Hopp direkte til innhold

Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter

Disse retningslinjene er utarbeidet i tråd med verdipapirfondforskriften § 2-20 – 2-23, og skal gjennomgås på årlig basis.

Bakgrunn

Landkreditt Forvaltning skal identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i virksomheten, og som kan være til skade for verdipapirfondene som selskapet forvalter. Selskapet skal videre beskrive hvilke rutiner og tiltak som er iverksatt for å hindre eller håndtere disse.

Identifikasjon av mulige interessekonflikter

Interessekonflikter mellom Landkreditt Forvaltning og verdipapirfondene

Det kan oppstå mulige interessekonflikter dersom selskapet på egne vegne handler samme verdipapirer som selskapet kan handle på vegne av fondene. Landkreditt Forvaltning vil imidlertid ikke handle direkte i enkeltpapirer.

Interessekonflikter mellom ansatte i Landkreditt Forvaltning og verdipapirfondene

Det kan oppstå mulige interessekonflikter dersom selskapets ansatte for egen eller nærståendes regning handler samme verdipapirer som selskapet handler på vegne av fondene. Som et tiltak for å forhindre slike interessekonflikter, har selskapet i tråd med bestemmelsene i verdipapirhandelloven utarbeidet interne rutiner for ansattes egenhandel. Ansattes kjøp og salg av enkeltpapirer må forhåndsklareres, og ansatte har ikke adgang til å benytte samme mellommenn som fondene kan benytte.

Interessekonflikter mellom person som har direkte eller indirekte eierskap i Landkreditt Forvaltning og verdipapirfondene

Selskapets eiere kan ha en annen interesse enn verdipapirfondene når det gjelder resultatet av utøvelse av virksomhet, og kan potensielt påvirke dette gjenno m styredeltagelse. En slik mulig interessekonflikt håndteres ved at minimum 1/3 av selskapets styremedlemmer skal representeres av fondenes andelseiere, som skal sørge for at andelseiernes interesser ivaretas.

Interessekonflikter mellom verdipapirfondene som Landkreditt Forvaltning forvalter

På nåværende tidspunkt har to av våre rentefond delvis sammenfallende investeringsunivers, og kan således handle de samme verdipapirene. Dette betyr at det foreligger en risiko for at det kan oppstå mulige interessekonflikter mellom fondene. For å forhindre slike potensielle interessekonflikter, har selskapet iverksatt følgende tiltak:

  • Interne transaksjoner mellom to fond som forvaltes av samme person, skal forhåndsklareres av Investeringsdirektør
  • Alle handler skal ha megler som motpart. Dette gjelder også i tilfeller der fondene handler i samme verdipapir i motfase til hverandre
  • Dersom begge fondene skal handle i samme verdipapir, skal ordrene legges inn hos megler samtidig. Dersom ordren ikke blir fylt, skal underdekningen fordeles pro rata.
  • Dersom det samme verdipapiret handles i begge fond mot samme megler, og handlene gjøres på ulik kurs, skal forvalter redegjøre for dette.

Interessekonflikt i forbindelse med at samme person har ulike roller i selskapet

I Landkreditt Forvaltning er selskapets administrasjonssjef ansvarlig for backoffice-funksjonen i selskapet, og er også både compliance- og risikostyringsansvarlig. Det kan oppstå mulige interessekonflikter i form av at personen kontrollerer oppgaver vedkommende selv har utført. For å forhindre slike interessekonflikter, er rollefordelingen i selskapet detaljert beskrevet i relevante interne rutiner og retningslinjer. Utførte arbeidsoppgaver og kontrollaktiviteter dokumenteres og loggføres.

Informasjon til Landkreditt Forvaltnings ledelse og andelseiere

Dersom de ovennevnte rutiner og tiltak ikke er tilstrekkelige for å forhindre at interessekonflikter oppstår, skal selskapets administrerende direktør omgående informeres slik at nødvendige tiltak kan settes i verk og sikre at selskapet opptrer i samsvar med verdipapirfondenes og andelseiernes interesser. Andelseierne skal i så tilfelle informeres om beslutningene og begrunnelsen for dem gjennom et varig medium.