En ulykkesforsikring bidrar til at livet blir lettere å leve etter en ulykke.

Hvorfor tegne ulykkesforsikring?

Med ulykkesforsikring har du en økonomisk sikkerhet hvis du blir utsatt for en ulykke. Det kan være en viktig trygghet i en ny krevende hverdag. Du kan også tegne en dødsfallsdekning som gir utbetaling til dine etterlatte.

Engangsutbetaling ved skade, ulykke eller død

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykke. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter inntil 60.000 kroner.

Du kan velge om forsikringen skal gjelde for medisinsk invaliditet, dødsfall eller begge deler. Velger du dødsfallsdekning, vil forsikringen gi en engangsutbetaling til dine etterlatte.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Spørsmål og svar om ulykkesforsikring

Er det begrensninger for når forsikringen gjelder? For eksempel når jeg er på jobb eller ferie i utlandet?

Forsikringen gjelder hele døgnet, og uavhengig i om ulykken inntreffer på jobb eller fritiden. Forsikringen gjelder i hele Norden, og dekker også opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder.

Vil min samboer få utbetalt erstatningsbeløpet dersom jeg dør?

Samboer er ikke likestilt med ektefelle og kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner din samboer som begunstiget. Dette kan du gjøre ved å fylle inn vårt begunstigelsesskjema.

Må jeg bli ufør for å få utbetalt erstatning etter en ulykke?

Nei, erstatningen utbetales etter graden av medisinsk invaliditet. Dette vil si at du kan være arbeidsfør og ha rett på erstatning. Erstatningen du får tilsvarer invaliditetsgraden, som angis prosentvis etter hvilken skade du har fått.

Hva menes med medisinsk invaliditet?

Medisinsk invaliditet fastsettes prosentvis etter den tapte funksjonsevnen som skaden gir. Invaliditetsgraden angis av Sosialdepartementets invaliditetstabell, som angir invaliditetsgraden i prosent etter hvilken skade du har fått. Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet, for eksempel 50 %, vil du få utbetalt 50 % av den totale erstatningssummen.

Er det noen aldersbegrensning for ulykkesforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest 1. hovedforfall etter fylte 75 år.