Likestillingsredegjørelse

Å jobbe med å fremme likestilling og mangfold er viktig for å sikre rettferdighet, utvikling og for å fremstå som en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Gjennom likestilling og mangfold skapes det like rettigheter og muligheter for alle til å delta i arbeidslivet og utviklingen i samfunnet.

Landkreditt som arbeidsgiver skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitets- og redegjørelsesplikten omfatter følgende diskrimineringsgrunnlag:

likestilingsredegjørelsen.jpg

Vi er opptatt av å fylle vår samfunnsrolle som finansinstitusjon, og i tillegg til å levere betalingsformidling, kreditt, kapitalforvaltning, forsikring og eiendomsmegling, jobber vi for å innpasse etiske, sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift i alle selskapene.

Tilstand for kjønnslikestilling

Konsernet består av 6 selskaper, hvorav det er ansatte i 4 av disse. 2 av selskapene har ca. 10 medarbeidere hver og har dermed ingen ledergrupper. De 2 andre selskapene har hhv ca. 70 og ca. 90 medarbeidere, og har egne ledergrupper i hvert selskap. Det er også en konsernledergruppe som består av 8 personer. Hvert selskap har eget styre.

Tallene nedenfor representerer hele konsernet, bortsett fra Landkreditt Eiendom som ble kjøpt i 2020.

 

Styrene (inkl vara)

Kvinner

Menn

Landkreditt SA

45 %

55 %

Landkreditt Bank AS

56 %

44 %

Landkreditt Forsikring AS

38 %

62 %

Landkreditt Forvaltning AS

13 %

87 %

Landkreditt Eiendom AS

0 %

100 %

Landkreditt Boligkreditt AS

25 %

75 %

 

 

 

Ledere (med personalansvar)

 

 

Konsernledergruppen

25 %

75 %

Leder i Landkreditt Bank AS

21 %

79 %

Ledere i Landkreditt Forsikring AS

27 %

73 %

 

 

 

Alle ansatte

41 %

59 %

 

 

 

Uttak av foreldrepermisjon (dagsverk)

 

 

Totalt i konsernet

56

93

 

 

 

Sykefravær

 

 

Totalt i konsernet

5,9 %

3,8 %

20 - 30 år

0,6 %

1,3 %

31 - 40 år

9,6 %

5,1 %

41 - 50 år

6,1 %

4,0 %

51 - 67 år

4,7 %

3,5 %

 

 

 

Andel deltid

 

 

Totalt i konsernet

2,3 %

1,1 %

 

 

 

Andel midlertidig ansatte

 

 

Totalt i konsern

0,5 %

0,5 %

 

Det er gjort en kartlegging av andelen ufrivillig deltidsarbeid i konsernet, ved at nærmeste leder har hatt dialog med den enkelte som har en redusert stilling i dag. Denne gjennomgangen viser at alle som p.t. er i en deltidsstilling opprettholder dette etter eget ønske. Landkreditt som arbeidsgiver legger til rette for at alle som ønsker det kan jobbe i full stilling.

Kartlegging av lønnsnivå i de ulike stillingsgruppene skal rapporteres annet hvert år. En slik kartlegging vil skje i samarbeid med de lokale tillitsvalgte i løpet av 2021, og vil rapporteres i redegjørelsen for 2021.

Landkreditts arbeid for likestilling og mot diskriminering

Våre verdier solid, oppriktig og langsiktig (SOL) danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt og er også bærende for likestillings og diskriminerings arbeidet i konsernet.

Solid i betydningen faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet. Oppriktig, ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraft og lønnsom for både kunde, medlemmer og konsernet selv.

Med dette bakteppet skal Landkreditt være en attraktiv arbeidsplass som skal tiltrekke, utvikle og beholde kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige medarbeidere. Kompetanse og innsats skal verdsettes, og det skal være lagånd mot våre felles mål.

Arbeidet med likestilling og diskriminering er et arbeid som må pågå kontinuerlig. Det arbeides med kartlegging av risikoer og hindringer, analysering av årsaker, iverksetting av tiltak og evaluering av resultatet av arbeidet.

Landkreditt er i gang med kartleggingen og vil sammen med de tillitsvalgte videreutvikle dette arbeidet fremover.

Vi har spesielt søkelys på likestilling i forbindelse med rekrutteringsprosesser, og har som mål at vi skal tiltrekke oss flere kvinnelige kandidater. Ved bruk av eksterne rekrutteringsbyrå stilles det krav om at det skal presenteres minst en kvinnelig finalekandidat.

Det er spesielt jobbet med stillingsannonsene for å forsøke å tiltrekke oss flere kvinnelige søkere. Videre er det også økt bevissthet i forhold til bildebruk i rekrutteringsprosesser for å finne bilder som ikke fremstår som diskriminerende på noen måte.

Ved lønnsoppgjør og ved rekruttering er det fokus på å tilby godtgjørelse som ikke diskriminerer på grunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne m.v.

Ved etablering av prosjekter, arbeidsgrupper el.l tas det alltid hensyn til å få til en mest mulig jevn fordeling av deltakerne med tanke på kjønn.

Kompetanseutvikling og autorisasjoner tilbys alle ansatte uavhengig av kjønn.

Konsernet har en god fleksitidsordning som gir alle ansatte muligheten til fleksibilitet og å kunne kombinere arbeidsliv og familieliv på en balansert måte. Det er lagt til rette for at ansatte kan benytte hjemmekontorløsning innenfor avklarte rammer.

Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i konsernets øvrige personalpolitikk.

Tiltak i 2021

Det vil i 2021 bli arbeidet videre med å identifisere forbedringsområder og planlegge videre tiltak knyttet til likestilling og diskriminering. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med de lokale tillitsvalgte.

Kartlegging av eventuelle hindringer for likestilling og mangfold vil bli prioritert, og det vil bli jobbet med å vurdere årsaker til at dette oppleves som hindringer. Videre vil det bli diskutert og iverksatt aktuelle tiltak i forhold til konkrete funn og resultatene av disse vil bli evaluert.

  • HR og tillitsvalgte vil gjennomgå retningslinjer på de ulike personalpolitiske områdene for å identifisere evt hindringer for likestilling

  • Fysiske forhold på arbeidsplassen skal gjennomgås for å se om det er tilrettelagt for svaksynte, personer i rullestol og hørselshemmede.

  • Tilbudet i kantina vil gjennomgås for å se om mat som inneholdt svinekjøtt, gluten eller nøtter er godt nok merket.

  • HR og tillitsvalgte vil gjennomføre en kartlegging av lønn og kjønnslikestillingen i konsernet.