Velg spareprofil

Spørsmål og svar

Hva er Rolig pensjon?

Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av trygghet samtidig som du ønsker litt høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto.

Passer for deg som har mindre enn 5 år igjen til pensjonsalder.

I denne spareprofilen fordeles sparebeløpet på to rentefond, Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente, og ett aksjefond, Landkreditt Utbytte A. Spareprofilen har en konservativ investeringsprofil med 30 prosent aksjer og 70 prosent renteplasseringer.

Hva er Balansert pensjon?

Dette er spareprofilen for deg som ønsker høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Du søker samtidig en mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr.

Passer for deg som har mer enn 5 år igjen til pensjonsalder.

Denne spareprofilen fordeler sparebeløpet på to rentefond, Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente, og to aksjefond, Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Aksje Global. Spareprofilen har en moderat investeringsprofil med fordeling 50 prosent aksjer og 50 prosent renteplasseringer.

Hva er Ivrig pensjon?

Dette er spareprofilen for deg som ønsker betydelig høyrere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Samtidig søker du er en noe mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr.

Passer for deg som har mer enn 10 år igjen til pensjonsalder.

Spareprofilen Landkreditt Ivrig fordeler sparebeløpet på ett rentefond, Landkreditt Extra, og to aksjefond, Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Aksje Global. Spareprofilen har en offensiv investeringsprofil med 70 prosent aksjer og 30 prosent renteplasseringer.

Hva er egendefinert sparing?

Egendefinert sparing er for deg som ønsker å spare i IPS, men som ikke ønsker å benytte en av våre spareprofiler, og heller vil velge fritt blant våre fond. For Landkreditt Utbytte og Landkreditt Norden Utbytte kan kun andelsklasse A velges.

Se våre fond

Hva koster det å spare i IPS?

Hva er en VPS-konto?

VPS er en konto for verdipapirer. Når du sparer i fond blir det opprettet en konto hos verdipapirsentralen (VPS). Ved å logge inn på VPS-kontoen din kan du sjekke dine verdipapirer og din avkastning.

Hva er risiko?

Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko.

Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i.

For hvert av våre verdipapirfond er det utarbeidet lovpålagt nøkkelinformasjon, der blant annet risiko og avkastning beskrives.

Hvordan måles avkastning?

Avkastning viser utviklingen i verdipapirfondets verdi i en bestemt periode. Avkastningen kan beregnes for ulike tidsintervaller og oppdateres daglig.

Alle avkastningstall som oppgis for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si at forvaltningshonorar og alle andre kostnader som eventuelt er belastet fondet i perioden er trukket fra.

For verdipapirfond som belaster andelseiere med tegnings- og innløsningsgebyrer vil det oppstå avvik mellom fondets og den enkelte andelseiers nettoavkastning når andelseieren tegner eller innløser andeler.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.