Samfunnsansvar

Et helhetlig ansvar

Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Vi har identifisert ti hovedtemaer som er viktige for vår utøvelse av samfunnsansvar.

Korn i nærbilde

I Landkreditt jobber vi for å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss.

Vi ønsker å bruke konsernets samlede kunnskap og ressurser for å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom ansvarlig og lønnsom drift av virksomheten. 

Våre ti hovedtemaer

Vi har identifisert ti hovedtemaer som er viktige for vår utøvelse av samfunnsansvar. Disse støtter også opp under FNs bærekraftsmål.

Samvirke og formål

Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kunden gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Gjennom samvirkemodellen skal Landkreditt bidra til å finansiere og forsikre økt landbruksproduksjon over hele landet.

Menneskerettigheter

Landkreditt skal i sin virksomhet støtte og respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, og sikre at vi ikke medvirker til brudd på disse. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og ut mot samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter.

Aktivt eierskap og ansvarlige investeringer

Landkreditt har en aktiv dialog med eiere og andre interessenter om styringsrelaterte, miljømessige og sosiale temaer. Vi følger Statens Pensjonsfond Utland og UN PRI sine retningslinjer for investeringer.

Kunderelasjon og omdømme

Alle kunder av Landkreditt skal behandles med respekt og integritet. Vi vil oppfylle våre kunders behov på best mulig måte innenfor våre forretningsmessige og etiske rammer. Vi skal utvise ansvarlighet i kundedialogen.

Forebygge økonomisk kriminalitet

Landkreditt har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi skal forebygge økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelse og korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Landkreditt har interne rutiner for ansettelser og arbeidsvilkår som sikrer at alle ansatte har rettigheter i tråd med lov- og avtaleverket. Alle medarbeidere har skriftlige arbeidskontrakter, regulert arbeidstid og gode arbeidsforhold. Og samtlige medarbeidere i Landkreditt er omfattet av de fremforhandlede tariffavtalene og øvrige avtaleverk.

Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter. Den som føler seg diskriminert eller mobbet, skal tas på alvor.

Vurdering av risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv

Styrene i selskapene i konsernet har tiltrådt de overordnede prinsippene for risikostyring og intern kontroll slik de er vedtatt i konsernstyret i Landkreditt SA dog tilpasset det enkelte selskaps forretningsmodell. Prinsippene revideres minimum årlig.

Konsernets lønnsomhet er blant annet avhengig av evnen til å identifisere, styre og prise risiko som oppstår i forbindelse med finansielle tjenester. Styret i Landkreditt har som mål at den samlede virksomheten skal ha en lav risikoprofil.

Bærekraft i Landkreditt

Bærekraft ligger i vårt DNA og formålet til Landkreditt er å bidra til bedre økonomi i landbruket. Landkreditt skal levere verdiøkende verktøy som setter landbruket i stand til å realisere bærekraft mot 2030 på en lønnsom måte. Dette vil Landkreditt gjøre gjennom å drive effektivt og møte forventninger samfunnet har til konsernet om miljøansvar, medmenneskelig engasjement og ansvarlig styring.

Landkreditt forplikter seg til å overholde til enhver tid gjeldene rapporteringskrav og policy innen bærekraft.
Landkreditt arbeider langsiktig og målrettet for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Det er fokus på å implementere energibesparende tiltak og for ytterligere å øke den elektroniske formidlingen og lagringen av kommunikasjon og dokumenter.

Personvern og sikkerhet

Landkreditt skal ha en forsvarlig informasjonssikkerhet, konfidensialitet og bruk av personopplysninger i tråd med regelverket.

Etikk

Vår virksomhet bygger på tillit, og vi skal ha en høy etisk standard i og for Landkreditt. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for hele konsernet.

Rapportering av overtredelser

Alle ansatte som avdekker, eller får kjennskap til, overtredelser av Landkreditts retningslinjer for samfunnsansvar eller brudd på lover og forskrifter, skal ta dette opp med sin nærmeste overordnede leder.