Pilar III

Kapitaldekningsregelverket bygger på de tre såkalte pilarer:

Pilar 1

Omhandler minimumskrav til kapitaldekning.

Pilar 2

Omhandler bankenes egne vurderinger av kapitalbehovet samt myndighetenes tilsynsfunksjon.

Pilar 3

Omhandler offentliggjøring og kommunikasjon av finansiell informasjon samt beskrivelse av prosessen for vurdering av kapitalbehovet og styringen av de ulike risikoene virksomhetens er eksponert for.