Åpenhetsloven i Landkreditt

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021 og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021 og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon og stille krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Den pålegger virksomheter blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere.

Samvirkemodellen har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar. I denne eierformen står blant annet solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre sentralt.

En stimulerende arbeidsplass

For Landkreditt innebærer det å ta ansvar for og jobbe aktivt med likestilling og menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold – ikke bare i virksomhetens arbeidshverdag, men også i vår omgang med storsamfunnet og hvordan vi kan bidra i et større perspektiv.

Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. Alle ansatte i Landkreditt skal ha en arbeidsavtale i tråd med arbeidsmiljølovens krav og en rettferdig lønn. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger.

I vår retningslinje for samfunnsansvar og bærekraft er det slått fast at vi skal respektere og følge menneskerettighetene i alle deler av vår virksomhet.

Hvordan jobber vi med åpenhetsloven?

Landkreditt følger åpenhetsloven, og utfører risikobaserte aktsomhetsvurderinger for å forebygge risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Alle våre leverandører får tilsendt våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere, som tydeliggjør hvilke forventninger og krav vi har til dem.

Leverandører fra bransjer eller land med høyere risiko for blant annet menneskerettighetsbrudd gjennomgår en mer dyptgående analyse. Vi har vurdert at vår største mulighet til påvirkning er gjennom arbeid med vår direkte leverandør.

Aktsomhetsvurderinger

Redegjørelser for våre aktsomhetsvurderinger finner du her:

Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger, eller hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på omverden, kan du kontakte oss på samfunnsansvar@landkreditt.no. Vi vil besvare henvendelsen innen rimelig tid, og senest innen tre uker.