Priser - fond

Tegnings- og innløsningsgebyr

Det er ikke noen tegnings- eller innløsningsgebyr i våre fond. Landkreditt Forvaltning AS benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av andeler.

Svingprising

Landkreditt Forvaltning AS praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt minimumsstørrelse eller andel av fondets forvaltningskapital.

Terskelverdien er satt på et nivå hvor det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres NAV opp.

Hvis fondet har hatt en netto innløsning utover denne grensen justeres NAV ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig. I markedssituasjoner med unormalt store kursutslag kan svingfaktoren ta hensyn til et estimat på de reelle transaksjonskostnadene.

Rutinene for svingprising utføres i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard om tegning og innløsning med tilhørende veiledning, se www.vff.no

Forvaltningshonorar

Gebyr Pris
Forvaltningshonorar Landkreditt Aksje Global A 1,10 %
Landkreditt Aksje Global N 0,80 %
Landkreditt Norden Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte I 1,00 %
Landkreditt Norden Utbytte N 1,00 %
Landkreditt Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Utbytte I 1,00 %
Landkreditt Utbytte N 1,00 %
Landkreditt Høyrente 0,25 %
Landkreditt Extra 0,60 %
Landkreditt Obligasjon A 0,40 %
Landkreditt Obligasjon I 0,15 %
Landkreditt Obligasjon N 0,20 %

Eksemplene nedenfor er basert på at en andelseier er investert i fondet et helt år.

  Landkreditt Utbytte A
Landkreditt Norden Utbytte A
Landkreditt Extra Landkreditt Høyrente Landkreditt Aksje Global A Landkreditt Obligasjon A
Gjennomsnittlig årlig beholdning 100.000 kroner 250.000 kroner 250.000 kroner 100.000 kroner 250.000 kroner
Forvaltningshonorar pr. år (%) 1,30 % 0,60 % 0,25 % 1,10 % 0,40 %
Forvaltningshonorar pr. år (kroner) 1300 kroner 1500 kroner 625 kroner 1100 kroner 1000 kroner

 

Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.

Landkreditt Bank er distributør av Landkredittfondene.
Landkreditt Bank mottar i egenskap av distributør en distribusjonsgodtgjørelse på 0,30 prosent av forvaltningsvolumet i aksjefondene, 0,20 prosent av forvaltningsvolumet i Landkreditt Extra, 0,125 prosent av forvaltningsvolumet i Landkreditt Høyrente og 0,20 prosent av forvaltningshonoraret i Landkreditt Obligasjon som Landkreditt Bank forvalter.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.