Ordliste for landbruket

A B E F G H K L O P R S T V

 

A

Ansvarlig selskap

En bedrift som består av minimum to personer. Deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser (ANS). Det kan avtales at den enkelte deltakers ansvar skal være begrenset til en andel av selskapsgjelden (DA).

Arving etter loven

Omfatter de som er arvinger som følge av slektskap eller ekteskap. For slektskap omfatter dette 1., 2. og 3. arverekke. I praksis vil det si til og med søskenbarn. Likestilt med ektefelle er også samboere med felles barn.

Avdrag

Avdrag er delvis nedbetaling av gjeld.

Avkastning

Forrentning av en investering, ofte uttrykt som en prosent av investert verdi.

Avkastningsverdi

Avkastningsverdi er dagens verdi av fremtidig inntjening fra eiendommen.

Avskrivning

Beregnet årlig verdifall for et varig driftsmiddel som kan trekkes fra i regnskapet.

B

Balanseverdi

Balanseverdi er den bokførte verdien i skatteregnskapet (statusverdi).

Bindende forhåndsuttalelse (BFU)

Uttalelse fra Skatteetaten om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser knyttet til konkrete spørsmål fra privatpersoner, foreninger og næringsdrivende om planlagte, framtidige disposisjoner.

Boverdi

Boverdi er et tillegg til kostnadsverdien av våningshuset på en gård. Det skal brukes i de tilfeller gården i stor grad har preg av bosted og samtidig ligger i et område med stort press på tomteprisene.

E

Egenkapital

Egenkapital er den delen av verdiene dine du kan finansiere selv, i motsetning til fremmedkapital som er lån fra bank o.l. Du finner egenkapitalen din ved å redusere eiendelenes verdi med den gjelden du har.

F

Fastrente

Rente som ikke reguleres i løpet av en avtalt tidsperiode.

Foretaksmodellen

Foretaksmodellen er en metode for beskatning av selvstendig næringsdrivende. Risikofri avkastning av investert kapital blir skjermet for beskatning ut over skatt på alminnelig inntekt.

Forskuddsleie

Leasingleie som kunden innbetaler til leasingselskapet før utstyret leveres. Forskuddsleien reduserer beregningsgrunnlaget for leasingavtalen.

G

Gjennomsnittsligning

Gjennomsnittsligning i skog betyr at årets overskudd fordeles til beskatning over 5 år. Utgår fra og med 2017.

Grunnrente

Grunnrente er egentlig den inntekt man kan få av å eie jord. Defineres også som den avkastning du har etter at du har dekket kostnadene i produksjonen, inklusive verdien av eget arbeid.

H

Heftelse

Heftelse betyr at noen (ikke eieren) har en rett i en eiendom som begrenser eierens rettigheter. Normalt vil heftelsen ha en økonomisk betydning.

K

Kapitalisering

Kapitalisering er utregningen som foretas for å finne verdien av en rekke (fremtidige) innbetalinger.

Konsesjonsloven

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom. Generelt er det nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. For landbruket er formålet med konsesjon å oppnå et effektivt vern om produksjonsarealene og sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Kontinuitetsprinsippet

Arving eller gavemottaker overtar arvelater/givers balanseverdier og andre skattemessige posisjoner.

Kår

Avtale om bestemte ytelser som selger av gården forbeholder seg. Mens det tidligere kunne være både mat og stell, er det nå bare retten til bolig som tas med som kårytelse / føderåd.

Kårbolig

Bolighuset på en gård der tidligere eier bor med borett.

L

Leasing

Finansieringsselskapet kjøper et driftsmiddel som stilles til disposisjon for kunden mot betaling av en leie.

Likvid

Likvid eller likviditet beskriver evnen til å betale for seg på kort sikt.

Livsarvinger

Direkte etterkommere, det vil si barn, barnebarn osv

LNF-område

Område i en offentlig arealplan som angir at området skal brukes til landbruks-, natur- og fritidsformål.

O

Odelsløsningssak

Hvis en eiendom med odelsrett selges til en utenforstående eller fjernere odelsberettiget, kan en med bedre odel gå til sak ved tingretten for å innløse gården etter odelstakst. Frist for å fremme odelsløsningssak er 6 måneder etter overskjøting av eiendommen.

Odelsrett

Den rett en odelsberettiget person har til å kreve eiendommen tilbake hvis den blir solgt ut av slekta eller til noen med dårligere odelsprioritet enn en selv. Ved et skifte av dødsbo kan en arving med best odelsrett kreve gården tilbudt til seg.

Omregulering

Vedtak i en reguleringsplan for å endre godkjent bruk av et areal.

P

Pant

Formuesgjenstand som er stilt som sikkerhet for at et krav oppfylles.

Pantedokument

Pantedokument viser at gjelden er sikret ved pant, f.eks. i fast eiendom. For gårdsbruk skjer tinglysning av pantedokument hos Statens Kartverk.

Personinntekt

Personinntekt er grunnlag for beregning av trygdeavgift og toppskatt. For næringsdrivende er dette næringsinntekt redusert for kapitalinntekt. Beregningen skjer gjennom foretaksmodellen.

R

Rente

Kostnaden eller godtgjørelsen for å låne kapital.

Rettidskostnad

Merkostnaden som følge av å utføre en arbeidsoperasjon på best mulig tidspunkt med det mål å få større avling og/eller bedre kvalitet.

Risikofri rente 3 år stat (STX4)

Gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner over 3 år.

S

Serielån

Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig mindre etter som lånet minsker. Resultatet er at terminbeløpet blir mindre for hver termininnbetaling til banken.

Skifte av dødsbo

Arvinger fordeler verdi og eiendeler etter en avdød.

Skjermingsgrunnlag

Skjermingsgrunnlag inngår som en del av foretaksmodellen hvor næringsdrivendes personinntekt beregnes. Skjermingsgrunnlaget er verdien av kapitalen i næring. Dette danner grunnlag for beregning av skjermingsrenten. Målet er at det som er investert i virksomheten skal skjermes mot ekstrabeskatning i form av trygdeavgift og toppskatt.

Skjøte

Skjøte er dokumentet som brukes for å erklære overdragelse av fast eiendom. Når skjøtet tinglyses får overdragelsen rettsvern.

Skogbruksleder

Skogfaglig medarbeider ansatt i skogeierforening som lokal kontakt for skogeier.

Skogeierforening

Samvirkebasert sammenslutning av skogeiere i et distrikt med primært formål å omsette skogeierens tømmer.

T

Tømmerkonto

Årets resultat av skogsdrift kan fra 2017 føres på en tømmerkonto i skatteregnskapet. Minst 20 % av saldo inntektsføres årlig.

V

Våningshus

Bolighuset der eieren bor på en gård.