Aktiv og passiv forvaltning

Begrepene aktiv og passiv forvaltning nevnes av og til i forbindelse med forvaltning av aksjefond. Hva er forskjellene og hva gjør vi i Landkreditt Forvaltning?

Passiv forvalting referer alltid til en referanseindeks, altså at avkastningen i størst mulig grad skal gjenspeile avkastningen i indeksen. En indeks er typisk sammensatt av selskaper i et land eller et større geografisk område som for eksempel Norden eller globalt, og består av de viktigste selskapene vektet etter størrelse.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning betyr ikke at man handler mye aksjer, men at en ansvarlig forvalter velger ut de selskapene som vedkommende mener har mest potensiale innenfor et mandat. Avkastningen vil i perioder kunne være bedre eller dårligere enn en referanseindeks. Kostnaden for forvaltningen er imidlertid forskjellig. Aktiv forvaltning koster mer er enn passiv forvaltning fordi forvalteren utøver et betydelig arbeide i å velge selskaper og sette sammen en velfungerende portefølje. Kunder er altså villige til å betale en høyere pris for aktiv forvalting i håp om høyere avkastning over tid.

Hva gjør vi i Landkreditt?

Landkreditt Forvaltning har tre aksjefond; Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global, alle aktivt forvaltet. Landkreditt Utbytte har de to siste årene blitt tildelt pris for beste norske aksjefond siste 5 år. Landkreditt Norden Utbytte ble etablert i februar 2019 og har til hensikt å forvalte etter samme prinsipper som Landkreditt Utbytte, men i det nordiske univers. Landkreditt Aksje Global investerer i andre aksjefond med god geografisk og bransjemessig spredning.

Hva består den aktive forvaltningen i utbyttefondene av?

Først og fremst velger vi selskaper som betaler utbytte. Ikke høyest mulig, men jevnlig over tid, gjerne voksende. Prinsippet er at selskapene skal generere overskudd som kan anvendes ikke bare til utbytte, men også til nye investeringer og kanskje tilbakekjøp av egne aksjer. Dernest skal selskapene ha solid balanse. Dette innebærer at man i større grad kan fokusere på selve virksomheten uten å stadig måtte refinansiere. Solid balanse gir også muligheter for å kunne kjøpe opp andre selskaper uten å selv måtte utvide aksjekapitalen. For det tredje vil vi ikke eie selskaper hvor svingninger i aksjekursen er nesten identisk med utviklingen av prisen på en råvare, som for eksempel olje eller metaller. Prisutviklingen på råvarer har en tendens til å svinge mye og er vanskelig å predikere.

Hvordan setter vi sammen porteføljer?

Som forvalter av Landkreditt Norden Utbytte jobber jeg med å sette sammen en portefølje som har en lavere risiko enn det nordiske aksjemarkedet generelt. Dette medfører at porteføljen typisk gjør det bedre i perioder med svak utvikling i aksjemarkedet, og som typisk henger litt etter i perioder med sterk utvikling i aksjemarkedet. Selskapene i porteføljen er gjerne markedsledere, har sterke merkenavn og lang historikk. Mange av selskapene har stabile marginer, har vist jevnlig vekst og tilhører såkalte defensive sektorer som helse, telekommunikasjon og nødvendighetsvarer. 

Forutsigbarhet

Jeg ser etter selskaper med høy grad av forutsigbarhet i inntjeningen. Slikt finnes gjerne i selskaper med høy ordrereserve eller i selskaper hvor vedlikehold og service av tidligere solgte produkter er en høy andel av fremtidig omsetning. Eiendomsselskaper har gjerne kontrakter med leietakere som løper flere år frem i tid. Nordiske banker er solide og har stabil inntjening selv om rentemarginer og tap på utlån kan variere. Også forsikringsselskaper har stabil inntjening selv om finansinntektene varierer.

Aktiv forvaltning hos oss

I Landkreditt er det aktiv forvaltning som gjelder. Vi leter opp selskaper helt uavhengig av indeksvekter. Faktisk er det slik at vi overhodet ikke har noen referanseindeks fordi vi mener at solide selskaper med etablert virksomhet vil leverer gode resultater over tid. Gode resultater vil reflekteres i høyere aksjekurser. Og vi er tålmodige og langsiktige. En forvalter som leverer gode resultater over tid vil tiltrekke kunder som er villig til å betale for det. Og motsatt.

Avsluttende kommentar

Tilslutt vil jeg bare nevne at i Landkreditt Forvaltning er vi mest opptatt av å være blant de beste til å levere risikojustert avkastning over tid. Aksjefondet Landkreditt Utbytte har definitivt klart akkurat det. For Landkreditt Norden Utbytte er det nok fremdeles litt kort historikk, men forvalter er rimelig fornøyd med cirka 22 prosent oppgang fra oppstart.