NY PRIS! Eikeset, Bremanger - Sjønært småbruk med jaktmuligheter og sol-i-hav-utsikt

Bremanger
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Eikeset i Bremanger og Smørhamnsvegen 436!

Beliggenhet

Eiendommen ligger fritt og fint til på Eikeset i Bremanger kommune med flott utsikt og nærhet til sjøen. Det er ca. 6 km til Hauge hvor det er barne- og ungdomsskole, barnehage, idrettsanlegg  og dagligvarebutikk. Kommunesenteret i Svelgen ligger ca. 48 km unna, og det er ca 15 km til Oldeiede ferjekai som har forbindelse direkte til Maløy. Det er ellers flotte friluftsmuligheter både til fjells rett opp fra gården, og til sjøs hvor det til eiendommen følger med både båtplass og halvparten av et naust.

Adkomst

Eiendommen har direkte adkomst fra offentlig veg. Det er avkjøring til venstre side, og det er ganske nøyaktig 4,5 km å kjøre nordfra fra krysset på Hauge der Smørhamnsvegen starter.

Jord, skog og tun

Ifølge Nibios gårdskart har eiendommen følgende fordeling av jordressurser:

Fulldyrka jord: 6,6 daa
Overflatedyrka jord: 4,6 daa
Beiter: 9,5 daa
Skog: 1,9 daa
Annet: 19,7 daa
Bebygd, vann, samf.: 1,0 daa.
Til sammen: 43,3 dekar

Der i dag ingen drift på bruket, men det har tidligere vært et tradisjonelt kyst-småbruk med både dyrehold og dyrking av grønnsaker.

Jakt

Det er felles jaktvald for utmark hvor 30 grunneiere er med. Kvotene varierer, men det har vært kvote på 12 dyr der i år.

Innhold og standard

Småbruket har et våningshus og en eldre driftsbygning som i dag benyttes til lagringsformål. Til eiendommen hører det også halvparten av et naust.

Våningshus:

Innhold:
Kjeller: Uinnredet kjellerrom benyttet til lagring.
1. etasje: Etasjen er uinnredet, men følgende rom er planlagt: Vindfang, bad, vaskerom, gang med trapp til 2. etasje, stue, kjøkken.
2. etasje: Gang med trapp til 1. etasje, tre soverom, boder.

Standard:
Vedlagt prospektet er det en tilstandsrapport hvor synfaringen ble gjennomført i april 2022. Ifølge selger vil det aller meste av denne rapporten kunne legges til grunn, da det ikke er gjort vesentlige arbeider på huset etter dette tidspunktet.

Det er hverken innredet kjøkken eller våtrom i huset per i dag. 1. etasje er i all hovedsak revet innvendig og den som kjøper huset, kan da selv bestemme sin egen planløsning for denne etasjen.
De aller fleste innredningsarbeider for øvrig gjenstår fortsatt, og det er også en del uferdige prosjekter utvendig på huset.

Boligen er per i dag ikke tilknyttet strømnettet med annet enn byggestrøm. Det er heller ikke noen velfungerende vannløsning, da brønnen til eiendommen har usikker vannkvalitet og kommunalt vann ikke er tilkoblet, men lagt inn i kjelleren.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er satt inn nytt røykrør i en av pipene, mens den andre pipa har fyringsforbud.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område, men i kommuneplanen er den i område for LNF med spredt bebyggelse. Utmarksteigen er i LNF-område. Teigen ved gårdstunet er i kommuneplanen også markert som hensynssone marin leire. Utmarksteigen ligger i hensynssone for flom. samt jord og flomskred.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 25
  • Bruksnummer: 11
  • Fylkesnummer: 46
  • Fylkesnavn: Vestland
  • Kommunenummer: 4648
  • Kommuneområde: Bremanger
Les mer