Samfunnsansvar

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Retningslinjene ble første gang vedtatt i styret i Landkreditt SA i januar 2014, og er sist oppdatert i april 2023. 

Les våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Bakgrunn

Retningslinjene ble første gang vedtatt i styret i Landkreditt SA i januar 2014, og er sist oppdatert i april 2023. Alle medarbeidere og tillitsvalgte i konsernet skal være informert om retningslinjene.

Konsernet Landkreditt skal være en ansvarlig aktør som har fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Som et samvirkeforetak legger vi de internasjonalt vedtatte samvirkeverdiene til grunn. Her er det nedfelt at samvirkeforetak bygger sin virksomhet på bl.a solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre.

Samfunnsansvar i Landkreditt er å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Å utøve samfunnsansvar er mer enn å følge lover og regler, eller å støtte frivillige organisasjoner. Det handler om å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom ansvarlig og lønnsom drift av vår virksomhet. Samvirkeforetakenes mål er å være til nytte for eierne og er på denne måten en bærekraftig forretningsmodell i seg selv.

Vi har tro på at vi ved å utøve samfunnsansvar bidrar til økt lønnsomhet og bedret konkurransekraft for vår virksomhet og våre eiere. Vi vil støtte opp om Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen og Landbrukets klimaplan 2021-2030 til utvalget for grønn konkurransekraft, i tillegg følger vi åpenhetsloven som skal sikre at våre leverandører og forretningspartnere utøver sitt samfunnsansvar.

Våre eiere er norske bønder, og hver fjerde norske bonde er kunde hos oss. Landkreditt skal bidra til at god, kortreist, sunn og trygg mat havner på bordet i alle norske hjem. I tillegg er vi opptatt av god dyrehelse, familielandbruk over hele landet og at dyktige bønder får realisert sine planer.

Samfunnsansvarlig drift har en verdi i seg selv. I tillegg har det effekt i forhold til en solid og langsiktig verdiskaping gjennom bl.a. stolte medarbeidere med høy arbeidsglede, nye forretningsmuligheter, lavere risiko med forebygging av tap og mislighold, samt et godt omdømme for Landkreditt.

Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar, bærekraftarbeid og en høy etisk standard, er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen, oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte.

Omfang

Disse retningslinjene gjelder for alle selskapene i konsernet Landkreditt. Hvert enkelt selskap har et selvstendig ansvar for å ivareta og praktisere sitt samfunnsansvar i henhold til retningslinjene.

Områder

I Landkreditt har vi identifisert 10 hovedtemaer som er viktige for vår utøvelse av samfunnsansvar. Disse støtter også opp under FNs bærekrafts mål. Områdene er beskrevet nedenfor.

Samvirke og formål

Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kunden gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Gjennom samvirkemodellen skal Landkreditt bidra til å finansiere og forsikre økt landbruksproduksjon over hele landet.

Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Landkreditt skal i sin virksomhet støtte, respektere og sikre at vi ikke medvirker til brudd på de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, retten til anstendige arbeidsforhold og gode sosiale forhold. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og ut mot leverandører, forretningspartnere, samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter.

Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Landkreditt har interne rutiner for ansettelser og arbeidsvilkår som sikrer at alle ansatte har rettigheter i tråd med lov- og avtaleverket. Alle medarbeidere har skriftlige arbeidskontrakter, regulert arbeidstid og gode arbeidsforhold. Og samtlige medarbeidere i Landkreditt er omfattet av de fremforhandlede tariffavtalene og øvrige avtaleverk.

Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter. Den som føler seg diskriminert eller mobbet, skal tas på alvor.

Alle som inngår avtaler eller er ansvarlige for eksisterende avtaler i Landkreditt skal utføre risikovurderinger /aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og forretningspartnere i tråd med åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderinger utføres minst en gang i året. På den måten bidrar vi til at våre leverandører og forretningspartnere overholder sitt samfunnsansvar i hele leverandørkjeden.

Gjennom våre tiltak for ansvarlig innkjøp foretas det risikovurderinger knyttet til våre leverandørkjeder og forretningspartnere. På denne måten får vi innsikt som gjør at vi bedre kan forebygge og avbøte forhold som kan virke negativt på menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Vi foretar undersøkelser av alle nye leverandører og forretningspartnere før inngåelse av en avtale, og vurdere om deres virksomhet drives i tråd med våre etiske retningslinjer. Bransje-/geografisk- og produktspesifikk risiko kartlegges og det vurderes om vi skal avstå for videre samarbeid, eller om det er nødvendig med tiltak før avtaleinngåelse.

