Transportforsikring for dine varer eller eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.

Du kan velge mellom enkelttransport eller årsforsikring.

Enkelttransport

Benyttes ved forsikring av én forsendelse og er et godt alternativ hvis du har sporadisk behov for transportforsikring.

Årsforsikring

Benyttes ved forsikring av flere relativt lik typer forsendelser i løpet av hele året. Dette er en god løsning for deg som har transportbehov året rundt.

Velg mellom følgende vilkår

Alle farer (A)

Omfatter alle farer som varene kan bli utsatt for under transporten, med unntak av:

 • feil eller forsømmelser fra sikredes side
 • varens egenskaper
 • forsinkelse
 • temperaturskader
 • streik
 • sabotasje
 • inngrep av statsmakt og krig

Benyttes ofte for nye varer og ordinære handelsvarer som ikke er spesielt robuste.

Transportulykke (C)

Omfatter skader som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt for:

 • transportulykke
 • brann
 • naturskade
 • felleshavari

Benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del mangler eller skader.

Du kan velge mellom følgende tilleggsdekninger

For enkelttransport:

 • Flyttegods
 • Messer/utstillinger
 • Fritidsbåter og biler

For årsforsikring:

 • Yrkesverktøy
 • Varer i egen bil

Forsikringen dekker:

 • totaltap
 • manko
 • skade på gods under transport
 • redningsomkostninger
 • felleshavaribidrag
 • omkostninger ved sikkerhetsstillelse og lignende
 • saksomkostninger
 • omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dette bør du vite

En eventuell erstatning beregnes på grunnlag varenes reelle verdi, hvis du har transportforsikring.

Har du ikke transportforsikring vil du i henhold til norske lover og internasjonale konvensjoner kun få erstatning hvis transportøren kan lastes for uhellet. Erstatningen beregnes da ut fra varenes vekt, og du kan risikere å få en katastrofal lav sum.

Hvem har egentlig risikoen for varene?

Det er leveringsbetingelsene i kjøps-/salgsavtalen som regulerer hvem som har risikoen for varene under transporten. De mest benyttede leveringsbetingelsene finner du i Incoterms 2000: EXW, CIF, CIP, FCA m.fl. God kjennskap til disse betingelsene er en forutsetning for å kunne fastslå om man har behov for transportforsikring.

Du som kjøper eller selger bør være klar over at CIF og CIP forplikter selger til å tegne forsikring på kjøpers vegne, hvor C-vilkår er minimumskravet. Men dette er ofte ikke tilstrekkelig. Kjøper må selv undersøke med selger hvilke forsikringsvilkår som gjelder.