Vårt arbeid med bærekraft

Landkredittfondene forvaltes med sikte på å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid innenfor rammer som er nedfelt i fondenes vedtekter og prospekter. Siden muligheter og risiko også inkluderer ESG-hensyn, mener vi det er riktig å ta bærekraftshensyn inn i vurderinger både når vi ser på selskapenes potensiale, men også når vi vurderer risikobildet.

Landkredittfondene forvaltes med sikte på å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid innenfor rammer som er nedfelt i fondenes vedtekter og prospekter. Siden muligheter og risiko også inkluderer ESG-hensyn, mener vi det er riktig å ta bærekraftshensyn inn i vurderinger både når vi ser på selskapenes potensiale, men også når vi vurderer risikobildet.

Vår forvaltningsstrategi går ut på å velge de selskapene vi mener er lønnsomme og veldrevne – ikke bare i dag, men også i fremtiden. Dette kaller vi økonomisk bærekraftig forvaltning.

Les våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer

Virkemidler

For å være en ansvarlig forvalter, benytter vi følgende virkemidler:

 1. ESG-integrering
 2. Eksklusjoner
 3. Aktiv eierskapsutøvelse

ESG-integrering

Vår forvaltningsstrategi går ut på å velge de selskapene vi mener er lønnsomme og veldrevne ikke bare i dag, men også i fremtiden. For Landkredittfondene innebærer bærekraft at selskapsledelsen gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre at selskapet videreutvikler sin nåværende markedsposisjon. Vi overvåker selskapenes målsetninger og ambisjoner på bærekraftsområdet, og er en del av våre vurderinger. Det er viktig for oss at selskapene har et aktivt forhold til arbeidet med sine bærekraftsmål.

Vi følger opp selskapenes arbeid med bærekraftsmålene gjennom vårt bærekraftsbibliotek.  

Eksklusjoner

I våre bærekraftsvurderinger av selskapene søker vi å utelukke selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til blant annet alvorlig miljøskade, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. Landkredittfondene ekskluderer selskaper fra investeringsuniverset dersom de:

 • produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper (kontroversielle våpen)
 • har gambling som hovedvirksomhet
 • driver med tobakksproduksjon
 • produserer pornografisk materiale
 • er i brudd med Statens Pensjonsfond Utlands eksklusjonsliste
 • selskaper som har en vesentlig andel av sine inntekter fra kullbasert kraft produksjon og oljesand blir også tatt ut av investeringsuniverset.

I dette arbeidet baserer vi oss blant annet på anerkjente normer og standarder fra FNs Global Compact og rådene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland.

Aktiv eierskapsutøvelse

Ved siden av å utelukke selskaper direkte fra vårt investeringsunivers, ønsker vi gjennom utøvelse av aktivt eierskap å kunne påvirke selskapene i en bærekraftig retning. Dette gjøres gjennom direkte dialog med selskapene, stemmegivning på utvalgte generalforsamlinger og/eller i obligasjonseiermøter – og dessuten gjennom samarbeid med bransjeforeninger, investorgrupperinger med sammenfallende interesser m.v.

I eierskapsdialogen tar vi utgangspunkt i prinsippene til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Vår rapportering i henhold til offentliggjøringsforordning (SFDR)

Offentliggjøringsforordningen gir klare føringer for hvilke bærekraftsrelaterte opplysninger vi som fondsforvaltningsselskap må opplyse om. Hovedformålet med forordningen er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og å forbedre informasjonen som formidles til dem. Fondene våre klassifiseres i henhold til hvordan bærekraft hensyntas:

Artikkel 8: Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper.

 • Landkreditt Utbytte
 • Landkreditt Norden Utbytte
 • Landkreditt Ekstra
 • Landkreditt Høyrente
 • Landkreditt Obligasjon

Artikkel 6: Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

 • Landkreditt Aksje Global

For mer detaljert informasjon om offentliggjøringsforordning og våre fond, les «Produktinformasjon (SFDR)» til de enkelte fondene som du finner her.

Samarbeid og deltakelse med aktører og konsern

Arbeidet med bærekraft og ansvarlig forvaltning er en kontinuerlig prosess og vi samarbeider derfor med andre aktører slik at vi forbedrer våre prosesser:

 • Medlemskap i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).
 • Landkreditt Forvaltning rapporterer på sitt arbeide med ansvarlige og bærekraftig forvaltning til UNPRI. (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer). Mer på unipri.org 10x10px-ekstern-lenke-graa.png.
 • Våre svar til PRIs årlige undersøkelse
 • Representert i VFF (Verdipapirfondenes forening) sitt ESG-utvalg.
 • Landkredittfondene rapporterer også på sitt arbeide med ansvarlige investeringer gjennom årsrapporter og i Landkredittkonsernets bærekraftsrapport. 

Les merom konsernets arbeid med bærekraft

PAI erklæring

Se vår PAI erklæring

Godtgjørelsesordningen

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser. Godtgjørelse skal også hensynta ansattes bidrag til selskapets mål og forpliktelser knyttet til bærekraft.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og samtidig sikre allmenheten tilgang på informasjon. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og den første redegjørelsen skal publiseres innen 30. juni 2023.

Samfunnsansvar og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er en viktig del i vår bærekraftsvurdering av leverandører og selskaper vi investerer i. Vi utelukker selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til blant annet alvorlig miljøskade, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Landkreditt Forvaltning er tilknyttet blant annet Norsif, PRI (Principles for Responsible Investment) og FNs Global Compact. Gjennom sistnevnte, FNs Global Compact, følger vi 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv, hvor to av prinsippene inkluderer føringer på menneskerettigheter og fire av prinsippene inkluderer føringer på arbeid og arbeidsforhold.

Konsernet redegjør for åpenhetsloven i årsrapporten for 2023 på vår felles bærekraftsside, og informasjon om hvordan Landkreditt konsernet ivaretar egne leverandører finnes i denne redegjørelsen. Landkreditt Forvaltning har ikke identifisert noen faktiske eller potensielle negative påvirkninger for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Les redegjørelsen her

PRI.png        norsif.png 

Endringslogg

 • 9. mai 2023 - SFDR informasjon er lagt til i fondenes prospekter
 • 8. jan 2024 - Punkt om PAI erklæring, Godtgjørelsesordningen og Samarbeid og deltakelse med aktører og konsern endret
 • 4. april 2024 - Nytt fond “Landkreditt Obligasjon” opprettet som et artikkel 8 fond.  SFDR informasjon til våre artikkel 8 fond er oppdatert og finnes både under “Produktinformasjon (SFDR)” og i prospekt
 • 23. april 2024 - Retningslinje "Bærekraftig og ansvarlig forvaltning" oppdatert
 • 25. juni 2024 - PAI erklæring publisert, oppdaterte SFDR dokumenter publisert og tekst om Åpenhetsloven er oppdatert