Kjøpe og selge fond

Spørsmål og svar

Hva er en fondskonto?

Fondskonto er en konto for verdipapirer. Når du sparer i fond blir det opprettet en fondskonto hos verdipapirsentralen (VPS). Ved å logge inn i fondsløsningen  kan du sjekke dine verdipapirer og din avkastning.

Hva er forvaltningshonorar?

Forvaltningshonorar er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningshonoraret oppgis som en årlig prosentsats, men belastes fondet på daglig basis.

Se prisliste

Hva koster det å spare i fond?

Vi praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

Les mer om svingprising og se øvrige priser

Hvordan måles avkastning?

Avkastning viser utviklingen i verdipapirfondets verdi i en bestemt periode. Avkastningen kan beregnes for ulike tidsintervaller og oppdateres daglig.

Alle avkastningstall som oppgis for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si at forvaltningshonorar og alle andre kostnader som eventuelt er belastet fondet i perioden er trukket fra.

For verdipapirfond som belaster andelseiere med tegnings- og innløsningsgebyrer vil det oppstå avvik mellom fondets og den enkelte andelseiers nettoavkastning når andelseieren tegner eller innløser andeler.

Hvordan måles risiko?

Oppfatningen av risiko vil avhenge av den enkeltes innfallsvinkel.

  • I det daglige vil nok mange oppleve risiko som sannsynligheten for å tape penger (altså risikoen for negativ avkastning).
  • Risiko kan imidlertid også være sannsynligheten for at avkastningen ved sparing i verdipapirfond vil bli mindre enn i andre spareformer (for eksempel bankinnskudd).
  • En annen form for risiko kan være at andre typer fond enn det fondet du selv har plassert penger i har høyere avkastning.

Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene