Kristiansund - Dalen sauegård i Omsundet på Frei - Ca. 706 dekar - Sauefjøs fra 2014 - Naust

Kristiansund - Frei
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Velkommen

Velkommen til Dalen sauegård som ligger sentralt til i Kristiansund. En landbrukseiendom med sauefjøs, låve og tre redskapshus. Eiendommen er på totalt ca. 706 daa hvorav ca. 45 dee er fulldyrket. Meget sentral beliggenhet med kort vei, ca. 15 min.  til Kristiansund sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand (ca. 500 meter) til sjøen med bla. eget naust, badeplass og muligheter for maritime fritidsaktiviteter. Det er mulig å kjøpe med besetning og driftsløsøre.

Beliggenhet

Dalen gård ligger sentralt til i Omsundet på Frei. Kort vei (ca. 15 min) til Kristiansund sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand (ca. 500 meter) til sjøen med bla. eget naust, badeplass og muligheter for maritime fritidsaktiviteter.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen er iflg. Nibio gårdskart på ca 706 daa. fordelt på følgende:

Fulldyrket jord daa 45,7
Overflatedyrket jord daa 5,1
Innmarksbeite daa 24,1
Produktiv skog daa 66,1
Annet markslag daa 553,8
Bebygd, samf., vann, bre daa 11,3

Sum arealer: daa 706,1

Dyrket mark:
Iflg. NIBIO gårdskart angis arealer til 45,7 mål fulldyrket jord, 5,1 mål overflatedyrket jord og 24,1 mål innmarksbeite. De dyrkede arealer ligger stort sett samlet tundt bebyggelsen.

I tillegg leier selger areal med flere naboer i område, tilsammen ca. 150 mål dyrket jord. Leieavtalene er kortsiktige, muntlige avtaler.

Skog:
Iflg. NIBIO gårdskart er arealet produktiv skog 66,1 mål. Skogsarealet er oppdelt i 5 teiger.

Jakt

Jaktrett på egen eiendom. Jaktrettshaverne i kommunen er organisert i 10 jaktvald som styres av Kristiansund Hjorteviltområde (KHO). Dalen gård ligger under jaktvald 9 Omsundet - Kvalvik.

Naust:
Festekontrakt tinglyst 19.05.1909 med dagboknr. 900049. Festekontrakten er uoppsigelig og festeavgiften er betalt en gang for alle. Festekontrakten finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:
Driftsbygning, låve, 3 lager/redskapshus og
naust. Det har tidligere vært et våningshus og et
stabbur på eiendommen som ble revet i
2010/2011.

Driftsbygning:
Byggeår 2013/2044. Bruttoareal på ca. 270 kvm.
Driftsbygning for sau, dimensjonert for ca 360 dyr. Bygningen er oppført med stål i bæring på støpt betong. Gjødselkjeller under deler av bygningen (vannblandet gjødsel 300 kbm, 60 lass), gulv av plastrister og strekkmetall. Forbrett med islandshekkløsning. To kraftforautomater. Kledd utvendig med royalimpregnert kledning på vegg og tak. Naturlig ventilasjon. Bygningen er arkitekttegnet av Solem Arkitektur.
Bygningen inneholder: sauefjøs, gang/garderobe, bad med dusj og wc, kontor med kjøkkenkrok og innredet rom på hems (brukt til overnatting under lamming)

Låve:
Byggeår ukjent, trolig slutten av 1800 tallet.
Inneholder: gang, kjøkken og oppholdsrom. Diverse lagringsrom, garasje og verksted.

Lagerbygg:
Byggeår: ca. 2008
Brukes ifbm sauedriften om sommeren og lagring av redskap/utstyr om vinteren.

Lagerbygg:
Byggeår: ca. 2003
Brukes ifbm sauedriften om sommeren og lagring av redskap/utstyr om vinteren.

Lagerbygg:
Byggeår: ca. 2003
Brukes ifbm sauedriften om sommeren og lagring av redskap/utstyr om vinteren.

Naust:
Lagringsplass for båt, fiskeutstyr mv.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Kristiansund kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket til LNF - område generelt og LNF - område der friluftsliv er dominerende. Se vedlagt kartutsnitt som ligger i prospektet. Kristiansund kommune opplyser at det jobbes med ny kommuneplan for Kristiansund 2020-2032. Se kommunens hjemmeside for nærmere info.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det hviler også odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Viser til informasjon i komplett salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Dersom avtale om salg (aksept bud) inngås før 01.01.2022 gjelder følgende:
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter 31.12.2021, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, og kjøper ikke er forbrukerkjøper:
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Opplysninger om arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra selger og må betraktes som cirka arealer. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 122
  • Bruksnummer: 6
  • Fylkesnummer: 15
  • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
  • Kommunenummer: 1505
  • Kommuneområde: Kristiansund - Frei
Les mer