Nordfjordeid - Idyllisk og sentrumsnært småbruk på 49 daa. I tillegg andel i utmarkssameie på 2.771 daa. Laksevald.

Stad - Eid
Landbrukseiendom

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til ved bredden av Eidselva i kommunesenteret Nordfjordeid med golfbanen som nærmeste nabo. Gode solforhold, trygge oppvekstsvilkår og med alle servicefunksjoner i umiddelbar nærhet. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 49 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 4 dekar produktiv skog, ca. 40 dekar annet markslag og ca. 4 dekar tun/vei/annet. I tillegg har eiendommen en ideell andel i et utmarkssameie (merket utmarkssameie 1 i vedlagt kart) på ca. 50 dekar (to mindre parseller) samt en ideell andel på 1.498/10.000-deler i et utmarkssameie (gnr. 48, bnr. 22) (merket utmarkssameie 2 i vedlagt kart) på ca. 2.721 dekar (hvorav ca. 472 dekar produktiv skog). Eiendommen har ca. 550 meter strandlinje mot Eidselva som er en lakseførende elv. Ca. 50 dekar av eiendommen er utleid/bortfestet til Stokkenes Golfpark BA som igjen framleier/framfester til Nordfjord Golfklubb. Leieinntekt/festeinntekt for 2024 utgjør kr. 23.994,-. Viser til vedlagt leieavtale og framleieavtale tingl. hhv 27.12.2001 og 13.10.2004. Kjøperen trer fra overtakelsen inn i gjeldende avtaler som ny utleier/bortfester med de rettigheter og forpliktelser som følger derav. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Fiskerett

Eiendommen har fiskerett i Eidselva sammen med eiendommene 48/1, 48/2, 48/4 og 48/5, se vedlagt avtale tingl. 04.09.1972. Fiskerettighetene er leid ut til Eid sportsfiskelag t.o.m. fiskesesongen 2025, se vedlagt leieavtale dat. 24.03.2021. Kjøper trer fra overtakelsen inn i nevnte avtaler med de rettigheter og forpliktelser som følger derav. Eid sportsfiskelag selger fiskekort, men i tillegg har "Grunneigarane med familie og næraste venner" rett til å kjøpe "grunneierkort" på bestemte vilkår, se pkt. 4 i vedlagt leieavtale. For 2023 utgjorde leieinntektene for nærværende eiendom (48/3) kr. 25.127,-, men inntektene vil variere fra år til år i trå med inntektene fra salget av fiskekort, se pkt. 2 i vedlagt leieavtale. For ytterligere informasjon om fiske, ta kontakt med formann i Eid sportsfiskelag Vebjørn Skrede, tlf. 41622231.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (byggeår 1987, BRA ca. 277 kvm):
Bygningen er oppført i isolert bindingsverk over grunnmur i lettklinkerblokk. Taket er tekket med betongstein og vinduer er i 2-lags isolerglass. Etasjeskillene er i trebjelkelag. Viser til vedlagt tilstandsrapport, planskisser samt selgers egenerklæring. Oppvarming: Elektrisitet og vedfyring. 
Innhold:
1. etg: Entre, gang, wc, vaskerom, bad, kjøkken, stue og garderobe.
2. etg: Loftstue, bod og 2 soverom. Etasjen er innredet uten at det er søkt om bruksendring.
Kjeller: Gang, teknisk rom, bad, trimrom, kjøkken, kjellerstue, bod og 3 soverom. Enkelte rom i kjeller er innredet til beboelsesrom uten at det er søkt om bruksendring, se vedlagt plantegning.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan m/tegnforklaringer og bestemmelser følger vedlagt. I forbindelse med innregulering av boligtomter på naboeiendommen er det utarbeidet en geoteknisk rapport, se utdrag fra geoteknisk undersøkelse foretatt av VSO Consulting dat. 08.03.2019. Hele rapporten fås v/henv. megler. Utmarkssameiene ligger hovedsakelig i et område der arealformålet er "LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende". I tillegg er det angitte hensynssoner som berører eiendommen i større eller mindre grad: "Hensyn friluftsliv", "Ras- og skredfare", "Bevaring kulturmiljø", "Båndlegging etter andre lover", "Grav- og urnelund  - Nåværende" og "Naturområde grønnstruktur - Nåværende". Viser til vedlagte planopplysninger/planoversikt dat. 25.04.2024 samt kommuneplankart m/tegnforklaringer. Komplette bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Odel og konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med ansvarlig megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 48
  • Bruksnummer: 3
  • Fylkesnummer: 46
  • Fylkesnavn: Vestland
  • Kommunenummer: 4649
  • Kommuneområde: Stad - Eid
Les mer