Landbrukseiendom på 2.849 daa i Stamnesbugen - Kårbolig, flytebryggeanlegg, naust - Jaktrettigheter

Heim - Hemne
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og fint til i Stamnessundet på Gjengstø i Heim kommune. Dyrkajord og skog/utmark er lettdrevet og ligger i hovedsak i nær tilknytning til tun/bygninger og ved Fv. 6428. Gårdstunet ligger i et område med mye fritidsbebyggelse, samt spredt boligbebyggelse og øvrige gårdsbruk. Det er ca. 12 km til Svanem hvor det er barnehage og 1-7 skole. Til kommunesenteret på Kyrksæterøra er det 27 km. På Kyrksæterøra finner man de fleste offentlige tjenester, skole, videregående skole, idrettsanlegg, kulturhus, samt et rikt tilbud av nærings, handels, service og industribedrifter.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

flg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 2849,3 dekar fordelt på 7 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 133,7 dekar
Innmarksbeite ca. 16,9 dekar
Produktiv skog ca. 1.083 dekar
Annet markslag ca. 1.584,3 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 31,4 dekarI
Sum arealer: ca. 2.849,3 dekar

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen er medlem av Stamnesdalen grunneierlag. Selger opplyser at eiendommen har jaktrett på ca. 3.500 dekar og at det er mulighet for jakt på både hjort, rådyr og elg. Ut i fra arealgrunnlaget er det 6 hjort, 6-8 rådyr og 1/3 andel i 2 elg.
Ta kontakt med megler for nærmere info om jakt.

Innhold og standard

Det er følgende bebyggelse på eiendommen:
- Våningshus
- Kårbolig
- Driftsbygning
- Redskapshus
- Dobbelgarasje
- Uthus
- Stabbur
- Naust
- Fjøs/Lagerbygning

Våningshus:
Byggeår: 1890. Påbyg i 1980
Areal: Grunnflate på ca. 141 kvm.

Tradisjonelt våningshus i 2 etasjer med kjeller under deler av huset. Oppført i tømmer/bordkledd med påbygg i bindingsverk. Isolerte bjelklag i etasjeskiller, isolert/etterisolert etter 1980 standard. Fundamentert på støpt mur/plate. Taket er tekket med plater. 2 lags H-vinduer. 2 murpiper 5 ildsteder, varmepumpe, gulvvarme på baderom. Huset er tidligere benyttet til 2 boenheter, men fremstår nå med 1 boenhet som er godt fumksjonel og har vanlig god bostandard. Huset er nylig oppgradert/restaurert innvendig med kjøkken og baderom m.v. Bygningen er nymalt utvendig og fremstår som i god stand. Det er pent opparbeidet hage og grøntareal i tilknytning til huset, og tunet for øvrig.

Inneholder:
1. etasje: gang, bad, kjøkken med spiseplass, to stuer, gang og bad.
2. etasje: gang, 6 soverom, mellomgang, stue og garderoberom
Kjeller: gang, kontor, vaskerom og 3 boder

Kårbolig:
Byggeår: 2010
Areal: Grunnflate på ca. 104 kvm.

Bolighus i 2 etasjer med krypkjeller. Oppført i bindingsverk med profil bordkledning, isolerte bjelklag/isolert etter byggeårets standard (tek 10). Fundamentert på støpt mur/ringmur/plate/krypkjeller med ventiler. Taket er tekket med Decra. 3 lags vinduer/termopanglass. 1 murpipe 1 ildsted, varmepipe. Gulvvarme baderom.Huset fremstår som nytt og har tidsriktig og moderne bostandard. Det er meget pent opparbeidet hage og grusbelagt/singelstein tun. Kårboligen ligger ca. 100-150 meter øst for hovedtunet på gården, med fin beliggenhet og god utsikt mot båthavna og Stamnessundet.

Inneholder:
1. etasje: gang, vaskerom, bad, soverom, kjøkken og stue.
Loft: gang, 2 soverom, toalett og loftstue/soverom.

Driftsbygning:
Byggeår: 1978. Ombygd innvendig i 2013
Areal: Grunnflate på ca. 400 kvm.