Alle våre leverandører og forretningspartnere gjøres kjent med vår «Etisk retningslinje for leverandører og forretningspartnere». Retningslinjen forplikter våre leverandører til å følge grunnleggende menneskerettigheter, herunder FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet, samt krav for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og en lønn å leve av. Vi skal også kunne foreta revisjoner i form av fysisk oppmøte eller oversendelse av dokumentasjon, og våre leverandører pålegges å utføre aktsomhetsvurderinger. Alle nye avtaler skal inneholde forpliktelser for våre leverandører til å overholde ovennevnte bestemmelser.

Dersom Landkreditt har forårsaket eller bidratt til faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller bruddene er direkte knyttet til vår forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere, skal det iverksettes tiltak for å forsøke å stanse eller gjenopprette skaden.

Landkreditt vil offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene innen 30. juni hvert år.

Aktivt eierskap og ansvarlige investeringer

Landkreditt har en aktiv dialog med eiere og andre interessenter om styringsrelaterte, miljømessige og sosiale temaer. Vi følger Statens Pensjonsfond Utland og UN PRI sine retningslinjer for investeringer.

Kunderelasjon og omdømme

Alle kunder av Landkreditt skal behandles med respekt og integritet. Vi vil oppfylle våre kunders behov på best mulig måte innenfor våre forretningsmessige og etiske rammer. Vi skal utvise ansvarlighet i kundedialogen.

Forebygge økonomisk kriminalitet

Landkreditt har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi skal forebygge økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelse og korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Alle ansatte i Landkreditt skal ha en arbeidsavtale i tråd med arbeidsmiljølovens krav og en rettferdig lønn. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter.

Vurdering av risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv

Styrene i selskapene i konsernet har tiltrådt de overordnede prinsippene for risikostyring og intern kontroll slik de er vedtatt i konsernstyret i Landkreditt SA dog tilpasset det enkelte selskaps forretningsmodell. Prinsippene revideres minimum årlig. Konsernets lønnsomhet er blant annet avhengig av evnen til å identifisere, styre og prise risiko som oppstår i forbindelse med finansielle tjenester. Styret i Landkreditt har som mål at den samlede virksomheten skal ha en lav risikoprofil.

Bærekraft i Landkreditt

Bærekraft ligger i vårt DNA og formålet til Landkreditt er å bidra til bedre økonomi i landbruket. Landkreditt skal levere verdiøkende verktøy som setter landbruket i stand til å realisere bærekraft mot 2030 på en lønnsom måte. Dette vil Landkreditt gjøre gjennom å drive effektivt og møte forventninger samfunnet har til konsernet om miljøansvar, medmenneskelig engasjement og ansvarlig styring. Landkreditt forplikter seg til å overholde til enhver tid gjeldene rapporteringskrav og policy innen bærekraft.

Landkreditt arbeider langsiktig og målrettet for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Det er fokus på å implementere energibesparende tiltak og for ytterligere å øke den elektroniske formidlingen og lagringen av kommunikasjon og dokumenter.

Personvern og sikkerhet

Landkreditt skal ha en forsvarlig informasjonssikkerhet, konfidensialitet og bruk av personopplysninger i tråd med regelverket.

Etikk

Vår virksomhet bygger på tillit, og vi skal ha en høy etisk standard i og for Landkreditt. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for hele konsernet.

Rapportering

Alle ansatte som avdekker, eller får kjennskap til, overtredelser av Landkreditts retningslinjer for samfunnsansvar eller brudd på lover og forskrifter, skal ta dette opp med sin nærmeste overordnede leder.

Dersom ansatte mistenker eller avdekker at en av våre leverandører eller forretningspartnere bryter menneskerettigheter eller retten til anstendig arbeidsforhold, skal nærmeste leder varsles. Det skal i tillegg rapporteres som en uønsket hendelse.

Enhver som mistenker eller avdekker at Landkreditt har leverandører eller forretningspartnere som bryter med menneskerettigheter eller retten til anstendige arbeidsforhold kan varsle oss på samfunnsansvar@landkreditt.no.

Den samme e-postadressen kan benyttes for skriftlig forespørsel om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som avdekkes i våre aktsomhetsvurderinger. Vi skal som hovedregel svare på slike henvendelser innen 3 uker.

Oppfølging og vedlikehold av retningslinjen

Marked og IKT er ansvarlig for å vedlikeholde rutinen, hvert 3 år, og vedtas av styret i Landkreditt SA.

 

 

Relaterte rutiner og retningslinjer i Landkreditt

  • Etiske retningslinjer
  • Rutine for intern/ekstern varsling om kritikkverdige forhold i Landkreditt
  • Rutine for håndtering av mobbing og trakassering
  • Rutine for håndtering av trusler og vold
  • Retningslinjer for rapportering av ansattes og tillitsvalgtes egenhandel med finansielle instrumenter
  • Taushetspliktskjema
  • IKT-retningslinjer
  • Retningslinjer for fondene
  • Hvitvaskingshåndbok
  • www.nues.no