Vi støtter opp om FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Landkreditt har signert FNs prisnipper for bærekraftig bankdrift og meldt seg inn i UNEP-FI, som er et globalt samarbeid mellom FN og finanssektoren. Dette innebærer at vi vil være transparente om hvordan våre produkter og tjenester skaper verdier for kunder, investorer og samfunnet som helhet.

Bærekraft ligger i vårt DNA og formålet til Landkreditt er å bidra til bedre økonomi i landbruket. Selskapet er eid av norske bønder og har som mål å bidra til at norsk matproduksjon blir mer bærekraftig.

Ved å signere, forplikter vi oss til å implementere seks prinsipper for bærekraftig bankdrift i vår virksomhet:

  1. Tilpasning: Vi vil tilpasse vår forretningsstrategi slik at den er i samsvar med og bidrar til enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnede mål, slik det er uttrykt i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale og regionale rammeverk.
  2. Påvirkning og målsetting: Vi vil kontinuerlig øke vår positive påvirkning, redusere vår negative påvirkning og håndtere risiko for mennesker, klima og miljø som følge av våre aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette, vil vi sette og publisere konkrete mål på områder med størst positiv og negativ effekt.
  3. Kunder: Vi vil jobbe proaktivt med våre kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper velstand både for dagens og fremtidige generasjoner.
  4. Interessenter: Vi vil proaktivt og på en ansvarlig måte konsultere, involvere og samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnede mål.
  5. Forretningsetiske forhold og kultur: Vi vil implementere effektive styringsverktøy og en kultur for ansvarlig bankvirksomhet for å oppfylle våre forpliktelser til disse prinsippene.
  6. Åpenhet og ansvarlighet: Vi vil jevnlig gjennomgå vår individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for vår positive og negative påvirkning og vårt bidrag til samfunnets overordnede mål. 

The Principles for Responsible Banking

Det er FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI, som står bak prinsippene The Principles for Responsible Banking (PRB), som opprinnelig ble lansert i september 2019. Prinsippene er utarbeidet med en målsetning om at banker skal ta en aktiv rolle i arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål og forpliktelsene i Parisavtalen. 

Landkreditt Bank har gjennomført en påvirkningsanalyse som er et godt verktøy for å forstå hvordan virksomheten påvirker samfunnet positivt og negativt. Med bakgrunn i analysen har vi levert vår første rapport.

Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med å integrere prinsippene i våre strategier, operasjoner og beslutningsprosesser for å skape positive endringer og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi vil fortsette å rapportere om våre fremskritt og ytterligere tiltak i vårt engasjement for ansvarlig bankvirksomhet.

Konsekvens- og påvirkningsanalyse Landkreditt Bank (PDF)

PRB reporting Landkreditt Bank (PDF)