Svorkmo - Moderne gårdsbruk på 1.724 dekar. Kjøtt- og eggproduksjon. Melkekvote. Jaktrettigheter samt fiskerett i Orkla.

Orkland - Orkdal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Eiendommen har en solrik og usjenert beliggenhet ca. 4 km fra Svorkmo sentrum, ca. 1 times biltur fra Trondheim og ca. 20 minutter fra Orkanger. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 1.724 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 63 dekar fulldyrket, ca. 1 dekar innmarksbeite, ca. 1.434 dekar produktiv skog, ca. 200 dekar annet markslag og ca. 26 dekar vei/tun/vann/annet. Grunnkart og NIBIO gårdskart følger vedlagt. Videre følger hovedtallene fra skogbruksplanen. I følge selger er det tatt ut ca. 1.000 kubikk etter at skogbruksplanen ble utarbeidet i 2019.

Jakt- og fiskerettigheter

Jakt: Eiendommen er medlem i Midtre Orkland grunneierlag som sokner under Midtre Orkdal storviltvald. Grunneierlaget består av 3 forskjellige jaktfelt som tilsammen utgjør ca. 30.000 dekar. Berbuslykkja jaktområde, som er et av de tre jaktfeltene, er grunneiernes jaktområde. De to andre leies ut. Berbuslykkja jaktområde ble i 2023 tildelt 3 elg og 6 hjort, men tildelingene vil variere fra år til år. Grunneierlaget er ansvarlig for fordelingen mellom jaktfeltene og arealer legges til grunn for utbyttefordelingen mellom grunneierne. Grunneierne får kjøpe kjøtt til en redusert pris, men får også utbytte fra jaktområdene som leies ut. I tillegg selges det småviltkort til grunneierne som gir grunneierne anledning til å jakte på hele grunneierlaget. I tillegg til jakt på storfugl har det p.t. vært 1 rådyr pr. jaktkort. For ytterligere informasjon om jakta, ta kontakt med formann i grunneierlaget Ole Gunnar Opøyen, tlf. 95196633.
Fiske: Eiendommen har fiskerett og strandlinje mot lakseelven Orkla, se NIBIO gårdskart. Fiskerettigheten består av i alt 2 eksklusive fiskevald (vald 2 og 3, se vedlagt kart) og 1 fiskevald som inngår i et fellesvald (vald 1, se vedlagt kart). Vald 2 er ikke utleid. Vald 3 er utleid for en periode på 5 år, hvorav 2 år gjenstår, se vedlagt leieavtale dat. 31.10.20. Vald 1 inngår i et fellesvald der andelen for nærværende eiendom utgjør 29,63%. Utbyttet har erfaringsvis vært i størrelsesorden kr. 1.200,- pr. år. For ytterligere informasjon om fellesvaldet, ta kontakt med Jens Opøien, tlf. 91837196.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i ca. 1880, BRA ca. 431 kvm):
Tradisjonell Trønderlån oppført i 2 etasjer m/kaldloft og kjeller. Veggkonstruksjonen er hovedsakelig oppført laftet tømmer som er utvendig kledd med stående panel. Tilbygd del på sørenden er oppført i bindingsverk. Etasjeskiller er i trebjelkelag. Bygningen er fundamentert på en mur av gråstein (kjeller under deler av våningshuset). Vinduer er i koblet utførelse og taket er tekket med profilerte metallplater. Bygningen er utstyrt med brannvarslingsanlegg. Oppvarming: Elektrisitet og vedfyring. Viser til vedlagt landbrukstakst, tilstandsrapport, planskisser og egenerklæring.
Hoveddel:
1. etg: Gang, mellomgang, bad, kjøkken og stue.
2. etg: Gang, mellomgang, loftstue og 6 soverom.
3. etg: Mørkeloft/kaldloft.
Kårdel/utleiedel:
1. etg: Vindfang, bad, kjøkken, spisestue og stue.
2. etg: Gang og 4 soverom.
3. etg: Mørkeloft/kaldloft.

REDSKAPSHUS/VERKSTED (oppført i 2015, grunnflate ca. 384 kvm):
Bygningen er oppført i bindingsverk over støpt plate i betong. Taket er tekket med Dekra og vinduer er i 2-lags isolerglass. Innhold: Isolert stall på ca. 60 kvm m/3 stallbokser og salrom, redskapslager på ca. 204 kvm m/2 isolerte leddporter på hhv 4 og 5 meters høyde (mesanin over deler av redskapslageret) samt isolert gårdsverksted med en isolert leddport på 4 meters høyde. Bygningen har innlagt vann og strøm. Bygningen er utstyrt med brannvarslingsanlegg. Viser til vedlagt landbrukstakst samt byggetillatelse. 

