Pantefrafall

  • Pantefrafall
  • Prioritetsvikelse
  • Arealoverføring

Pantefrafall er aktuelt hvis du skal skille fra en del av en eiendom.

Pantefrafall

Pantefrafall er aktuelt hvis du skal skille fra en del av en eiendom. For at den nye eiendommen skal bli fri for heftelser, må banken frafalle pantet. Hvis ikke vil pantet på den opprinnelige eiendommen følge med. Hvilken frafallsmetode som gjelder for deg, avhenger blant annet av typen tomt som skal skilles ut.

Informasjon om heftelser knyttet til arealet som skal skilles ut, parsellen, finner du ved å be om en utskrift fra grunnboka.

NB! For å fjerne heftelsen fra parsellen må du søke om pantefrafall i banken. Før du søker om pantefrafall i banken må parsellen være tinglyst med nytt gårds- og bruksnummer.

Søk om pantefrafall

Prioritetsvikelse

Er eiendommen det skal skilles ut areal fra en festetomt? Da må du isteden søke om prioritetsvikelse.

Hvis eiendommen det gjelder er en festetomt med festenummer, har festetomten samme heftelser som eiendommen den tilhører. Da kan du ikke søke om pantefrafall men om at banken skal vike prioritet. Det vil si at festers heftelse vil komme først i prioritetsrekken. Banken vil fortsatt ha pant i grunnen og eventuelle festeinntekter.

NB! Før du søker om prioritetsvikelse må festekontrakten være tinglyst.

Søk om prioritetsvikelse

Arealoverføring

Skal det arealet som skilles ut fra eiendommen overføres til en annen eiendom med andre heftelser? Da må du isteden søke om arealoverføring.

Arealene kan ikke slås sammen hvis det er heftelser på eiendommen arealet skal overføres til. Derfor må pantet frafalles i det arealet som skal overføres.

Hvis arealet som skal overføres utgjør mindre enn 5 % av den minste av eiendommene, er overføringen en grensejustering. Da er det ikke nødvendig med frafall av pant.

NB! Før du søker om arealoverføring må du kunne vise til et klart oppmålt areal og et saksnummer hos kommunen.

Søk om arealoverføring