Bli kunde med pass

Om deg

Formål

Etter hvitvaskingsloven forplikter banken å innhente opplysninger om deg og ditt kundeforhold. Påfølgende spørsmål må besvares for at banken skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Les mer om personvern og sikkerhet.

Hva gjelder kundeforholdet?

Betalinger

Vil du motta eller sette inn penger hos oss?
Eksempelvis om beløpet er engangs eller gjentakende...
Er det sannsynlig at du vil motta betaling på mer enn kr.100 000,- fra utlandet per år?

Fyll inn innbetalingene det forventes å motta fra utlandet:

Er det sannsynlig at du vil betale mer enn kr. 100 000,- til utlandet per år?

Fyll inn betalingene det forventes å gjennomføre til utlandet:

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd, som samlet per år vil overstige kr. 100.000,- ?

Registrer planlagte innskudd:

Skal du gi disposisjonsfullmakt til personer med utenlandsk statsborgerskap?
Vil du foreta transaksjoner eller investeringer på vegne av andre?
Har du, eller har du i løpet av de siste 12 måneder hatt, en stilling eller et verv som defineres som en Politisk eksponert Person (PEP), eller er du nært familiemedlem eller en kjent medarbeider til en PEP?
Er du amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA?
Er du skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre land enn Norge og USA?
Er du skattepliktig til flere land utenfor Norge, må du kontakte banken for å registrere dette.

Fullfør

Sjekk at følgende opplysninger stemmer:

Navn:
Fødselsnummer:

Mobiltelefon:
E-post: