Austbø - Rauland. Landbrukseiendom på ca. 4588 dekar med fredet tun og 3 hytter. Store utmarksområder ved Holtardalen

Vinje
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Mo-Nedre, en landbrukseiendom på ca. 4.588,4 dekar beliggende på Austbø, ca. 7 km sydøst for Rauland. Eiendommen grenser til Longvikvatn i sør og videre over Øyfjellvegen mot Gjuvstaul og Kleivdalen. Det er en større teig i Leirbekkdalen som strekker seg videre mot Svinefjell. Det er også en mindre teig på andre siden av Longvikvatn. Eiendommen fordeler seg på 36 daa fulldyrket jord, ca. 1.520 daa produktiv skog og ca. 2.944 daa utmark.

Eiendommen består av et eldre vedtaksfredet tun nede ved Longvikvatn. Tunet består av et våningshus, en sidebygning som ikke er søkt eller godkjent, eldhus, bur, loft, låve, fjøs, stall og badstue. Videre er det en støl på hytte/støl på Haugeset, Støl på Ringerike. Det er også 3 hytter beliggende ved Hamarsneshaugen.

Beliggenhet

Tunet ligger relativt sentralt til like sør for Austbø i Vinje kommune. Tunet har flott utsikt over Longvikvatn og ligger i et område med gårdsbruk og spredt boligbebyggelse. Det er ca. 2,5 km til Krossen som har et sentrum med dagligvarebutikker, barnehage, skole, idrettsanlegg, kafè og jernvare. Austbø har også hotell og flott badestrand på Fagersand. Det er ca. 20,5 km til Åmot sentrum.

Området er kjent for fantastiske naturopplevelser sommer som vinter med blant annet Rauland skisenter som er et godt utgangspunkt for alpint eller langrenn.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra riksvei 37 og over privat vei.

Jord, skog og tun

Informasjonen nedenfor er hentet fra landbrukstakst utført av Joar Lofthus datert 19.08.2022.

Jord
Det fulldyrkede arealet er oppgitt til 36 daa. Innmarksbeite er oppgitt til 7,1 daa.

Arealene ligger i all hovedsak tilknyttet gårdstunet. Arealene anses å være stedvis noe skrånet, og har i all hovedsak blitt brukt til grovfòr-produksjon og beite.

Skog
Eiendommen er delt opp i flere teiger. Skogsarealene er ikke befart, vurderingen er gjort ut fra kartgrunnlag, samt en gjennomgang av Skogoversikt med registreringsår 2006/2007. Hovedtyngden av arealene på gården ligger høyt til fjels og er uproduktive. ca. 1400 dekar av produktiv skog ligger over verneskovgrensa.
Skogsarealene ligger fordelt på flere teiger. Deler av arealene vurderes som brattlendte og tungdrevne. Det må påregnes en del kostnader for uttak i forbindelse med veibygging etc for uttak av tømmer. Det opplyses at det er hogd sist i tidsrommet 2000-2001, da ble det avvirket ca 500m³.
Hovedtall er hentet fra eldre skogoversikt. Eiendommen har etter dette en del tilvekst etc.
Det er ikke utarbeidet skogbruksplan over eiendommen.

Produktivt areal: 778 daa
Total kubikkmasse: 2 2310m³
Tilvekst totalt: 62m³
Produksjonsevne: 149m³

Markslagfordeling:
Høy bonitet (17 og høyere): 0%
Middels bonitet (11 og 14): 52%
Lav bonitet (8 og lavere): 48%
Hovedtyngden av arealene ligger med høyere og middels bonitet.

Hogstklassefordeling:
Hogstklasse 1, skog under foryngelse: 0%
Hogstklasse 2, foryngelse og ungskog: 58%
Hogstklasse 3, yngre produksjonsskog: 3%
Hogstklasse 4, eldre produksjonsskog: 11%
Hogstklasse 5, gammel skog: 28%
Hovedtyngden av stående skog er ungskog.

Treslagfordeling:
Gran: 29%
Furu: 53%
Lauv: 18%
Hovedtyngden av stående skog er furu med innslag av gran og lauv.

Driftsforhold:
Driftsforholdene vurderes å være vanskelige. Mye av skogen ligger brattlendt og utilgjengelig til. Hovedtyngden av skogen ligger også svært høyt, over
verneskoggrensa. Deler av arealene ligger også innenfor verdifulle kulturlandskap.
Skogfond: Takstmann gjør oppmerksom på at skogfond er en konto som har løpende bevegelser slik at saldo kan variere. Oversendt informasjon viser at saldo på befaringstidspunktet(27.04.2022) er kr 18 016,-.

Utmarksarealer
Eiendommen er med i jaktlag og det kan jaktes elg i området. Det er også muligheter for rådyrjakt og småviltjakt på egen eiendom samt fiskemuligheter tilknyttet eiendommen. Eiendommen har også fiskerett i lokale vann.

