforvaltning og forvaltningsresultater siden fondet ble etablert for snart ni år siden.

Målt ved det såkalte Sharpe-forholdstallet – et statistisk mål på risikojustert avkastning, der risiko måles som kurssvingninger (volatilitet) – rangeres Landkreditt Utbytte A nå på topp blant sammenlignbare fond, målt i perioden etter februar 2013.

Fjorårets samlede avkastning fra Landkreditt Utbytte A endte på 27,7 prosent. Det er – for å si det forsiktig – en del høyere enn det som kan forventes som årlige avkastningstall fremover.    

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Fondets avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.