Rennebu - Idyllisk småbruk på 384 dekar, hvorav 41 dekar fulldyrket. Jaktrettigheter samt fiskerett i lakseelven Orkla.

Rennebu
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Voll, ca. 15 km fra kommunesenteret Berkåk. Kjøretiden til Trondheim er ca. 1 time og 20 minutter. Solrikt gårdstun som er omgitt av et vakkert kulturlandskap. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 384 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 41 dekar fulldyrket, ca. 261 dekar produktiv skog, ca. 77 dekar annet markslag og ca. 5 dekar tun/vei/vann/annet. Eiendommen består av i alt 5 parseller, se NIBIO gårdskart.

Jakt- og fiskerettigheter

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen sokner til 4 grunneierlag (Ilfjellet grunneierlag, Ilbogen sameie, Nerskogen grunneierlag og Ramsfjell grunneierlag). Det er anledning for grunneiere å kjøpe grunneierkort for småvilt. I tillegg er det jaktrett på storvilt. For området fra Levra og østover leier grunneierne ut sin jaktrett til Ramsfjell grunneierlag som administrerer jakta, men grunneierne har førsterett til å delta på storviltlaget. For ytterligere informasjon om jakta, ta kontakt med Jakob Gunnes i Ramsfjell grunneierlag, tlf. 91347435. 
Eiendommen har sammen med naboeiendommen 18/8 en felles fiskerett i lakseelven Orkla. Nærværende fiskerett inngår i Voll/Moan elveierlag. Overenskomst av 23.09.1987, oversikt over andelshavere i 2018 samt jordskifte tingl. 14.02.2011 m/partsliste og vedtekter for Orkla elveierlag følger vedlagt. For ytterligere informasjon om fiskerettigheten samt Voll/Moan elveierlag, ta kontakt med Mikkel Voll Stokkli som er formann i Voll/Moan elveierlag, tlf. 92230749.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1833, tilbygd på 1930-tallet, p-areal/BRA: ca. 119/227 kvm):
1. etg:
Overbygd inngangsparti.
Gang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Trapp opp til 2. etasje. Luke til kjeller.
Bad: Epoxy på gulv og baderomsplater på vegger. Servant m/underskap og speil. Wc og dusjkabinett. Vaskemaskin. Varme i gulv.
Kjøkken: Laminatgulv og malte panelplater på vegger. Hvit profilert kjøkkeninnredning m/komfyr og kjøle-/fryseskap. Mikrobølgeovn. Plass til spisebord.
Stue: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Peisovn og varmepumpe.
Stue: Teppe på gulv og panel på vegger.
2. etg:
Gang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Kott med sikringsskap (automatsikringer).
Soverom: Plater på gulv og malte plater på vegger. Kott.
Soverom: Teppe på gulv og malte plater på vegger. Kott.
Soverom: Plater på gulv og malte plater på vegger. Kott.
Soverom: Malt tregulv og malte plater på vegger. Kott.
Loftsrom: Tregulv og tømmer/åpent stenderverk i vegger. Uisolert rom.
Kjeller: Div. boder. Vedkomfyr.

GARASJE:
Frittstående garasje oppført i bindingsverk m/betonggulv. Taket er tekket med profilerte metallplater.

STABBUR:
Tømmerbygning oppført i 1 1/2 etg. over åpen fundamentering på trepilarer. Taket er tekket med profilerte metallplater.

UTHUS:
Bygningen er oppført i tømmer over dels stablesteinsmur og dels trepilarer. Inneholder rom for lagring samt en tresilo. Låve m/utvendig låvebru. Taket er tekket med profilerte metallplater.

FJØSBYGNING:
Bygningen er oppført i tømmer over grunnmur av stablestein. Taket er tekket med betongstein. Bygningen fremstår i særdeles dårlig stand og må betraktes som kondemnabel.

SOMMERFJØS:
Bygningen står oppført ved Hurundsjøveien i skogholtet nord/øst for dyrkamarka. Sommerfjøset er oppført i bindingsverk og er punktfundamentert på stein. Taket er tekket med profilerte metallplater.

Oppvarming våningshus

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe. Energiattest følger vedlagt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanens arealdel i et LNF-område ("LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende"), se vedlagt plankart m/tegnforklaringer samt utdrag fra planbestemmelsene.
Parsellen i Leverdalen (parsellen lengst sør) ligger i en hensynsone landbruk "Gisnadalen og Leverdalen skal opprettholdes som et viktig område for kulturlandskap basert på landbruk", se sort skravur i vedlagt kart. I forslag til ny kommuneplan kommer en av utmarksparsellene (utmarksparsellen nærmes gårdstunet/på nord/øst siden av gårdstunet) i en sikringssone "Område for grunnvannsforsyning (Hurunda vassverk)", se sort skravur i vedlagt plankart, videre blir det registrert faresoner (Flomfare) langs vassdragene, se rød skravur i vedlagt plankart. Komplette beskrivelser og bestemmelser til kommuneplanens arealdel fås v/henv. megler.

Konsesjon og odel

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med ansvarlig megler.

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent av noen av de odelsberettigete ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen for den faste eiendommen og odelstaksten når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 10% av kjøpesummen for den faste eiendommen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen har blir satt lavere enn kjøpesummen for den faste eiendommen. Dersom tapet blir større enn tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger, samt øvrige utgifter i forbindelse med et evt. krav om odelsløsning, herunder et evt. tap av påløpte utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre skjer alle påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. Dersom eiendommen er blitt forringet grunnet manglende vedlikehold, og dette må antas å ha fått betydning for odelstaksten, reduseres nærværende odelsgaranti tilsvarende den forringelse som skyldes det manglende vedlikehold. Dersom kjøper har hogd ut skog i perioden fra overtakelse til rettskraftig odelstakst foreligger, reduseres garantiansvaret tilsvarende det nettobeløp (før skatt og skogavgift) som kjøper har innvunnet ved lik hogst. Dersom kjøper begjærer overskjønn uten selgers skriftlige samtykke og overskjønnet blir satt lavere enn underskjønnet, kan kjøper ikke kreve dekket annen differanse enn forskjellen mellom salgssummen og underskjønnet. Odelssøksmål må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd. fra tinglysing av skjøtet.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra vedlagte tilstandsrapporter.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 18
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5022
  • Kommuneområde: Rennebu
Les mer