Tilskudd og støtteordninger

Offentlig bidrag til finansiering styres ut fra en politisk vilje til å bidra overfor landbruket. Innovasjon Norge er satt til å forvalte midlene.

I landbrukets tilfelle vil bidragene til utbygging av det som kalles tradisjonelt landbruk begrunnes i at den enkelte ikke på egen hånd hadde sett mulighet til å gjennomføre langsiktige investeringer som samfunnet er tjent med. Gjennom Innovasjon Norge kan du søke om midler til investering i tradisjonelt landbruk og andre næringer på gården.

Det blir opp til fylkene gjennom sine strategier å velge hvilke formål de vil prioritere. Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling skal ligge til grunn for fordelingen av virkemidlene i fylket. Strategiene skal utarbeides i samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge regionalt, næringsorganisasjonene og kommunene. Du finner aktuelle regionale prioriteringer for ditt fylke i lenken nedenfor.

Investeringer hvor det ønskes brukt IBU-midler (Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket) defineres i denne sammenheng som bygninger (nybygg og ombygginger), faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. Videre gis det støtte til mindre investeringer ved generasjonsskifte. Det gis også støtte til etablering av tilleggsnæringer på gårdsbruk. For disser er det for eksempel støtte til idéavklaring, etablering, investering og bedriftsutvikling. Les mer om ordninger for landbruket hos Innovasjon Norge. Du kan generelt se mer om ordningene under "Landbruk". Vil du se mer spesifikt hva som tilbys i ditt fylke, velger du "Våre kontorer". 

De fylkesvise IBU-midlene gis i form av tilskudd.

Foto: bygg.

Tilskudd

De maksimale satsene som Innovasjon Norge følger blir justert som en følge av jordbruksoppgjøret hver vår. Tildelingen av midlene til fylkene skjer fra Landbruks- og matdepartementet. Den regionale strategien for næringsutvikling i hvert fylke er så førende for hvordan Innovasjon Norge skal prioritere søknader ut fra ulike produksjoner. Strategien gir også føringer på andel tilskudd og maksimale beløp.

Tilskudd fra Innovasjon Norge til investeringer i landbruket i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan gis med inntil 40 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 3,5 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark. Fordi det er mange som søker, er det uvanlig at man får så stort tilskudd.

Hvis du har overtatt gård og er under 35 år, kan du få tilskudd til å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde og videreutvikle produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæring. Tilskuddet kan gis med inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 prosent. Det gis ikke tilskudd til kjøp av dyr, tilleggsareal, løsøre eller kvoter. 

Ta kontakt med kommunen når du begynner å planlegge en investering. De vil gi deg informasjon om din investering kommer inn under det som er prioritert i ditt fylke. Det er også viktig å søke før du starter investeringen. Det er et poeng at tilskudd bare skal gis der det er nødvendig for at investeringen blir gjennomført.