Bondelagets yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon. 

Om du skulle bli ufør eller få varig mèn etter en arbeidsulykke, kan du få dekket:

  • Inntektstap i egen næring
  • Merutgifter som følge av skaden
  • Engangserstatning ved varig invaliditet og uførhet
  • Dødsfallserstatning

Snakk med oss om du har flere organisasjonsnumre tilknyttet gårdsdriften. Vi hjelper deg gjerne med å finne de forsikringene som passer for deg og din familie i forhold til deres livs- og arbeidssituasjon.

Det er ingen krav til helsevurdering ved kjøp av forsikringen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

 

Forsikringen dekker:

Invaliditetserstatning ved varig medisinsk invaliditet

Engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av invaliditetsgrad og alder. Det gis erstatning for skader helt ned til 1 %.

Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet

Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og alder.

Fremtidige utgifter

Utgifter man må påregne i fremtiden og som er en direkte følge av yrkesskaden. Erstatningen vurderes individuelt og er begrenset til maks 3 G (ca300 000 kroner).

Påførte merutgifter

Utgifter man blir påført som en direkte følge av yrkesskaden. Erstatningen vurderes individuelt og er begrenset til maks 3 G (ca300 000 kroner).

Inntektstap

Erstatning for tapt pensjonsgivende inntekt i egen næring, men ikke tap av lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere.

Dødsfall

Engangserstatning til ektefelle/samboer (se samboer definisjon i vilkår) og til egne barn under 20 år. Erstatningen er avhengig av alder. Begravelseskostnader dekkes med 0,5 G (ca 50 000 kroner).

Kontakt oss

Ønsker du å prate med en rådgiver om denne forsikringen?

Du når oss på 22 05 46 00 eller via kontaktskjema.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser 10x10px-ekstern-lenke-graa.png.