Hopp direkte til innhold

Kjøp av fond - Fullmakt

Undertegnede gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastning vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto og innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner. Ved tegning over 5 millioner norske kroner må flere engangsfullmakter avgis.

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekt, vedtekter og informasjon på neste side. Under-tegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles Landkreditt Forvaltning AS.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markeds utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Se fullstendig prospekt for fondene

 
 

 
 
   
   
Send kvittering