Personvern og sikkerhet

Nedenfor gir vi generell informasjon om Landkreditts behandling av personopplysninger.

Når vi i denne personvernerklæringen skriver Landkreditt, mener vi følgende selskaper:

 • Landkreditt SA
 • Landkreditt Bank
 • Landkreditt Forsikring
 • Landkreditt Forvaltning
 • Landkreditt Boligkreditt
 • Landkreditt Eiendom

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er administrerende direktør i det selskapet du har inngått en avtale med. Personvernombud i Landkreditt er Lars Tore Myklatun.

Kontaktinformasjon

Regulering av Landkreditts behandling av personopplysninger

Vi er underlagt personopplysningsloven og personvernsforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 ved vår behandling av personopplysninger. Vi har også sluttet oss til Finans Norges bransjenorm for behandling av personopplysninger i bank og kredittforetak.

Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som kunde, for eksempel i forbindelse med behandling av søknad om lån, bestilling av forsikring og andre produkter, eller når du på annen måte benytter deg av våre tjenester.

Ved innsamling av opplysninger fra tredjepersoner vil du bli varslet, med mindre innsamling er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjonen varselet vil inneholde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendig for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Landkreditt vil ved avtaleinngåelsen, og under det løpende avtaleforholdet, registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Vi vil også registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag var saklig begrunnet.

Når det gjelder sensitive helseopplysninger i forbindelse med en forsikringsavtale, er det kun en utvalgt gruppe som jobber direkte med dette som har tilgang til informasjonen. Disse opplysningene lagres og behandles i egne systemer med streng tilgangskontroll. Innsamling av sensitive opplysninger som informasjon om din helsesituasjon krever et separat samtykke. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert slik at formålet med bruk av opplysningene er klart.

Formålet med Landkreditts behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden. Herunder gjennomføre betalingstransaksjoner på kundens konto og følge opp forsikringsavtaler. Landkreditt vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling, eller kunden har samtykket til slik behandling.

Utover dette behandles personopplysninger til følgende formål:

 • Kundeoppfølging og markedsføring

Ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil vi eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.

Du kan ved henvendelse til Landkreditt kreve ditt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed, utover oppfølgning av avtaleforholdet.

 • Påmelding og deltakelse på arrangement

Når du melder deg på ett av våre arrangement samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne erklæringen. Formålet med behandlingen er å administrere din påmelding og deltakelse, samt å sende deg relevant informasjon om arrangementet og eventuelle oppfølgingsaktiviteter. Vi kan kontakte deg ved å sende deg e-post og/eller bli kontaktet per telefon. Du vil få mulighet til å reservere deg mot dette. En slik henvendelse vil være begrenset til formålet som er beskrevet. Vi vil også bruke dine personopplysninger til å evaluere og forbedre våre arrangementer, samt til å markedsføre lignende arrangementer i fremtiden.

De personopplysningene vi behandler om deg er navn, e-postadresse, telefonnummer, eventuelle matpreferanser eller allergier, samt eventuelle andre opplysninger du selv oppgir i påmeldingsskjemaet. Vi vil også registrere om du deltar eller ikke på arrangementet. Dersom arrangementet blir filmet eller fotografert, kan vi også behandle bilder eller videoopptak av deg.

Vi vil slette dine personopplysninger når formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for å oppbevare dem.

 • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Landkreditt vil etter regler i finansforetaksloven behandle kredittopplysninger, og andre personopplysninger, i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her våre modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko.

Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.

 • Konsernkunderegister

Selskap som samarbeider med andre innenfor samme finanskonsern kan ha et felles kunderegister. Dette gjelder bl.a. for forsikringsselskap og finansieringsforetak. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet.

Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

 • Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester

Når du benytter deg av våre elektroniske tjenester, kan vi registrere brukeratferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskin eller mobile enhet som kunden anvender ved bruk av tjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand og lignende. Denne informasjonen vil banken bruke for å kontrollere at det er rett kunde som bruker den aktuelle tjeneste. Banken kan også bruke informasjonen i en risikovurdering for å tilpasse autentiseringsmetoden som kunden skal benytte for tjenesten.

 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Landkreditt vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger rettet mot deg, andre kunder eller konsernet. Opplysninger innhentet med dette formål vil også kunne bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Opplysningene som registreres vil kunne oppbevares inntil ti år etter registreringen

Landkreditt vil behandle personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Landkreditt er pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er videre pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Slik informasjon vil vi oppbevare i fem år etter avslutning av kundeforholdet.

 • Kameraovervåkning i og utenfor Landkreditts lokaler

Landkreditt foretar bildeopptak ved kameraovervåking av lokalene med det formål å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Slike opptak vil bli slettet tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre de er utlevert til politiet eller vi har rett til å behandle bildeopptaket til annet formål.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre uforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og vår taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen.

Utlevering vil også kunne skje fra Landkreditt til andre parter som er involvert i en betalingstransaksjon så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte. Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil tilhørende personopplysninger bli utlevert utenlandsk bank og/eller dennes medhjelper.

Overføring av personopplysninger til databehandlere i selskapet du har avtale med anses ikke som utlevering.

Opplysninger kan bli utlevert til fellesregistre for forsikringsbransjen som ROFF (Register over forsikringssøkere og forsikrede) og FOSS (Sentralt skaderegister). Der personvernlovgivningen tillater det kan opplysninger bli utlevert fra til tredjepersoner for å oppfylle en forsikringsavtale. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, takstfolk og lignende. Utlevering av informasjon er basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Et foretak i konsernet vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

Når Landkreditt overfører personopplysninger til en leverandør, er det nødvendig med en databehandleravtale mellom konsernet og leverandøren. Dette gjelder uavhengig av om konsernet bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området.

I noen tilfeller overfører Landkreditt personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området, for eksempel til leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Slike overføringer kan bare gjøres hvis den behandlingsansvarlige eller databehandleren har gitt nødvendige garantier og under forutsetning av at individene sikres håndhevbare og effektive rettigheter.

Det kreves et gyldig grunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
 • Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR).
 • Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

Bruk av databehandlere

Landkreditt bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil Landkreditt inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Per i dag benytter Landkreditt følgende typer databehandlere;

 • software-leverandører
 • skyløsningsleverandører
 • distributører og agenter
 • sourcing-partnere
 • konsulenter

Lagringstid

Banken vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, men mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Sier du opp en forsikringsavtale vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan ved henvendelse kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

Innsynsretten omfatter også antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for oppslaget som ansatte i banken eller hos bankens databehandler har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement. Innsynsretten i elektroniske oppslag er begrenset til et tidsrom på inntil tre måneder etter oppslaget. Ved enkelt kunders særlige behov kan vi begrense antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, kundens personopplysninger.

For å benytte dine rettigheter kan du kontakte oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Vi benytter e-postbot

En e-postbot er et verktøy for automatisk håndtering av innkommende
e-post og skjemaer. Denne har til hensikt å analysere og prosessere innholdet i hver enkelt e-post/skjema, og utføre handlinger basert på oppsatte regler. E-postboten skal kun brukes til automatisert behandling som ikke leder til en automatisert avgjørelse. E-postboten benytter teknologien kunstig intelligens (AI).

Dersom det ikke ønskes at e-postboten skal benyttes må vi kontaktes i andre kanaler som for eksempel telefon eller chat.

Klager

Eventuelle klager på Landkreditts behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endring i regelverket om behandlingen av personopplysninger, kan det medføre at informasjonen du er gitt her oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.