Rørvik - Moderne gårdsbruk i full drift - Driftsbygning fra 2012 med løsdrift og robot - Totalt 7.534,4 daa

Nærøysund - Vikna
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Beliggenhet

Gården ligger landlig og fint til i et aktivt jordbruksområde på Inner Vikna utenfor Rørvik. Det er kort vei, ca. 10 min med bil til Rørvik sentrum med alle fasiliteter som butikker, skole, barnehage mv. Kystleia går gjennom Nærøysundet, og Rørvik er fast anløpsted for Hurtigruten. Det er også hurtigbåtforbindelse til Abelvær, Namsos og Leka. Til Rørvik lufthavn er det ca. 15 min med bil og til Kolvereid er det ca. 35 min kjøretur.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 7.534,4 dekar.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 475,6 dekar
Innmarksbeite ca. 110,6 dekar
Produktiv skog ca. 743,4 dekar
Annet markslag ca. 6.063,9 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 140,9 dekar
Sum arealer: ca. 7.534,4 dekar


Melkekvote
Disponibel melkekvote utgjør 600.818 liter hvorav selveid grunnkvote utgjør 378.103 liter og leid kvote utgjør 96.481 liter og 103.126 liter

Den leide kvoten gjelder kun ut året 2024.

Kvotebrev finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Kjøper overtar melkekvoten fra overtakelse med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Interessenter anmodes om å gjøre seg kjent med regler for salg, utleiepriser mv. for melkekvoter. For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:
www.landbruksdirektoratet.no
www.melkekvoter.no

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Det jaktes i hovedsak på elg og rådyr. Jakta er organisert sammen med flere grunneiere i området, hvorav eiendommen Vigestad utgjør ca. 70 % av området. Totalt blir det tildelt ca 6-7 elg årlig, slik at andelen som tilhører eiendommen er ca 5 elg pr år.
I tillegg jaktes det rådyr på eiendommen. Tildeling av dyr vil variere fra år til år, med utgangspunkt i offentlig viltforvaltning.

Selger har ikke jaktet selv de siste årene. Nettoinntekten fra jakt har ligget rundt kr. 20 000,- pr år, samt at det er mulighet for å motta utbytte i form av kjøtt. Det gjøres avtaler rundt utbytte og bruk av jaktretten med grunneierlag.

Innhold og standard

Våningshus med sokkelleilighet/kårdel
Byggeår: 1984
Areal: Bruttoareal på ca. 420 kvm.

Våningshuset som opprinnelig er en tremannsbolig er oppført i reisverk på leca og støpt plate. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. Vinduer av typen med isolerglass. Stor balkong på to sider av boligen.
Boligen inneholder:
1. Etasje: gang, 4 soverom, bad, wc, bod, stort kjøkken og to stuer.
Sokkel: Vindfang, mellomgang, vaskerom (grovinngang), kontor, bad, 2 boder og kjellerstue. Leilighet/kårdel: Vindfang, bad, 2 boder, soverom, kjøkken og stue. Garasje.

Driftsbygning for melkeproduksjon
Byggeår: 2012
Areal: Bruttoareal på ca. 1.400 kvm.

Driftsbygningen er oppført med vegger i bindingsverk og saltak, med isolerte sandwichelementer. Bærende konstruksjon av stålbuer. Gardiner på langsidene. Lysplater langs møne med lufting og delvis på vegger med naturlig ventilasjon. Støpte kanaler i betong. Utvendig rundkum i betong for husdyrgjødsel med tak. Solcelleanlegg montert på taket i 2022. Kapasitet på 70 kwh.

Moderne driftsbygning for melkeproduksjon, med løsdrift og binger, Lely A4 melkerobot fra 2012, Lely skraperobot fra 2012, stasjonær Mullerup  ullforblander fra 2018, kraftfôrautomat og skinnegående Mullerup fôrvogn. To utvendige kraftfôrsiloer. Total produksjon på ca 580 tonn melk.

Inneholder: Husdyrrom, kontor, melkerom, teknisk rom, toalett, smittesluse, lagerrom og buffertank for melk. Disponibelt rom i 2. etasje med vinduer.

Eldre driftsbygning
Byggeår: 1972/1997
Areal: Bruttoareal på ca. 800 kvm.

Driftsbygningen er oppført i dels betong og dels bindingsverk. Gjødselkjeller  i betong. Taket er tekket med stålplater. Brukes i dag som oksefjøs av selger. Totalt 14 binger for okser/ungdyr. Spaltegulv i alle binger. Syrefast bånd i taket for grovfor med avskraper fra 2021. Rundballriver.

Inneholder: Teknisk rom med dieselaggregat som forsyner gården ved strømstans, forsentral, husdyrrom og birom. Utvendig silo. Gjødselkjeller

Verksted/redskapshus
Byggeår: 1996. Tilbygg i 2000
Areal: Bruttoareal på ca. 440 kvm.

Bygningen er oppført i murt lecastein og bindingsverk på støpt plate. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med stålplater. 5 meter takhøyde. Fire leddporter i front og skyveport på bakside. Bygningen er isolert, men mangler isolasjon i en vegg i tilbygget. Innlagt strøm, vann og brannvarslingsanlegg. 

Stall
Byggeår: 2006
Areal: Bruttoareal på ca. 448 kvm.

Stallen er oppført i bindingsverk med leca bakvegg på plate i betong. Det er ikke betong under stallboksene, Kledd utvendig med villmarkskledning i tre. Taket er tekket med stålplater. Leddport til forrom og skyveport til stallrom.

Inneholder: garderobe, oppholdsrom med kjøkkenkrok, toalett, forrom, vaskespilt, salrom og 12 bokser for hest.

Carport
Byggeår: 2000
Areal: Bruttoareal på ca. 78 kvm.

Åpen carport med gjennomkjøring. Oppført i bindingsverk på støpt ringmur. Kledd utvendig med stående og liggende kledning. Taket er tekket med metallplater. Grusgulv.

Eldre redskapshus/uthus

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet, vedfyring og socelleanlegg. 
Det er etablert nødaggregat i den gamle driftsbygningen i tillfelle strømstans (kapasitet på 260 kwh.).

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Nærøysund kommune. I kommuneplanens arealplan ligger eiendommen i område avmerkst som LNF sone 1 (landbruks-, natur- og friluftsformål). Bestemmelser til arealplanen finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Nærøysund kommune opplyser at det ble varslet oppstart for ny arealplan 07.06.21 for Nærøysund. Planen ble 1.gangs behandlet i Nærøysund kommunestyre 26.09.2023 og den 30.11.2023 ble planen lagt ut på høring. Høringsfrist var 15.02.2024. I forslaget til ny plan er eiendommen foreslått som LNFR-område (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål).

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen
skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven  nneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra NIBIO gårdskart, Nærøysund kommune og landbrukstaksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 226
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5060
  • Kommuneområde: Nærøysund - Vikna
Les mer