Husbysjøen/Sørfjorden - Gårdsbruk på 662 dekar, hvorav ca. 31 dekar fulldyrket. Årlig leieinntekt ca. kr. 228.500,-.

Indre fosen - Rissa
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved et lite boligområde innerst i Sørfjorden. Herfra er det ca. 500 meter til Mælan skole (barne- og ungdomsskole), ca. 400 meter til dagligvarebutikk og ca. 5 km til vakre Råkvåg. Utmarksområdene består av vakker natur med rike jakt- og fiskemuligheter. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 662 dekar, hvorav ca. 31 dekar fulldyrket, ca. 1 dekar innmarksbeite, ca. 191 dekar produktiv skog, ca. 422 dekar annet markslag og ca. 17 dekar tun/vei/annet areal. Eiendommen grenser både mot Osaelva, Skjellevasselva og Skjellevatnet. Viser til NIBIO gårdskart.
Fulldyrket mark og innmarksbeite er p.t. utleid for kr. 3.500,- pr. år, jfr. vedlagt jordleieavtale dat. 26.03.16. Jordleieavtalen er oppsigelig dersom kjøper av eiendommen ønsker å oppfylle driveplikten selv.

Jakt

Jakt- og fiskerettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen har rett og plikt til å være medlem i Sørfjord og Øyan utmarkslag, jfr. vedlagt jordskifte tingl. 13.01.00. Utmarkslaget organiserer jakt og fiske, fordeler utbytte m.m. og er oppdelt i 2 jaktlag. Nærværende eiendom tilhører Øyan jaktlag. Ytterligere informasjon om jakta fås v/henv. formann i jaktlaget Erling K. Pedersen, tlf. 99523923. 
Videre har eiendommen andeler i Osaelva og Tverrelva, jfr. vedlagt jordskifte tingl. 17.12.08.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS:
1. etg: Vindfang, vaskerom, wc, bad, kjøkken, stue, mellomgang og 4 soverom. Altan og terrasse.
2. etg: Gang, 2 soverom og div. kott.
Kjeller: Vaskerom m/brannsentral, bad, badstue (kan demonteres), kjellerstue, soverom og 2 boder.  
Sokkelleilighet: Bad, kjøkken, stue og 2 soverom.
Div. malingsarbeider er utført i sokkelleiligheten etter at bildene ble tatt. 
Planskisser av våningshuset følger vedlagt.

KÅRBOLIG:
1. etg: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Veranda.
Loft: Trapp opp til loft for lagring.
Kjeller: Kjellerstue og div. boder.
Planskisser av kårboligen følger vedlagt.

DRIFTSBYGNING:
1. etg: Husdyrrom m/spaltegulv, liggebåser og forbrett. I tillegg forsentral, lager og teknisk rom m/brannvarslingsanlegg, sikringsskap m.v.
2. etg: Stor låve m/utvendig låvebru.
Kjeller: Fraukjeller m/2 portåpninger.
Bygningen er oppført i bindingsverk over grunnmur av dels betong og dels betongstein. Taket er dels tekket med profilerte metallplater og dels bølgeeternitt. Innlagt vann og strøm. Brannvarslingsanlegg. 
Div. tegninger av driftsbygningen følger vedlagt.

REDSKAPSHUS:
Praktisk redskapshus m/6 skyveporter, 1 bilgarasje m/loft  samt et verksted m/smøregrav (smøregraven tilfredsstiller ikke dagens krav. Fyrrom m/flisfyringsanlegg samt flislager. Bygningen er oppført i bindingsverk (...og noe leca) over støpt plate i betong. Taket er tekket med profilerte metallplater. Innlagt strøm. 

GÅRDSSAG:
2 sirkelsager og 1 høvel. Elektrisk drift. Bygningen er oppført i bindingsverk. Taket er tekket med profilerte metallplater. Brannvarslingsanlegg. Innlagt strøm. Gårdssaga har ikke vært i bruk på ca. 10 år. 

DUKKESTUE.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 0 kvm

BRA-i totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-e totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.

TBA totalt:

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus: Elektrisitet (blant annet vannbåren varme via radiatorer m/varmeanlegg/-sentral i kjeller). Våningshuset er utstyrt med varmepumpe. Flisfyringsanlegget i redskapshuset har ikke vært i bruk i de senere år. Vedlagt følger faktura dat. 18.09.08 for utbedringer av flisfyringsanlegget. Vedlagt følger faktura dat. 14.08.15 for utskifting av sirk. pumpe for varmeanlegget og faktura dat. 11.07.22 for reparasjon av varmeanlegg og kjølerom.
Kårbolig: Elektrisitet og vedfyring. Kårboligen er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNF-område "Ny spredt bolig-, ervervs, og fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring tillates ikke. Eksisterende, tidligere godkjent
spredt bolig, ervervs, og fritidsbebyggelse inngår i planen. Gjenoppbygging av slik bebyggelse etter brann tillates. Byggearbeid, herunder
påbygg/tilbygg på bestående bygninger og garasjer/uthus kan tillates etter ordinær byggesøknad.
Bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom kan tillates hvor formålet ikke er til hinder for landbruksdriften etter landbruksmyndighetens
skjønn og hvor tiltaket ikke innebærer fradeling av eiendommen. Fradeling av eksisterende gårdsbebyggelse til boligformål kan godkjennes der det
foreligger avtale om videresalg av restarealer (landbruksarealer) til andre bruk i drift som godkjennes av landbruksmyndigheten etter jordloven."
Videre ligger utmarksparsellen i et båndlagt område "Nedslagsfelt drikkevann" og i et restriksjonsområde "Reindriftsområde". I tillegg ligger deler av utmarksparsellen i et vernskog-område, jfr. vedlagt kart (sort skravur).
Kommuneplan m/tegnforklaringer og bestemmelser følger vedlagt.

Odel - Konsesjon

Det påhviler ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET OG KÅRBOLIGEN PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OG KÅRBOLIGEN OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges av et dødsbo og at selger har begrenset kunnskap om eiendommen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 155
  • Bruksnummer: 8
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5054
  • Kommuneområde: Indre fosen - Rissa
Les mer