Gårdsbruk på idylliske Helgelandskysten - Totalt 1.776,6 daa hvorav 468 daa er dyrka jord

Alstahaug
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Beliggenhet

Eiendommen ligger idyllisk til på øya Mindland, sør i Alstahaug kommune. Gården ligger i et flatt terreng med god havutsikt mot fastlandet og meget gode solforhold. Det er god fergeforbindelse som er en del av kystriksveien på Helgeland. Ca 12 min. til Tjøtta. Her er det kolonialbutikk, barne- og ungdomsskole. Skoleskyss med ferge om morgenen, hurtigbåt på ettermiddagen. Videre ca 4 mil til kommune- og regionsenteret Sandnessjøen. Regionsenteret har et godt utbygd lokaIsykehus og handelsentrum. Fra Tjøtta er det i underkant av 3 mil til flyplassen i Sandnessjøen.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 1 776,3 dekar fordelt på 11 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 468,6 dekar
Overflatedyrka jord ca. 12,6 dekar
Innmarksbeite ca. 130,8 dekar
Produktiv skog ca. 80,5 dekar
Annet markslag ca. 1.046,5 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 37,3 dekar
Sum arealer: ca. 1.776,6 dekar

Melkekvote

Det er i dag melkekvote på gården, ca. 270.000 liter som ikke medfølger i handelen. Kvoten er lagt ut for salg. Det er en forutsetning for handelen at landbruksdirektoratet godkjenner salget av melkekvoten.

For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:
www.landbruksdirektoratet.no
www.melkekvoter.no

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

Det er følgende bygninger på gården:
- Våningshus
- Driftsbygning
- Eldre driftsbygning
- Redskapshus
- Hytte

Våningshus:
Byggeår: 1896. Modernisert/ombygget i 1970, 1980 og i perioden 2001-2023. Leiligheten i 2 etg. påbegynt i 2013 og er nå ferdig.
Areal: Bruttoareal på ca. 396 kvm.

Bygningen er oppført i tømmer og bindingsverk på grunnmur i betong med fyllstein. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med stålplater. Vinduer av typen koblede og isolerglass. To vinduer i en av stuene er fra 2014.
Boligen inneholder:
Kjeller: Kjeller under ca halvparten av arealet. Inneholder boder og grovkjøkken.
1. etasje: Inngang, gang, kjøkken, dagligstue, to finstuer, vaskerom og bad. Liten klesbod og trapperom til andre etasje.
2. etasje: Egen leilighet med 2 soverom, gang, bad, stue med kjøkkenkrok. I tillegg trapperom, gang og 6 soverom.

Driftsbygning:
Byggeår: 1970. Tilbygg i 1990. Modernisert i 2006.
Areal: Bruttoareal på ca. 600 kvm.

Driftsbygningen er bygd for melk og kjøttproduksjon. Oppført i reisverk med underliggende gjødselkjeller. Kledd utvendig med plater. Taket er tekket med metallplater. Melkeproduksjonen foregår i båsfjøs med 21 båser på begge sider. I tilbygget er det 2 binger, samt stakker for spekalver.
Moderne melkeanlegg med melkeledning i stål. 42 uttak. Skinnebane med 6 organ og milkmastere. Automatvasker. Takmontert kraftforvogn.

Inneholder:
Kjeller: Ca 550 kubikk lagringsvolum i flg eier.
1. etasje: Driftsbygning ca 400 kvm, tidligere plansilo, nå ungdyrfjøs og forsentral ca 200 kvm. Innvendige mål, oppgitt av eier

Eldre driftsbygning:
Byggeår: 1921
Areal: Bruttoareal på ca. 384 kvm.

Eldre driftsbygning oppført i to etasjer. Ikke kjeller under, da gjødsla ble tatt ut gjennom dør i gavlvegg. Vegger oppført i betong, innvendig teglstein som er pusset. Flere sprekkdannelser i veggene. Låven er konstruert som heiselåve. Utvendig kledd med trekledning. Nytt tak i stålplater lagt i 2003. Solig låvegolv, kan kjøre inn med mindre traktorer. Brukes til ved- og redskapslager. Låvebro i betong. Husdyrrommet er ikke i bruk.

Inneholder:
1. etasje: Stall med to hestebokser, ellers står den tom.
2. etasje: Lager

Redskapshus:
Byggeår: 1980
Areal: Bruttoareal på ca. 252 kvm.

Bygningen er oppført i trekonstruksjoner med støpt golv og ringmur. Uisolert. Stålplater til kledning på vegger og tak.
Lysplater i tak. Takplatene utvendig malt samme år som taket på våningshuset. 54 kvm av bygget er isolert og brukes til verksted. Brannplater på veggene. 3 skyveporter og 2 vippeporter i front mot gårdstunet. Dør inn i verkstedet.

Hytte:
Byggeår: Ca. 1940. Modernisert på 1980 tallet.
Areal: Bruttoareal på ca. 40 kvm.

Hytta er oppført i reisverk. Kledd utvendig med stående kledning. Det ble skiftet kledning og vinduer i 2021.

Inneholder:
To soverom og stue med kjøkkenkrok.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe "luft til luft"

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Alstahaug kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som:
- LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv,Nåværende
- Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende
- Fiske,Nåværende
- Hensyn reindrift
- Fritidsbebyggelse,Nåværende

Deler av eiendommen ligger i regulert område. Reguleringsplan med bestemmelser for ferjeleie - Mindtangen.

Reguleringsplan med bestemmelser samt Kommuneplankart finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen
skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra Nibio gårdskart og landbrukstaksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 80
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 18
  • Fylkesnavn: Nordland
  • Kommunenummer: 1820
  • Kommuneområde: Alstahaug
Les mer