Driftsbygningen er oppført i betong/leca mur fjøskassen med isolert himling. Silobygg oppført i bindingsverk uisolert. Fundamentert på støpt mur, møkkjeller med søyler/dragere støpt dekke/plate/spalteplank-element i fjøsarealet. Støpt plate og 3 stk betongsiloer 8/5 meter med forsentral, adkomst via betongbru for fylling av siloer. Taket er tekket med plater/lysplater. 2 lags fjøsvinduer. El-skap automatsikringer og lagt inn ny belysning
Inneholder: Forbrett, 2 binger med plass til 10 større dyr i hver, og 4 binger med plass til 6 kalver/ungdyr i hver binge. Det er oppforing av foringskalver til okser plass til ca. 40 dyr. Reime fronter og spaltebinger. Vaskerom og kontor/garderobe. Forsentral med siloer. Stålplater i himling. Malt betong på vegger. Bygningen ble i 2013 ombygd/oppgradert innvendig fra melkproduksjon/båser og tilpasset kjøttproduksjon, ytterligere oppgradering utvendig fra 2016. Bygningen er i vanlig god stand og har god nytteverdi/fremstår som hensiktsmessig for sitt bruk.


Redskapshus:
Byggeår: 1990
Areal: Grunnflate på ca. 162 kvm.

Oppført i bindingsverk uisolert, fundamentert på støpt plate/ringmur. Skyveporter med 3,80 m porthøyde. Taket er tekket med plater. Ikke innlagt strøm.
Brukes til lager av maskiner og redskap.

Dobbelgarasje:
Byggeår: 2005
Areal: Grunnflate på ca. 81 kvm.

Oppført i bindingsverk uisolert, fundamentert på støpt plate/ringmur. Enkelt glass vinduer. Taket er tekket med plater. Innlagt strøm. To leddporter i front.

Saghus/uthus:
Byggeår: 1980
Areal: Grunnflate på ca. 90 kvm.

Oppført i bindingsverk uisolert, fundamentert på støpte pillarer/plank/tregulv. 1 rom/areal. Taket er tekket med plater. Slagporter/dører. Brukes av selger til lager.

Stabbur:
Byggeår: Ukjent. Flyttet og oppgradert i 2002.
Areal: Grunnflate på ca. 25 kvm.

Tradisjonelt stabbur i 2 eteasjer, 1 rom i hver etasje. Oppført i tømmer/bordkledd uisolert, fundamentert på støpt mur/plate. Enkelt glass vinduer. Taket er tekket med papp.

Sjøbod/Naust:
Byggeår: 2022
Areal: Grunnflate på ca. 60 kvm. Isolert hemsrom på ca. 30 kvm.

Sjøbod/naust oppført i bindingsverk med isolert oppholdsrom på loftet. For øvrig fundamentert på støpt plate og ringmur. Innlagt strøm og internett.
Inneholder: to naustrom og innredet loftsrom.

Småbåthavn/kai i god stand, betongkai, landgang og utlegg/pirer fra kongensvoll plast. Utleie av ca. 40 båtplasser. Det er opparbeidet stort uteområde/oppstillingsplass i tilknytning til marinaen/sjøboden/naustet.

Fjøs/Lagerbygning:
Byggeår: 1980 tallet
Areal: Grunnflate på ca. 120 kvm.

Bygningen er oppført i bindingsverk med isolert fjøskasse ca. 50 m2. Fjøskassen har møkkjeller og tidligere spalter, nå betonggulv og lagerplass. For øvrig fundamentert på støpt plate/mur/plansilo, plank/tregulv over plansilo, plansilo/underetasje nyttet til lagerplass av redskap/diverse. Taket er tekket med plater. Slagporter. Innlagt strøm. Brukes av selger til vinterlagring av båter.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring

Reguleringsforhold

Deler av eiendommen ligger i regulert område og deler ligger utenfor regulert område iflg. Heim kommune.
Det er følgende Reguleringsplaner på eiendommen:
- Reguleringsplan med bestemmelser for Vedberget (fritidsbebyggelse)
- Reguleringsplan med bestemmelser for Stamnesdalen (Anlegg for idrett og sport, Motocrossbane)
- Stamnesbugen strandplan

Det er 4 usolgte hyttetomter i Vedberget hyttefelt som er opparbeidet med vann, avløp og strøm som medfølger i handelen.

Deler av eiendommen som ligger utenfor regulert område er i kommuneplanens arealdel avmerket som:
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
- Faresone for Flomfare, Høyspenningsanlegg og Ras - og skredfare
- Råstoffutvinning (masseuttak/steinbrudd)

Se vedlagt plankart med tegnforklaring som finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen
skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra Heim kommune og  landbrukstaksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 35
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5055
  • Kommuneområde: Heim - Hemne
Les mer