Overdragelse i flere trinn

En overdragelse i familien består ofte av tre elementer. Overdragelse av drift, bolig og eiendom.

Overdragelse. Foto av to mennesker.Disse overdragelsene må ikke skje samtidig. Selger og kjøper kan ha en periode hvor den ene trapper ned og den andre opp. Dette kalles delt overdragelse. Hvorvidt dette er aktuelt må vurderes ut fra bosituasjon, produksjonstype og omfang, men ikke minst ut fra menneskelige forhold.

Det kan være krevende for to generasjoner å drive virksomheten sammen. Dere bør derfor gå nøye i gjennom hvilke situasjoner som kan oppstå og på hvilke områder dere er forskjellige, for eksempel med tanke på vedlikehold av redskap. Hvordan vil dere takle konflikter som oppstår?

I noen tilfeller blir konklusjonen at det er ønskelig at framtidig eier av eiendommen skal komme inn på eiersiden i drifta noen år før eiendommen overtas. Denne overgangsperioden organiseres vanligvis ved forpaktning, delt drift, kompaniskap eller sameie.

En delt overdragelse skal være en avtalt, avgrenset periode og ikke en tid hvor kjøper skal gjøre seg fortjent til å overta gården. For mange er det viktigste motivet for delt overdragelse av skattemessig art, men dette er ikke lenger et moment.

Forpaktning

Selger beholder den faste eiendommen, men overdrar buskap, varelager, maskiner og teknisk utstyr til kjøper. Jordbruksdelen forpaktes bort eller leies ut til kjøper.

Hvis selger overlater vedlikeholdsansvaret til kjøper, vil det i selgers regnskap kun være administrasjonsutgifter i form av forsikringer, regnskapsutgifter og lignende. Selgers leieinntekt kan da regnes som kapitalinntekt og beskattes med 22 prosent. Det gir ikke grunnlag for pensjonsopptjening og sykepenger, men muliggjør utbetalinger fra folketrygden i form av uføretrygd før ordinær pensjonsalder.

Hele driften av jordbruket skjer i kjøpers navn. I den grad selger arbeider i jordbruket, kan godtgjørelse skje via lønn. Selger må som eier stå for driften av skogbruket.

Delt drift

Selger beholder den faste eiendommen, men overdrar buskap, varelager, maskiner og teknisk utstyr til kjøper. Deler av jordbruksarealet leies ut til kjøper eller kjøper overtar andre jordleiekontrakter selger har hatt. Selger driver f.eks. med kyllingproduksjonen og korndyrking, mens kjøper har overtatt potetproduksjonen. Kjøper leier maskintjenester til selger.

I dette tilfellet drives to uavhengige næringsvirksomheter. Dette egner seg best ved større virksomheter som naturlig lar seg splitte opp. Videre egner det seg der partene som personer er så selvstendige at det kan være godt at de ikke har for stor sammenblanding av virksomheter.

Kompaniskap

Selger beholder den faste eiendommen, men overdrar maskiner og teknisk utstyr til kjøper. Halve buskapen og varelageret overdras også til kjøper, selger beholder resten.

Selger og kjøper oppretter et selskap som står for driften av jordbruket. Selger og kjøper tar med buskap og varelager inn i selskapet og bidrar ellers med sin arbeidsinnsats. Selskapet leier den faste eiendommen av selger og maskiner og teknisk utstyr av kjøper. Man får ett felles regnskap for drifta, samt to særregnskap for utleievirksomhetene til selger og kjøper.

Ved årets slutt gjøres selskapets regnskap opp. Individuell leie er betalt til selger og kjøper. Ut fra beregnet arbeidsinnsats utbetales en særskilt arbeidsgodtgjørelse. Eventuelt ytterligere overskudd fordeles etter eierandel i selskapet.

I et kompaniskap er partene innad solidarisk ansvarlig. Utad kan det se ut som selger driver som før. Det blir en del ekstra kostnad til regnskapsføring med tre regnskap som skal føres og gjøres opp.

Sameie

Det er mulig for selger å overdra en ideell andel av eiendommen sin til kjøper. Det oppstår da et sameie på eiendommen. Virksomheten som drives blir et ansvarlig selskap.

Sameie kan være utfordrende av flere årsaker. En sameiedeltaker kan når som helst kreve sameiet oppløst, det vil si at andelen kan selges. Er det flere som kommer inn som sameiere, vil også odelsretten svekkes. Hvis et sameie etableres på tross av disse mulige komplikasjoner, må man sørge for å avtale:

  • Tidsbegrenset varighet av sameiet
  • Hvem som har rett til å overta
  • Verdsetting ved oppløsning av sameie

Landbruksdirektoratet: Odelseiendom og sameie

Overdragelse av driftsløsøre

I forbindelse med en delt overdragelse overdras ofte gårdens maskiner, redskap, buskap og varelager. Det er ingen skattemessige fordeler knyttet til en slik overdragelse. For kjøper bør en slik mellomperiode brukes til å bygge opp egenkapital slik at man står bedre rustet ved det endelige eierskifte.

Hvis selger vil unngå skattepliktig gevinst, kan driftsløsøret overdras til balanseverdi. Settes betalingen lik den balanseførte verdien i regnskapet, vil det ikke oppstå gevinst og det blir dermed heller ikke skatt for selger. Alternativt kan selger velge å ta høyere betaling, men kreve at den arving som overtar, bruker samme avskrivningsgrunnlag som selger hadde (kontinuitetsprinsippet). Det blir heller ikke da beregnet skattepliktig gevinst for selger. Begge situasjonene forutsetter at kjøper overtar hele eller deler av næringsvirksomheten.