Med barneforsikringen vår får du en av de rimeligste forsikringene i markedet. Forsikringen dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke.

De offentlige ordningene i Norge er gode, men om barnet ditt blir sykt eller ufør kan familieøkonomien bli utsatt for utgifter som ikke dekkes av det offentlige. En barneforsikring sikrer familiens økonomi på kort sikt, og barnets situasjon på lang sikt.

På kort sikt – få større økonomisk frihet i en livskrise

  • Reduser arbeidstid, og få mer tid sammen med barnet
  • Få mulighet for avlastning, og frigjøring av tid til friske søsken
  • Aktiviteter eller reiser, gjør noe hyggelig i en vanskelig tid
  • Ombygging av bolig

På lang sikt – sikre barnets inntekt og støtte til bolig

  • Sikre økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør
  • Støtte til etablering av egen bolig, samt deltakelse i samfunnet og aktiviteter

Dette dekker forsikringen

Dekning Beskrivelse Erstatningsbeløp
Medisinsk invaliditet Blir barnet utsatt for en ulykke, som medfører varig medisinsk invaliditet, vil barnet få utbetalt en engangserstatning.

Inntil 25 G

Arbeidsuførhet Det gis en engangsutbetaling ved minimum 50 % varig arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og utbetales tidligst når barnet er 18 år. Inntil 9 G
Utvidet hjelpestønad Utvidet hjelpestønad utbetales når det foreligger vedtak fra NAV om innvilget hjelpestønad. Graden av erstatning finner du i de fullstendige vilkårene. Inntil 5 G
Alvorlige sykdommer Eksempler på sykdommer som dekkes er kreft, diabetes og alvorlig brannskade. Se fullstendige vilkår for hele oversikten. Inntil 4,5 G
Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet ditt blir innlagt på sykehus i mer enn ti dager utbetales dagpenger til foresatte/verge. Erstatningen er 650 kroner per dag, og maks 365 dager for samme sykdom/ulykke. Erstatningen er skattepliktig. 650 kr per dag
Ombygging av bolig Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, får du som forelder en engangsutbetaling til formålet. Inntil 2 G
Behandlingsutgifter Barneforsikringen refunderer nødvendige behandlingsutgifter (som ikke dekkes av Nav), de to første årene etter en ulykke. Inntil 1 G
Død som følge av ulykke eller sykdom Dør barnet som følge av en ulykkesskade eller sykdom utbetales 1 G. 1 G

  

G = Grunnbeløp i folketrygden

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Spørsmål og svar

Hvorfor må jeg levere helseskjema for barnet for å få forsikring?

For å gi deg riktig pris på barneforsikringen må vi kjenne til barnets helse. Du må derfor levere inn helseskjema. Du leverer enkelt helseskjemaet digitalt via vår nettside.

Hvor gammelt må barnet være for å få barneforsikring?

Du kan kjøpe barneforsikringen fra barnet er 3 måneder til det fyller 18 år. 

Hva menes med utvidet hjelpestønad?

Familien kan få hjelpestønad fra det offentlige hvis barn på grunn av sykdom eller skade får et særskilt pleie- og tilsynsbehov, og blir pleiet privat av for eksempel foreldre.

Hvis en slik hjelpestønad blir innvilget av Nav vil barneforsikringen gi erstatning i inntil 5 år, og med et erstatningsbeløp på inntil 5 G.

Hva menes med medisinsk invaliditet?

Medisinsk invaliditet fastsettes prosentvis etter den tapte funksjonsevnen som skaden gir. Invaliditetsgraden angis av Sosialdepartementets invaliditetstabell, som angir invaliditetsgraden i prosent etter hvilken skade du har fått. Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet, for eksempel 50 %, vil du få utbetalt 50 % av den totale erstatningssummen.

Når opphører barneforsikringen?

Alle dekningene opphører senest når barnet fyller 26 år. Unntaket er utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører når barnet fyller 20 år.