Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon.

Bondens yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Dette dekker forsikringen

Om du skulle bli ufør eller få varig mèn etter en arbeidsulykke, kan du få dekket:

  • Inntektstap i egen næring
  • Merutgifter som følge av skaden
  • Engangserstatning ved varig invaliditet og uførhet
  • Dødsfallsdekning

Har du flere virksomheter?

Snakk med oss om du har flere organisasjonsnumre tilknyttet gårdsdriften. Vi hjelper deg gjerne med å finne de forsikringene som passer for deg og din familie i forhold til deres livs- og arbeidssituasjon.

Det er ingen krav til helsevurdering ved kjøp av forsikringen.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.