Velg spareprofil

Spørsmål og svar

Hva koster det å spare i IPS?

Hva er en fondskonto?

Fondskonto er en konto for verdipapirer. Når du sparer i fond blir det opprettet en fondskonto hos verdipapirsentralen (VPS). Ved å logge inn i fondsløsningen  kan du sjekke dine verdipapirer og din avkastning.

Hva er risiko?

Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko.

Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i.

For hvert av våre verdipapirfond er det utarbeidet lovpålagt nøkkelinformasjon, der blant annet risiko og avkastning beskrives.

Hvordan måles avkastning?

Avkastning viser utviklingen i verdipapirfondets verdi i en bestemt periode. Avkastningen kan beregnes for ulike tidsintervaller og oppdateres daglig.

Alle avkastningstall som oppgis for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si at forvaltningshonorar og alle andre kostnader som eventuelt er belastet fondet i perioden er trukket fra.

For verdipapirfond som belaster andelseiere med tegnings- og innløsningsgebyrer vil det oppstå avvik mellom fondets og den enkelte andelseiers nettoavkastning når andelseieren tegner eller innløser andeler.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.