FNs bærekraftsmål

Bærekraft handler ikke bare om hvordan vi driver vår egen virksomhet. Det handler vel så mye om hvordan vi kan bidra i et større perspektiv.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig fremtid. Vi har plukket ut fem av de totalt 17 bærekraftsmålene, hvor vi ser at vår virksomhet kan ha en særlig påvirkning.

 

 

Bærekraftsmål 3: God helse

Bonden er den aller viktigste ressursen på gården. Samtidig er bondeyrket et av Norges tøffeste, og bonden er dermed mer utsatt for ulykker.

I Landkreditt er vi opptatt av at bøndene forsikrer liv og helse. Vi ønsker at alle bønder skal ha råd til å forsikre seg, og tilbyr blant annet spesielt gunstige produkter til medlemmer av Norges Bondelag.

Vi jobber med skadeforebygging for bonden gjennom blant annet HMS-tiltak.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Avfolking er én av utfordringene norske distriktskommuner står overfor. For at vi skal kunne opprettholde og øke matproduksjonen vår, er det avgjørende at vi har en god rekruttering til landbruket.

Det er kapitalkrevende å etablere seg som bonde. Det er ofte også behov for betydelige investeringer for å opprettholde et driftsapparat som gir en effektiv og rasjonell drift.  Derfor satser vi i Landkreditt på unge og nye bønder, med en rekke produkter utviklet for å hjelpe neste generasjons bønder inn i næringen.

Gårdssparing for Unge (GSU) er ett av disse. Med GSU kan kommende bønder, i kombinasjon med BSU, spare med svært gode betingelser til kjøp av landbrukseiendom.

Vårt Ny bonde-lån har gunstige betingelser for nye bønder, enten de skal ta over gård etter forrige generasjon eller kjøpe ny gård.

Vi støtter og samarbeider med organisasjoner som 4H Norge, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Norges Bygdekvinnelag, som alle gjør en betydelig jobb for et fortsatt aktivt bygdeliv i Norge.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Avfolking er én av utfordringene norske distriktskommuner står overfor. For at vi skal kunne opprettholde og øke matproduksjonen vår, er det avgjørende at vi har en god rekruttering til landbruket.  

Det er kapitalkrevende å etablere seg som bondeDet er ofte også behov for betydelige investeringer for å opprettholde et driftsapparat som gir en effektiv og rasjonell drift.  Derfor satser vi i Landkreditt på unge og nye bønder, med en rekke produkter utviklet for å hjelpe neste generasjons bønder inn i næringen.  

Gårdssparing for Unge (GSU) er ett av disse. Med GSU kan kommende bønder, i kombinasjon med BSU, spare med svært gode betingelser til kjøp av landbrukseiendom.  

Vårt Ny bonde-lån har gunstige betingelser for nye bønder, enten de skal ta over gård etter forrige generasjon eller kjøpe ny gård. 

Vi støtter og samarbeider med organisasjoner som 4H Norge, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Norges Bygdekvinnelag, som alle gjør en betydelig jobb for et fortsatt aktivt bygdeliv i Norge.  

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Landbrukssektoren er kanskje ekstra sårbar for klimaendringene, med vekstsesonger som i stor grad blir påvirket av store variasjoner i klimatiske forhold 

Landbruket er den første sektoren som har inngått en egen klimaavtale med regjeringen. Denne avtalen forplikter jordbruket til å redusere utslippene med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter frem til 2030. 

Landkreditt skal hjelpe bonden til å nå målene i landbrukets klimaplan. Dette vil vi blant annet gjøre ved å tilby ekstra gode miljølån som gjør at bonden kan legge om til en mer bærekraftig matproduksjon.  

Vi gir også ekstra gode betingelser på investeringer til skadeforebyggende tiltak som gjør at vi for eksempel unngår brann på gård, eller at man ved hjelp av grøfting kan unngå flom og dermed spare avlinger.   

Vi stiller stadig større krav til våre samarbeidspartnere når det kommer til bærekraft. Det handler for eksempel om i størst mulig grad reparere fremfor å erstatte med nytt ved skade. Når vi erstatter med nytt, ønsker vi å erstatte med brukte deler der det er hensiktsmessig 

Også i privatmarkedet vil vi legge til rette for at kundene skal kunne ta mer bærekraftige valg, med ekstra gode betingelser til boligeiere som eier miljøvennlige boliger. 

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Landkreditt er en del av interesseorganisasjonen Norsk LandbrukssamvirkeNorsk Landbrukssamvirke gir samvirkeforetakene i landbruket en arena til å diskutere, utveksler erfaringer og samarbeide om hvordan vi i enda større grad kan bidra til å nå de målene som er satt, blant annet FNs bærekraftsmål og landbrukets klimaavtale. 

Vårt gode samarbeid med Norges Bondelag gjør at vi kan tilby bondelagsmedlemmene bank- og forsikringsprodukter med svært gode betingelser. 

Vi ser på hvordan vi kan samarbeide tettere med Norsk Landbruksrådgivning, for eksempel i det å legge til rette for at bønder i større grad tar i bruk klimakalkulatoren.  

Det er viktig å redusere antall branner på norske gårdsbrukLandkreditt Forsikring er derfor samarbeidspartner for Elsikkerhet i landbruket i Hunderfossen. Gjennom kurs rettet mot elever, lærlinger, elektrikere, el-kontrollører i landbruket og andre faggrupper, er målet at økt kompetanse skal forbedre brann- og elsikkerheten i landbruket.  

Landkreditt støtter og samarbeider med flere ulike organisasjoner som har fokus på aktivt bygdeliv, som 4H Norge, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Norges Bygdekvinnelag.  

Vi jobber for å få på plass enda flere samarbeid som vil understøtte vårt arbeid med bærekraft.