DRIFTSBYGNING I (oppført i 2011, grunnflate ca. 570 kvm):
Bygningen er et produksjonsbygg for konsumegg som er oppført i stålkonstruksjoner og isolerte Sandwichelementer over støpt plate i betong. Taket er tekket med profilerte metallplater (som er montert på takelementene) og vinduer er i 2-lags isolerglass. På utsiden av bygningen er det oppført 2 kraftforsiloer. Innhold: Gårdsbutikk, gang, sanitærrom, sluse, pakkerom, kjølerom og produksjonsrom på ca. 470 kvm m/Aviar innredning for frittgående høns samt transportbånd for gjødsel. Produksjonsrommet er utstyrt med et helautomatisk for- og vannforsyningssystem. Pakkerommet er utstyrt med en pakkelinje (pakkemaskin, gjenomlysingsmaskin etc.). Storkvikne Gård AS, org. nr. 924 846 496, der selger av eiendommen eier 100% av aksjene leaser pakkelinjen i tillegg til en bil (Toyota Proace), se vedlagte leasingavtaler med avtalenummer 740431, 740432 og 741691. Aksjene i Storkvikne Gård AS medfølger i salget av eiendommen og aksjeverdien settes til pålydende kr. 30.000,-. Samtlige rettigheter og forpliktelser i selskapet overføres til ny eier/kjøper av gården fra overtakelsestidspunktet, hvilket også gjelder leasingavtalene. Vedlagt følger årsregnskap for Storkvikne Gård AS for hhv 2021 og 2022.  Bygningen er utstyrt med brannvarslingsanlegg. Viser til vedlagte tegninger samt landbrukstakst.

DRIFTSBYGNING II (oppført i 2018, grunnflate ca. 570 kvm):
Bygningen er en driftsbygning for ammedyr/storfe som er oppført i stålkonstruksjoner og isolerte Sandwichelementer over støpt grunnmur i betong. Taket er tekket med profilerte metallplater (som er montert på takelementene) og vinduer er i 2-lags isolerglass. Innhold: Kontrollrom/kontor, sanitærrom og husdyrrom for ammedyr (løsdrift) m/60 liggebåser, 3 fødebinger, småkalvavdeling m.v. Isolert leddport med 4 meters høyde for inn-/utkjøring i forbindelse med foring, dyrelevering etc. Fraukjeller m/pumpesjakt og gjødselluke for omrøring. Bygningen er utstyrt med brannvarslingsanlegg. Viser til vedlagte tegninger samt landbrukstakst.

STABBUR (oppført i ca. 1880, grunnflate ca. 50 kvm):
Stort stabbur i 2 1/2 etasje som er oppført i laftet tømmer. Åpen fundamentering på pilarer av betong. Taket er tekket med Dekra og vinduer er i enkle glass m/sprosser. Innlagt strøm.

ANDRE BYGNINGER:
2 små uthus ved gårdstunet samt en tømmerkoie i utmarka som er utstyrt med en liten vedovn. 2 mindre buehaller medfølger ikke i handelen. Tømmerkoia er ikke inspisert av megler.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanen i et område med "LNFR-arealer for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende". Over eiendommen går det høyspenttraseer (se faresoner merket med rød skravur i plankartet), videre er et lite område avsatt til "Hensyn landbruk" (sort skravur i vedlagt plankart).  En mindre del av utmarka ligger i et naturvernområde, se vedlagt kart der naturvernområdene er merket med rød skravur (områdene er merket med sorte ruter i kommuneplankartet). Viser til vedlagte planoppysninger tilsendt fra Orkland kommune samt kommuneplankart m/tegnforklaringer. Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2022.2034 fås v/henv. megler.

Konsesjon og odel

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med ansvarlig megler.

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent av noen av de odelsberettigete ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen for den faste eiendommen og odelstaksten når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 10% av kjøpesummen for den faste eiendommen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen har blir satt lavere enn kjøpesummen for den faste eiendommen. Dersom tapet blir større enn tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger, samt øvrige utgifter i forbindelse med et evt. krav om odelsløsning, herunder et evt. tap av påløpte utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre skjer alle påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. Dersom eiendommen er blitt forringet grunnet manglende vedlikehold, og dette må antas å ha fått betydning for odelstaksten, reduseres nærværende odelsgaranti tilsvarende den forringelse som skyldes det manglende vedlikehold. Dersom kjøper har hogd ut skog i perioden fra overtakelse til rettskraftig odelstakst foreligger, reduseres garantiansvaret tilsvarende det nettobeløp (før skatt og skogavgift) som kjøper har innvunnet ved lik hogst. Dersom kjøper begjærer overskjønn uten selgers skriftlige samtykke og overskjønnet blir satt lavere enn underskjønnet, kan kjøper ikke kreve dekket annen differanse enn forskjellen mellom salgssummen og underskjønnet. Odelssøksmål må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd. fra tinglysing av skjøtet.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om arealstørrelser på bebyggelsen er hentet fra landbrukstakst og tilstandsrapport.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 92
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5059
  • Kommuneområde: Orkland - Orkdal
Les mer