Busetgrenda/Budalen - Småbruk på 771 dekar med 2 setervoller, den ene ligger i Synnerdalen. Jakt- og fiskerettigheter.

Midtre Gauldal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Busetgrenda, et vakkert område med skog og kulturlandskap mellom Kotsøy og Budalen. Herfra er det ca. 20 km til kommunesenteret Støren og ca. 1 1/2 times biltur til Trondheim. Eiendommen har 2 setervoller i Synnerdalen med nærhet til Forollhogna nasjonalpark. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 771 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 45 dekar fulldyrket jord, ca. 3 dekar overflatedyrket, ca. 6 dekar innmarksbeite, ca. 429 dekar produktiv skog, ca. 279 dekar annet markslag og ca. 9 dekar annet/gårdstun. Eiendommen har ca. 700 meter strandlinje mot lakseelven Bua.
NIBIO gårdskart følger vedlagt. Eiendommen har en setervoll som ligger i Budalen landskapsvernområde i Synnerdalen (Busetvollan 71) med nærhet til Forollhogna nasjonalpark og en setervoll som ligger på utmarksparsellen lengst sør (Enoddveien 1022), se vedlagte kart.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Jakta administreres av et privat jaktlag som består av flere grunneiere. Jaktområdet består av i alt ca. 20.000 dekar og tildelingen inneværende år utgjør 7 elger, tildelingen vil variere fra år til år. I tillegg jaktes det hjort i området og det er anledning til å søke om reinsjakt. Eiendommen er også medlem av Buseth, Bogen og Kjelden grunneierlag. For ytterligere spørsmål om jakt og grunneierlag, ta kontakt med formann i grunneierlaget Helge Idar Bjerkset, tlf. 90983887.
Eiendommen har fiskerett i lakseelven Bua. Rettigheten gjelder kun der eiendommen har strandlinje mot elva. Selger opplyser at det foreligger en uskreven regel mellom grunneierne om at hver av grunneierne har rett til selv å fiske fra sine respektive eiendommer.

Innhold og standard

GÅRDSTUN:

Våningshus (oppført på plassen i 1913, men tømmeret er av eldre dato, P-areal/BRA ca. 174/241 kvm):
1. etg: Gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue og TV-stue.
2. etg: Gang og 6 soverom.
3. etg: Stort loft m/tregulv og vinduer i gavlvegger.
Kjeller: Grovkjeller m/div. boder. Varmtvannsbereder.

Driftsbygning (oppført ca. 1955):
Bygningen har vært brukt til melk- og kjøttproduksjon som opphørte i 2001. Innhold 1. etg: Fjøsgang, husdyrrom m/forbrett,13 båser for storfe og 1 båsplass for hest, melkerom m/rørmelkeanlegg, melketank m.v., sauefjøs og forsentral. 3 siloer i tre. Stor låve m/utvendig låvebru. Fraukjeller m/gjødselport under husdyrrommet. Bygningen har innlagt vann og strøm.

Uthus I (ukjent byggeår):
Bygningen er oppført i 2 etasjer og inneholder redskapsboder, vognbod og garasje. Låve m/utvendig låvebru.

Uthus II (ukjent byggeår):
Tidligere verksted som er oppført i 1 etasje. Bygningen står oppført på nordsiden av gårdstunet, ved dyrkamarka.

SETER I (Busetvollan 71, Synnerdalen):

Seterbu (oppført i 2009):
Bygningen inneholder gang, vaskerom, 2 soverom, bod og stue m/kjøkken. Oppført i isolert bindingsverk på pilarer. Taket er tekket med torv og vinduer er i 2-lags isolerglass.

Seterfjøs (oppført i 1980):
Bygningen inneholder et fjøsrom m/båser. Oppført i bindingsverk på pilarer. Taket er tekket med profilerte metallplater. 

Uthus:
Bygningen er oppført dels i tømmer og dels i bindingsverk. Inneholder redskapsbod og vedbod. Taket er tekket med torv. 

SETER II (Enoddveien 1022,  "Langdalsvollen"):

Setervollen ligger på den sørligste utmarksparsellen og består av 3 gamle tømmerbygninger.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus: Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Kommuneplanens arealdel gjelder for området. Eiendommen ligger i en LNFR-område. Det er utarbeidet en ny plan for området. Planen har nettopp vært ut på høring. Viser til vedlagt utsnitt av plankart samt utdrag fra bestemmelsene. Komplette bestemmelser og beskrivelser til planen fås v/henv. megler.  Den ene setervollen (Busetvollan 71) ligger i Budalen landskapsvernområde med de begrensninger som følger derav, se vedlagt fredningsvedtak tingl. 10.01.02 samt kart som viser grenser for landskapsvernområde og nasjonalpark (grønn skravur med ulik grønnfarge).

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende
grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset og den nyeste seterbua på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 282
  • Bruksnummer: 4
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5027
  • Kommuneområde: Midtre Gauldal
Les mer