Landkreditts historie

Her tar vi deg gjennom de viktigste hendelsene og milepælene som har ledet oss frem til det finanskonsernet vi er i dag.

Velkommen til en utforsking av vår hundre år lange historie.

Start tidsreise

1915

I kjølvannet av en ny lov om kredittforeninger som vedtas i 1907, dukker det opp en rekke nye kredittforeninger.

Kredittforeningen Landkreditt etableres i 1915. Formålet med foreningen er å tilby lånekapital i former som er tilpasset bondenæringen, uten hensyn til egen vinning. Foreningen er eid og styrt av medlemmene.

1920

Landkreditt etablerer et tilbud for hele landet.

Foreningen drev virksomheten fra sentrum av Kristiania, men etablerte fra oppstartsårene et tillitsmannsapparat i hele Norge. Slik var foreningen en av de første private finansforetakene med ambisjoner om å nå ut over eget distrikt.

1930

Høsten 1930 oppretter Bøndernes Centralkasse for Driftskreditten en direkte kredittlinje til skogeierforeningen for å få i gang driften i et skogbruk i krise.

Landkreditt blir også tilført kapital av Norges Bank for å refinansiere større norske skogeiendommer som har kommet i vansker.

1954

Regjeringen etablerer i 1954 emisjonskontrollen som i vesentlig grad begrenser foreningens adgang til å reise kapital.

Foreningen opplever i hele etterkrigsperioden en sterk oversøking på landbrukslån, og evner ikke å tilfredsstille medlemmenes lånebehov.

1959

Landkreditt forbereder etableringen av en nasjonal oppgjørs- og driftskredittordning, etter mønster av Centralkassens driftskreditt for skogbruket.

Utredningen er med og bereder grunnen for opprettelsen av den sentrale oppgjørs- og driftskredittordningen, som kommer i virksomhet fra 1960-tallet.

1988

På 1980-tallet liberaliseres kredittmarkedet. Selv om obligasjonsmarkedet liberaliseres, velger ledelsen i Landkreditt en forsiktig ekspansjonsstrategi.

Foreningen har minimale tap, og bygger en solid egenkapital gjennom kriseårene med kostnadseffektiv drift og oppsparte finansinntekter.

1995

For å møte konkurransen fra finansvarehusene som blir etablert i etterkant av bankkrisen, vedtar styret at Landkreditt skal tilby et bredere produktspekter til bøndene.

En strategisk investering i Fokus Bank åpner for en samarbeidsavtale som gjør det mulig å tilby bøndene en samlet produktpakke til gunstige betingelser.

På bildet sitter daværende direktør Oddvar M. Nordnes sammen med Landkreditts styre anno 1995, bestående av Claus Brøttem, styreleder Inge Haugland, Lars Mengshoel og Astrid Johnsrud.

2002

Landkreditt Bank åpner virksomheten.

Etter en omfattende juridisk og strategisk prosess, ble det mulig for Landkredittforeningen å opprette en egen bankvirksomhet. Banken er tidlig ute med å tilby en ren nettbasert løsning og satser på en prislederstrategi for å vinne kunder i privatmarkedet og næringsmarkedet.

2010

Landkreditt utvikler seg etter hvert til å bli et finanskonsern med full bredde av produkter og tjenester.

I løpet av 2000-tallet etablerer Landkredittforeningen en rekke datterselskaper for å styrke produkttilbudet til kundene. Konsernet rommer selskaper som tilbyr forsikring, spareprodukter og leasing, ved siden av grunnfinansiering.

2015

Den 24. september 2015 fylte Landkreditt 100 år.

På vei inn i de neste 100 er konsernet godt rustet med sterke medarbeidere, produkter og tjenester.

Med stadig sterkere resultater og inntjening, gjør Landkreditt seg klar for fremtiden med en mer offensiv strategi. 

Landbruksforsikring ble Landkreditt forsikring.

I januar 2018 kjøpte Landkreditt seg opp i Landbruksforsikring, og det startet opp en prosess med å gjøre Landbruksforsikring til et nytt konsernselskap i Landkreditt. Fra den 12. november 2018 var Landkreditt Forsikring en realitet, og med det nye selskapet kunne konsernet tilby både bank, fond og forsikring til kundene.

Administrerende direktør Håvard Jens Djupedal i Landbruksforsikring og konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt avbildet i forbindelse med oppkjøpet.