Et helhetlig ansvar

Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Vi har identifisert ti hovedtemaer som er viktige for vår utøvelse av samfunnsansvar.

Les mer om hvordan Landkreditt jobber med FNs bærekraftsmål

I Landkreditt jobber vi for å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss.

Vi ønsker å bruke konsernets samlede kunnskap og ressurser for å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom ansvarlig og lønnsom drift av virksomheten. 

Våre ti hovedtemaer

Vi har identifisert ti hovedtemaer som er viktige for vår utøvelse av samfunnsansvar. Disse støtter også opp under FNs bærekraftsmål.

  • Samvirke og formål

Vårt formål er å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Gjennom samvirkemodellen skal vi bidra til å finansiere og forsikre økt landbruksproduksjon over hele landet.

  • Menneskerettigheter

Vi skal respektere og følge menneskerettighetene i alle deler av vår virksomhet. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og ut mot våre samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter.

  • Aktivt eierskap og ansvarlige investeringer

Vi skal ha en aktiv dialog med eiere og andre interessenter om styringsrelaterte, miljømessige og sosiale temaer. Vi følger Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for investeringer.

  • Kunderelasjon og omdømme

Alle kunder skal behandles med respekt og integritet. Vi vil oppfylle våre kunders behov på best mulig måte innenfor våre forretningsmessige og etiske rammer. Vi skal utvise ansvarlighet i kundedialogen.

  • Forebygge økonomisk kriminalitet

Landkreditt har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi skal forebygge økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelse og korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.

  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Alle ansatte i Landkreditt skal ha en arbeidsavtale i tråd med arbeidsmiljølovens krav og en rettferdig lønn. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter.

  • Vurdering av risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv

Landkreditt skal ha fokus på å sikre kritiske bankfunksjoner som betalingsformidling og tilgang til nettbank. Vi skal bidra til effektive systemer som ivaretar samfunnets behov for betalingsformidling og andre finansielle tjenester.

  • Klima- og miljøhensyn i drift/tjenester

Landkreditt arbeider langsiktig og målrettet for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Det er fokus på å implementere energibesparende tiltak og for ytterligere å øke den elektroniske formidlingen og lagringen av kommunikasjon og dokumenter.

  • Personvern og sikkerhet

Landkreditt skal ha en forsvarlig informasjonssikkerhet, konfidensialitet og bruk av personopplysninger i tråd med regelverket.

  • Etikk

Vår virksomhet bygger på tillit, og vi skal ha en høy etisk standard i og for Landkreditt. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for hele konsernet.

Rapportering av overtredelser

Alle ansatte som avdekker, eller får kjennskap til, overtredelser av Landkreditts retningslinjer for samfunnsansvar eller brudd på lover og forskrifter, skal ta dette opp med sin nærmeste overordnede leder.