Festeinntekt
Det er inngått en festeavtale med Rauland Alpinsenter. Årlig festeavgift er kr 10 000,-. Se vedlagte avtale.
Det er også en festetomt 153/2/1 med en festeavtale fra 1958. Festetid 99 år, årlig leie 200 kr.

Innhold og standard

Informasjonen er hentet fra takst avholdt av takstmann Joar Lofthus, datert 19.08.2022 og tilstandsrapporter avholdt av Olav Romtveit datert 08.08.2023. Tilstandsapporter etter avhendingsloven er kun utført på våningshuset og på de to fritidsboligene i Øyfjellvegen 2614 og 2616. Det er også utført en tiltaksrapport for de fredede bygningene av Bygningsmannen AS ved Tømrer Sandvik Jakobsen datert 09.02.2022. Disse følger som vedlegg til salgsoppgaven. Det anbefales at interessenter setter seg inn i disse dokumentene, samt undersøker eiendommen sammen med en bygningssakyndig.

Våningshus
1. etasje 76 kvm. Inneholder entré, stue, toalettrom, gang , kjøkken, 2 soverom og bad.
2. etasje 54 kvm. Inneholder stue, trapperom og soverom.
Kryprom i kjeller.

Våningshuset er fra ca. 1825 og er vedtaksfredet. Bygningen er i stor del i sin opprinnelige form og det er et stort behov for vedlikehold. Alle reparasjonsarbeider må utføres i samråd med Riksantikvaren. Fredede bygninger som er i privat eie kan søke om tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hytte i Øyfjellvegen 2614 - Byggeår 1975
Hytte over 1 etasje. Totalt 71 kvm BRA, 70 kvm P-rom som inneholder gang, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Videre er det en bod som utgjør 1 kvm S-rom.

Hytte i Øyfjellvegen 2616 - Byggeår 1978
Hytte over 1 etasje. Totalt 71 kvm BRA, 70 kvm P-rom som inneholder gang, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Videre er det en bod som utgjør 1 kvm S-rom.

Begge hyttene har etterslep av vedlikehold og er tilnærmet uforandret siden byggeår 1975 og 1978.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under flere kommunedelplaner og en reguleringsplan.

1. Kommuneplanens arealdel med ID 20030003, ikrafttredelse 01.09.2011.
- ca 1300 dekar er avsatt til LNFR.
- ca. 1200 dekar er under hensynssone H720, båndlegging etter lov om naturvern.
- ca. 1250 dekar under hensynssone H560, bevaring naturmiljø.

Videre ligger deler av eiendommen under kommunedelplan Ralund, med ID 20060002, ikrafttredelse 02.03.2006 med følgende delarealer:
- ca. 1774 dekar avsatt til LNF-område, nåværende.
- ca. 400 dekar med retningslinjer: Bygge/anleggstiltak kan tillates.
- 25 m2 med arealbruk erverv, nåværende.
- ca 34 dekar med Fritidsbebyggelse, nåværende.
- ca. 34 dekar med restriksjoner. Område untatt for rettsvirkning.
- ca. 12 dekar med LNF område m/spredt boligbygging, fremtidig.

Videre ligger deler av eiendommen under kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn, Ikrafttredelse 02.03.2006 med følgende delarealer:
- ca. 154 dekar under hensynssone H320_1. Flomfare
 - ca. 170 dekar dekar under idrettsanlegg, nåværende.
- ca. 1236 dekar under LNRF areal.
- ca. 594 dekar under henssynsone H550_1, henssyn landskap
- ca. 4,5 dekar under henssynsone H310_37, ras- og skredfare.
- ca. 5,3 dekar under henssynsone H310_40, ras- og skredfare.
- ca. 384 m2 med, Fritidsbebyggelse nåværende H49
- ca 8,4 dekar, drettsanlegg,Framtidig
- ca. 12,6 dekar, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende
- ca. 26,1 dekar, Turdrag,Nåværende
- ca. 14,1 dekar, Hensyn Hensyn landskap
- KPAngittHensyn Hensyn landskap, H550_21, Delareal 60 375 m2
- KPAngittHensyn Hensyn landskap, H550_20,Delareal 30 746 m 2
- KPAngittHensyn Bevaring naturmiljø, H560_2, Delareal 368 568 m2
- KPHensynsonenavn H320_2,  Flomfare, Delareal 17 139 m 2
- KPHensynsonenavn H310_1, Fare Ras- og skredfare, Delareal 305 m2
- KPHensynsonenavn H310_2, Ras- og skredfare,Delareal 28 729 m2
- KPHensynsonenavn H310_5, Ras- og skredfare,Delareal 1 977 m2
- KPHensynsonenavn H310_6, Ras- og skredfare, Delareal 12 360 m2
- KPHensynsonenavn H310_7, Ras- og skredfare, Delareal 9 899 m2
- KPHensynsonenavn 310_8, Fare Ras- og skredfare, Delareal 1 m2

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 153
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 40
  • Fylkesnavn: Telemark
  • Kommunenummer: 4036
  • Kommuneområde: Vinje
Les mer