Å forsikre det mest verdifulle du har, gir familien din økonomisk trygghet. Vår barneforsikring dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke og er en av de rimeligste i markedet.

Trygdeordningene i Norge er gode, men om barnet ditt blir sykt eller ufør kan man bli påført utgifter som ikke dekkes av det offentlige.

På kort sikt – få større økonomisk frihet i en livskrise

  • Reduser arbeidstiden
  • Få mulighet for avlastning
  • Ombygging av bolig

På lang sikt – sikre barnets inntekt og støtte til bolig

  • Sikre økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør
  • Støtte til etablering av egen bolig
  Erstatning inntil
Medisinsk invaliditet 25 G
Behandlingsutgifter 1 G
Død som følge av ulykke 1 G
Arbeidsuførhet 9 G
Utvalgte sykdommer 4,5 G
Dagpenger ved sykehusopphold 650 kr pr dag
Utvidet hjelpestønad 5 G
Ombygging av bolig 2 G
Død som følge av sykdom 1 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Forsikringen kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Alle dekningene opphører senest når barnet fyller 26 år. Unntaket er utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører når barnet fyller 20 år.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Mer om forsikringen

Medisinsk invaliditet

Erstatningen for varig medisinsk invaliditet skal kompensere for tapt livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle forhold. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen. For delvis invaliditet reduseres utbetalingen tilsvarende. 

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter en ulykke. Behandlingen må være rekvirert av lege og er et tillegg til det man får dekket hos NAV/Helfo.

Død

Dør barnet som følge av en ulykke/sykdom utbetales forsikringssummen. 

Arbeidsuførhet

Engangsutbetaling ved minimum 50 % varig arbeidsuførhet. Erstatningen utbetales tidligst når barnet er 18 år.

Utvalgte sykdommer

Forsikringssummen kommer til utbetaling hvis barnet blir diagnostisert med en av sykdommene forsikringen dekker. Eksempler på utvalgte sykdommer er kreft, diabetes type 1 og alvorlig brannskade. Se vilkårene for fullstendig oversikt over hvilke sykdommer som gir rett til utbetaling.

Dagpenger ved sykehusopphold

Dagpenger utbetales til foresatte/verge når barnet er innlagt på sykehus i Norden i mer enn 10 dager sammenhengende som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen er skattepliktig.

Utvidet hjelpestønad

Utvidet hjelpestønad utbetales når det foreligger et vedtak fra NAV om at barnet er innvilget hjelpestønad. Størrelsen på utbetalingen på forsikringen er avhengig av hvilken sats hjelpestønad barnet er tilkjent fra NAV.

Ombygging av bolig

Ombygging av bolig dekkes hvis ulykkesskaden eller sykdommen gir grunnlag for det. Se vilkår for nærmere detaljer.

Kontakt oss

Ønsker du å prate med en rådgiver om denne forsikringen?

Du når oss på 22 05 46 00 eller via kontaktskjema.